Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията


Категория на документа: Икономика


При образуването на приходите от търговските дейности при общественото хранене освен надбавките участвуват и надценките. Те се включват в тях цялостно, тъй като надценката покрива допълнителните разходи, възникващи в зависимост от категорията на заведението.

Ако държавата по известни съображения определи цените на реализация на дадени стоки, тя трябва да формира и търговската отстъпка за тях. Поради това приходите ще се образуват като сума от търговските отстъпки, надбавки и надценки за всички търговски дейности.

В изкупвателната дейност приходите се образуват от реализацията на изкупената селскостопанска продукция. Те представляват обема на реализираната изкупена продукция и се образуват от разликата между цените на реализация и цените на изкупуване. При изкупуването на селскостопанските произведения и суровини различията между двата вида цени могат да бъдат чувствителни. Това е резултат от допълнителните разходи, свързани със заготовката, съхранението и реализацията на изкупената продукция, а също и от законно установения рандеман (чисто количество за реализация). Например ако изкупната цена на килограм манатарки е 100 лв., за да се реализират, те се изсушават и от 10 - 11 кг сурови гъби се получава един килограм изсушени. В този случай цената на реализация трябва да бъде 1200 - 1300 лв. При добива на месо за различните видове добитък рандеманът се мени от 50 % до 65 % (птици, зайци или телета, свине и др.). Поради тези особености обемът на реализираната продукция в изкупвателната дейност може чувствително да превишава обема на изкупената продукция, т.е. приходите да са повече от изкупения обем.

В промишлената дейност приходите също се образуват при реализацията на произведената стокова продукция. При пълна реализация на произведената натура приходите ще са равни на стоковата промишлена продукция. Такива явления при кооперациите са чести. Например произвеждат се хляб или безалкохолни напитки, които веднага се реализират в търговската мрежа на кооперацията. В този случай приходите от промишлената дейност са равни на обема на стоковата промишлена продукция на тези изделия. Ако тя се реализира частично, т.е. пазарът приема само част от нея, приходите са равни на реализираната част. Останалото е готова продукция на склад, която очаква във времето своята реализация, за да се превърне чрез нея в приходи от промишлена дейност.

При транспортната дейност приходите се образуват на базата на заплащането на транспортната услуга. Според начина на заплащане се формират и различни видове приходи. Ако в кооперацията заплащането на транспортната услуга
става на базата на изработен тонкилометър, приходите ще се предопределят от общия размер на произведените тонкилометри и тарифата за един тонкилометър. От своя страна тонкилометрите се предопределят от количеството товар в тонове и километрите, на които той е превозен. Така че при този начин за заплащане приходите ще се определят предимно от превозените тонове, от разстоянието на превоза в километри, от тарифата за заплащане на един тонкилометър и заплащането на товарно-разтоварните операции (престоите), или:

ПРтр = Ктж . Ркм Тт/км + ТРО.

Ако заплащането на транспортната услуга е на кола час, приходите се образуват от часовете на използуване на транспортното средство и тарифата за заплащане на един час, или:

ПР1р = ч . тчас

При извършването на други стопански дейности приходите от тях ше се образуват в резултат от реализация или от извършена услуга (по същество това е реализация на услугата). Но ако кооперацията е излязла на паричния пазар, тя ще формира приходи в резултат от кредитна дейност - сумата на лихвите по дадени кредити, или в резултат от операции с валута или движимо имущество. По този начин тя формира приходи, попадащи във втората група и несвързани с пряка стопанска дейност. За извънредни приходи се приема цялата сума на приходите, посочени в тази група.

Приходите са икономическа категория и възприет в практиката показател. Те се изразяват със своята стойностна величина, т.е. със сумата от тях. Това е абсолютен стойностен показател. На тази база приходите кореспондират с останалите стойностни показатели - обем дейност, капитал и др., способстват за определяне на рентабилността, обвързват се със сумата на разходите, като в крайна сметка се получава сумата на печалбата. Стойностният показател за изразяване (измерване) на приходите е необходим и широко приложим в практическата дейност. Но както всеки абсолютен стойностен показател той е икономически несъ-поставим, несравним. Кооперацията може да е увеличила приходите си като обща величина, но да ги е намалила на единица обем дейност. Това остава скрито при

стойностното сравняване. Ако една кооперация е постигнала 10 000 приходи, а друга - 50 000, икономически оценки не могат да се правят. Биха могли да се посочат само количествените различия. Поради тези отрицателни проявления на стойностния абсолютен показател приходите се измерват и относително, т.е. обвързват се с обема на дейността. Това е показателят равнище на приходите, който представлява частното между абсолютния размер на приходите и обема на дейността

Равнището на приходите изразява колко приходи се падат на единица обем (или на 100 лв.).

Изменнията на равнището на приходите позволяват да сс правят сравнения и икономически изводи. Така, ако сумата на приходите нараства, но равнището им намалява, изводът ще бъде влошаване на показателя приходи. Разбира се, впоследствие ще трябва да се изяснят и причините за това. Ако двете кооперации имат еднаква сума на приходите, по-добра оценка за работата си ще получи тази с по-високо равнище на същите. Като показател равнището на приходите ще се променя в зависимост от темповете на изменение на сумата на приходите и на обема на дейността. При изпреварващ темп на нарастване на приходите (на числителя на формулата) ще расте и равнището на този показател.

Равнището на приходите може да се обвързва с равнището на разходите. Разликата между тях ще изразява рентабилността, измерена на база обем дейност

Измерването на приходите с абсолютни и с относителни показатели е необходимо за икономически оценки и за отразяване не резултатите от стопанските дейности. При това за търговските дейности равнището на приходите е средната величина на търговската надбавка (или отстъпка). Всяко изменение на тази величина ще показва и насоките на промени в действието на пазарния механизъм.

При изкупуването на селскостопански произведения и суровини освен стойностната база (обемът на изкупената и реализираната продукция) се използува и натуралният показател за обем изкупвателна дейност - тоновете изкупена или реализирана продукция. Така равнището на приходите в изкупуването може да се отрази и като приходи на един тон изкупена или реализирана селскостопанска продукция.

Измененията в приходите на стопанските дейности на кооперацията настъпват под действието на многобройни фактори. Някои от тях са свързани с въздействието на пазара и на икономическата среда, в която кооперацията функционира. Това са външни фактори, които трябва да се познават добре и да се следят тенденциите в тяхното развитие и въздействие. Това се постига чрез непрекъснатото изучаване на пазара и на пазарната конюнктура. Друга група фактори, свър-
зани с пазара, въздействат върху приходите чрез структурата на обема на дейността. Като правило измененията в структурата на производството или на реализацията настъпват под действието на търсенето, т.е. на пазарния механизъм. Но те могат да се проявят и под въздействието на субективни управленски решения. Когато подобни решения не почиват на познания за измененията в пазара, те могат в значителна степен да намалят приходите поради забавена или неосъществена реализация. Структурата на обема на дейността е фактор със самостоятелно въздействие. Обемът например може да нараства и на тази база да се очакват по-високи приходи, но някои изменения в структурата могат да доведат до обратния резултат.

Твърде важен фактор за динамиката в приходите на кооперацията са измененията в производствената и в стопанската й структура. Не с без значение какви видове дейност развива кооперацията, както и инвестициите, които насочва в тях. Преструктурирането на стопанските дейности, изменението в относителния дял на обема на всяка дейност в общия стопански оборот (ако е икономически обосновано) могат да доведат до нарастване на приходите на кооперацията.
Един от основните фактори за изменение на приходите е обемът на дейността. При равни други условия (незначителни изменения в структурата) всяко нарастване на обема води до повишаване на прихода, и обратно. При това много важно е в тях да се спазва съотношението разходи - печалба. Обемът на дейността може да нараства, но с цената на необосновани разходи; на тази основа могат да нарастват и приходите, но ще се намалява печалбата на кооперацията.

Динамиката на приходите на кооперацията - общо и по отделните стопански дейности, се формира основно под въздействието на промени във величината и в структурата на обема. Това е така, защото чрез измененията на тези показатели се обхваща и пречупва действието на всички многобройни фактори, свързани с производството и реализацията и с резултатите от тези дейности. В крайна сметка обемът на дейността и структурата му включват и изразяват икономическите въздействия, като отразяват влиянието на вътрешните и външните фактори и причините, предизвикващи положителните или негативните изменения в приходите. При това обемът със своите изменения въздействува динамично върху приходите, като ги увеличава при своето нарастване и ги намалява при своето свиване (намалени

Или изменението на приходите под въздействието на обема се определя, като увеличението или намалението му ( Д v= vl - vj спрямо дадена база (разчет или отчет от предходната година) се умножи по равнището на приходите, взето от базата (РПра). В случая чрез базисното равнище на приходите се елиминира влиянието на структурните изменения в обема, настъпили през фактическия период.
Промените в структурата на обема могат в значителна степен да изменят величината на приходите. При това въздействието на структурата може да бъде еднопосочно с обема, но може да б-fte и точно обратното. Например нарастващият обем довежда до увеличение на приходите, но под влияние на структурата те в крайна сметка се намаляват. По същество измененията, настъпили в структурата, променят равнището на приходите и въздействуват върху сумата на приходите чрез неговите изменения

Така за всяка стопанска дейност и общо за стопанския оборот по всяко време кооперацията може да определя и да изразява количествено влиянието на основните фактори, които формират измененията в приходите от стопанските й дейности.

Върху финансовите приходи основното влияние се свързва със състоянието и излизането на кооперацията на паричния пазар. В този смисъл засега най-активно е влиянието на величината на лихвения процент и на обема на кредитите, които кооперацията дава на физически или на юридически лица. Естествено това се отнася за кооперации с изградени кредитно-спестовни каси. При операции с ценни книжа или при валутни такива приходите ще зависят от доброто познаване на пазара с тези книжа и на валутното търсене. Трябва да се отбележи, че особен фактор за формиране на приходи от валутни операции е изменението в курса на основната валута. Всяко покачване на курса води до формиране на приходи от разлика в курса, по който валутата е закупена и по който може да се продаде в момента.

Познаването на факторите, които обуславят измененията в приходите - както в абсолютната им величина, така и в тяхното равнище, е особено важно за управлението на кооперацията. Само по този начин могат да се вземат икономически обосновани управленски решения за измененията в обема, в структурата и в обхвата на пазара за отделните стопански дейности. Субективният фактор може активно да влияе върху образуването на приходите на кооперацията, и то така, че едновременно да нараства както абсолютният им показател - сумата на приходите, така и относителният - равнището на приходите.
Като обобщена икономическа категория приходите същевременно са икономически резултат - ефект от стопанските дейности на кооперацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.