Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата.


Категория на документа: Икономика


Регулативната функция на държавата дава възможност за получаване на доходи и богатство на определени групи в обществото, които са свързани с администрирането на икономиката и обществения живот. Един от начините за ограничаване влиянието на политиците и бюрократите е създаването на прозрачни законови правила за водене на стопанството.

Намесата на държавата подпомага организираността на стопанството, което се проявява и чрез отстраняване дефектите на пазара. Държавата допълва пазарната саморегулация и придава стабилност на икономическата система преди всичко като подкрепя развитието на социалните и културните дейности. Социалната държава е симбиоза между класически пазар и класическа държава. Тези две страни са несъвършенни алтернативи. Причините за намесата на държавата в икономиката трябва да се търсят в същността на пазарната система. Като всяка сложна система нейната интегралност зависи от свойствата и компонентите, които я съставляват, и от тяхното взаимодействие. С промяната на един или друг компонент организираността на системата се изменя, ефектът може да бъде положителен или отрицателен. Държавата в наши дни в България е тази, която извършва преход от една икономическа система към друга. Без нея негативните страни на тази система на управление не могат да се отстранят и да се превъзмогнат кризисните ситуации. Без нея (държавата) не могат да се утвърдят пазарните институции. Държавата задава "правилата на играта", очертава границите на поведение на стопанския субект, извършва трансформация на икономическата система, провежда икономическа реформа, осъществява макроикономическа стабилизация, приватизация и интеграция в световната икономика. Държавата в променящия се облик на обществото все повече се вплита в икономическите процеси не само в национален, но и в международен мащаб. Тя е призвана не само да модернизира страната, но и да я превърне в социална държава, т.е. да изгради социална пазарна икономика, да съедини предимствата на предишната система с тази на пазарната, да предаде социална насоченост на икономиката, да свърже социалната справедливост с икономическата ефективност. Предимство се дава на парично-кредитните, финансовите лостове на регулиране, които в някои случаи са по-жестоки и твърди от плана, тъй като не допускат привилегии и облекчения за предприятията.

3. Държавно регулиране

Днес съвременните икономически системи са от смесен тип. Това означава, че наред с частния сектор в стопанството съществува и публичен, държавен сектор и че разпределението на ресурсите се направлява не само от "невидимата ръка" на пазара, но и от видимата ръка на държавата. Пазарното стопанство е основната форма на организация на икономическата система на обществото. Търсенето и предлагането чрез "невидимата ръка" ефективно разпределят ограничените ресурси и задоволяват неограничените потребности. Още през 1790 год. в Англия е регистриран икономическия спад. В последствие тези кризи стават регулярни. Това довежда до необходимостта да се обединят усилията по съчетаването на ефективността на пазарните отношения с проблемите на социалната справедливост, които трябва да са гарантирани от държавата.

Икономическата роля на държавата се състои в достигането на общо равновесие на реалната икономика, стабилен растеж с цел повишаване жизненото равнище на населението. За тази цел държавата:

-приема закони, които регламентират нейните икономически и социални отговорности.

-създава институции, които реализират приетите закони

-концентрира в свои ръце ресурси, с които финансира създадени институции.

Причините за намеса на държавата се основават на пазарните провали - неспособност на пазарната система и ценовия механизъм да обезпечат социално приемливо равнище на производството.

-отсъствие на конкуренция - от теоретична гледна точка съвършената конкуренция е идеалната пазарна структура, съвместяваща с максимална ефективност интересите и на потребителите и на производителите. Развитието на пазарната организация по подобен начин води до неизменно намаляване на производството и до появата на монополни структури. Монополите, веднъж възникнали прилагат пазарната си власт в посока на намаляване на произведените количества и увеличаване на цените по начин неефективен както за отделните потребители, така и за обществото като цяло. В тази връзка държавата трябва законодателно, с конкретни действия да защото малкия и среден производител и потребител от наложените "непазарни" условия.

-външни ефекти - процесите на размяна са възможни, защото всички участници в сделката очакват да спечелят. Затова и пазарът, където се срещат независими производители и потребители е като правило ефективно работеща система. По този начин конкуренцията максимизира не само индивидуалното благополучие, но и обществения просперитет, чрез процесите на специализация и размяна. Външните ефекти се появяват, когато индивидуалните очаквания за ползи и разходи се различават от ползите и разходите на обществото, защото трета страна неучастваща в сделките, печели, или губи в резултат на реализираната сделка.

-обществени блага - тази категория отразява абсолютната незаменимост на държавата като субект в обществените отношения. Както пазарната система е специализирана в ефективното производство и разпределение на ресурсите, така и държавата има специфична роля при създаването на условия за нормално развитие, както на пазарния механизъм, така и на редица непазарни /не печеливши/ дейности и услуги. В тази връзка благата могат да бъдат конкурентни и неконкурентни.

Обществените блага са стоки и услуги, които носят колективна полза за обществото и не могат да се осигурят от частни фирми - национална отбрана, полиция. Те са източник на бездействието на пазара, защото обществените блага не се конкурират помежду си и потребителите не могат да бъдат изключени от тяхното ползване. Никой не е склонен да плаща за тези блага, което е в противоречие с основните принципи на пазарната икономика. Ето защо държавата се нагърбва с тяхното производство. Благата могат да бъдат:

-конкурентни стоки - използването им от един потребител не допуска потреблението им от друг.

-неконкурентни -при тяхното потребление от един потребител не е пречка да бъдат използвани и от друг потребител

-изключващи - посещението на театър изключва възможността за гледане на кино по същото време

-неизключващи - националната отбрана, запазване на въздух, вада и др.

Съществуват комбинации от горните видове обществени блага.

-чисти частни блага - обхващат едновременно конкурентни и изключващи се стоки. Те могат да бъдат произведени и разпространени, чрез пазарния механизъм. Повечето стоки и услуги са такива.

-неконкурентни и изключващи се - те водят до излишен производствен капацитет

-конкурентни и неизключващи се - пазарът се проваля, когато разходите по изключването на отделен потребител са несравнимо по-големи от цената на благото

-чисти обществени блага - това са едновременно неизключващи се и неконкурентни - прогноза за времето, национална отбрана.

4.Инструменти на държавното регулиране

Държавният бюджет е един от най-важните инструменти, чрез който държавата регулира икономиката. Той е преди всичко средство за вторично разпределение на националния доход в развитите страни.

Данъците са изпитано средство за преразпределение на доходите. Чрез тях се стимулира икономически растеж, влияе се върху отрасловите и териториални пропорции. Може да се създадат облекчения за частния сектор или приоритетни отрасли. Чрез данъците се осигуряват средства за покриване на разходите в обществения сектор.

Държавните поръчки и покупки - инвестициите и държавното потребление са основен елемент на държавните поръчки и покупки в образование, наука, юридически, счетоводни и медицински услуги и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.