Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията


Категория на документа: Икономика


34. Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията - същност, особености на формиране и възможности за нарастване. Анализ и планиране на приходите и на печалбата. Разпределение на печалбата в кооперацията.

ПРИХОДИ НА КООПЕРАЦИЯТА

Извършването на стопанските дейности от кооперацията е основа за постигане на икономическата й цел - определен обем печалба. Но тя е вторичен резултат, формиран на базата на нейните приходи. В този смисъл приходите са обобщена икономическа категория, която изразява съвкупността от всякакъв вид приходи, реализирани от кооперацията за определен период. Общата категория "приходи на кооперацията" се формира не само от стопанската й дейност, но и от финансови операции (дейност на кооперацията на паричния пазар) и от други неочаквани източници за определения период. Като съвкупна икономическа категория приходите на кооперацията включват приходите от различните стопански дейности, поради което при формирането им се проявяват и специфични белези, свързани с особеностите на всяка отделна дейност. Но общото в случая е изискването за осъществена реализация. Само тогава се формират и са налице приходи. При това не е необходимо при всяка дейност да е налице крайна реализация. Например част от изкупената селскостопанска продукция се насочва за по-нататъшна преработка (като суровина), промишлената продукция се реализира в рамките на търговската дейност, където се осигурява крайната й реализация, и т.н. Независимо от особеностите при формиране на приходите в рамките на различните стопански дейности в кооперацията се определя общият им размер. Именно той представлява обобщената икономическа категория "приходи на кооперацията". Различният им състав позволява те да се групират (класифицират) в определени групи. Общоприетата класификация на приходите е следната:

ПРИХОДИ (ПОСТЪПЛЕНИЯ) - ОБЩА ВЕЛИЧИНА

I. Приходи (постъпления) от продажби:
приходи (постъпления) от продажби на продукция; приходи (постъпления) от продажба на стоки; приходи от извършване на услуги; приходи (постъпления) за бъдещи периоди; приходи (постъпления) от субсидии и дотации; други приходи (постъпления).
II. Финансови приходи:
приходи от лихви;
приходи от дялово участие;
приходи от операции с движимо имущество;
приходи от валутни операции;
други финансови приходи.
III. Извънредни приходи:
отписани задължения;
получени глоби и неустойки;
излишъци от стоково-материални и други запаси;
други извънредни приходи.

Така класифицирани, приходите се отличават с определени белези в различните насоки на формирането им. В първата група са обособени всички приходи от стопанските дейности на кооперацията. Това са основната част от нейните приходи поради все още слабото й участие на паричния пазар. При това приходите са фиксирани по отделни дейности - производствени, търговски услуги. Тук са включени и приходите от субсидии и дотации и очакваните от бъдещи периоди.

На второ място са групирани приходите от финансови операции - от лихви, от съучастия, от валутни операции и от такива с движимо имущество. Това са специфични приходи, свързани с участието на кооперацията на паричния пазар. По същество те са най-често срещани при кредитните кооперации, както и при тези със стабилни кредитно-спестовни каси. С развитието на паричния пазар у нас би трябвало да се очаква увеличаване на относителния дял на този вид приходи в кооперацията.

Третата група обхваща приходите, "игнорирани" от кооперацията като отписани вземания, но по една или друга причина възстановени. Такива са отписаните задължения на кооперацията, получените неустойки поради неспазване на договорната дисциплина от страна на контрагентите на кооперацията и т.н. Особено място в тази група заемат излишъците от стоково-материални ценности. Те фигурират най-вече в търговските дейности. По този начин кооперацията може да получава неочаквани приходи. Като явление наличието на излишъци се оценява отрицателно и е резултат от принизен контрол върху материалноотговорните лица.

Независимо от източника на формиране приходите имат икономическото предназначение да покриват извършените разходи и да осигуряват определена печалба на кооперацията. В този смисъл в качеството си на обща категория или като резултат от дадена дейност те се състоят от два относително самостоятелни елемента - разходи и печалба. В приходите те са в определено съотношение, зависещо от разходопоглъщаемостта и рентабилността на всяко отделно изделие или стока, което в крайна сметка се определя от изискванията на пазара и възможностите за реализация. Пазарът със своето регулиращо действие предопределя съотношението разходи - печалба в приходите. Наред с това индивидуалните действия на субектите в кооперацията могат до голяма степен да изменят в положителна или отрицателна насока това съотношение. Кооперацията със своите действия може да постига по-висока или по-ниска от обективно обусловената от пазара печалба. Съотношението разходи - печалба е много важно и трябва да се наблюдава внимателно. Разходите като съставна част на приходите са твърде подвижни: с изменението на цените пазарът променя и размера на печалбата. Ето защо кооперацията трябва да изучава и да се съобразява с външните и вътрешните въздействия върху приходите, особено върху тяхната структура, отразяваща относителния дял на разходите и на печалбата. Само на тази основа могат да се изграждат правилна тактика и стратегия по отношение на производството, изкупуването и реализацията през даден период, за да се постигне висок краен финансов резултат - печалба.

ФОРМИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КООПЕРАЦИЯТА

Всяка стопанска дейност на кооперацията се характеризира със специфичен начин на образуване на приходите. При всички случаи обаче трябва да има реализация. В противен случай приходите, заложени в обема на дейността, не могат да се проявят икономически.

В търговско-стопанската дейност приходите се изразяват като разлика между покупната и продажната цена на стоката, а от гледна точка на счетоводното отразяване - като реализиран стокооборот, намален с разходите, направени за закупуване на стоките (това е стокооборотът, оценен по покупна стойност).

При централизираната икономика формирането на приходите в търговските дейности се предопределяше по планов път. В резултат от фиксирани цени на реализация (цени на дребно) и предварително определени търговски отстъпки лесно се определяше и т.нар. брутен доход, т.е. сумата на търговските отстъпки, надценки и надбавки. Пазарът не участвуваше пряко във формирането на приходите, освен с количествата продадени стоки (чрез стокооборота). По този начин държавата предопределяше както приходите, така и печалбата от търговската дейност.

В условията на пазарно стопанство приходите от реализацията на стоките (от търговските дейности) се образуват съобразно изискванията на пазарния механизъм. По същество това става в резултат от търговската надбавка. Това е увеличението на цената на реализацията спрямо цената на покупката на стоковия запас. Но надбавката може да се променя периодично или ежедневно, което зависи от търсенето и предлагането на дадената стока. Надбавката трябва да осигури покриването на разходите по доставката, съхранението и реализацията на стоката и да донесе печалба в рамките на средната норма на същата. Въз основа на това приходите от търговските дейности на кооперацията ще се предопределят от общия обем на стокооборота и от структурата на реализираните стоки, или:
ПРтърг.=СО-СОт1шп..

Стокооборотът, намален със стокооборота по доставна стойност, отразява нетните приходи от продажбите. Но обемът на стокооборота се формира от количеството на продадените стоки и цените на реализация, т.е.:

СО = Y^K. ц
г = 1

Оттук изпъква значението на структурата за нарастване или за намаляване на приходите и за промени в съотношението разход-печалба в тях. Структурата на продажбите влияе върху приходите на единица стокооборот, а те от своя страна се формират и като произведение от стокооборота и равнището на приходите (падащи се на 100 лв. стокооборот). В този смисъл размерът на приходите от търговската дейност може да се представи така:

ПРтър=СО.РПр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.