Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата.


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

ГР. БУРГАС
ФОН "Маркетинг"

РЕФЕРАТ
ПО МИКРОИКОНОМИКА

ТЕМА:
Причини за намесата на държавата в пазарно - ориентираните икономики. Икономически функции на държавата.

Изготвил: Проверил:

Деница Николаева Дахтерова Доц. д-р Антон Маринов

Фак. № М4

2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
1. Причини за намесата на държавата в пазарните икономики .............................. 5
2. Икономически функции на държавата.....................................................................8
3. Държавно регулиране................................................................................................ 11
4. Инструменти на държавното регулиране.............................................................. 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................ 15

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................. 17

УВОД

Конкуренцията е неделима част от пазарната икономика. Тя е един от мощните двигатели на стопанската дейност в процеса на производството, разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги и има важна роля за безпроблемното функциониране и комплексното развитие на икономиката. Това само по себе си предпоставя и необходимостта от осигуряване на условия за нейното развитие. Задача на държавата в една пазарна икономика е да създава условия за нормалното функциониране на пазарните механизми чрез провеждане на управленска регулативна политика.

Три са основните фактори, които определят характерните черти на съвременния пазарен механизъм: Мащабно развитие на научно-техническия прогрес и неговото ускорено усвояване в сферата на производството и услугите. Високо и непрекъснато нарастваща интеграция на икономическите взаимоотношения в национален, регионален и световен мащаб. Висока степен на развитие на финансово-кредитните отношения.

Промените във факторите, определящи функционирането и развитието на пазарната икономика, залягат в основата на съвременните доктрини за неолиберален модел на пазарната икономика, където пазарният механизъм е съставен от две части: пазарната конкуренция и държавното регулиране. Съотношението между двете части зависи от множество общи и частни фактори и условия - структурните характеристики на националната стопанска система и степента на нейната взаимносвързаност със световната икономика, традициите в държавното регулиране, следваните приоритети в стопанската политика, технологичните и организационните особености на отделните сектори в икономиката и др., като е различно за отделните страни, както и за всяка страна в различните етапи на нейното икономическо развитие. Това е породено от същността на пазарът, който като саморазвиваща се система има свойството да функционира без външна намеса, т.е. самостоятелно да подрежда и организира елементите на своето функциониране, но това става при съвършени (идеални) условия, които на практика не съществуват. В своето развитие пазарът се натъква на "дефекти" на пазарния механизъм: несъвършена конкуренция, външни странични ефекти, монополизация на производството, отсъствие на справедливо разпределение и др.

Едва ли е възможно да се изследват законите на икономиката без да се обърне внимание на социалните им аспекти. Пазарът не е в състояние да отстрани социалното разслоение, не премахва нищетата и други съпътстващи негативни страни на цивилизацията. Тука идва ролята на държавата. Намесата на държавата подпомага организираността на стопанството, което се проявява и чрез отстраняване дефектите на пазара. Последното намира предметен израз в нормативното регулиране на стопанската дейност. Държавата допълва пазарната саморегулация и придава стабилност на икономическата система преди всичко като подкрепя развитието на социалните и културните дейности. Общество без развита социална система е обречено. Обмяната на социални продукти не бива да става на пазарни принципи, а на основата на тяхната полезност. Те трябва да имат цена, достъпна за потребителя, което не може да стане без помощта на държавата, налага се тя да покрие обществените издръжки на духовната сфера. Самоорганизацията на пазара, основан на частния интерес, не е в състояние да стори това. Този факт предопределя необходимостта от държавна намеса.

1.Причини за намесата на държавата в пазарните икономики

Намесата на държавата подпомага организираността на стопанството, което се проявява и чрез отстраняване дефектите на пазара. Последното намира предметен израз в нормативното регулиране на стопанската дейност. Държавата допълва пазарната саморегулация и придава стабилност на икономическата система преди всичко като подкрепя развитието на социалните и културните дейности. Социалната държава е симбиоза между класически пазар и класическа държава. Тези две страни са несъвършенни алтернативи.

Причините за намесата на държавата в икономиката трябва да се търсят в същността на пазарната система. Като всяка сложна система нейната интегралност зависи от свойствата и компонентите, които я съставляват, и от тяхното взаимодействие. С промяната на един или друг компонент организираността на системата се изменя, ефектът може да бъде положителен или отрицателен.

В случай, че приемем държавата като пазарен субект (а в наши дни тя все повече се утвърждава като такава - елемент на пазарната система), то намесата й трябва да засили организираността на системата, да приведе и подреди в определен ред нейните елементи, а не да ги разстрои и с това да внесе хаос във функционирането на икономиката. Тя трябва да действа конструктивно, а не разрушително.

Проблемът не е просто в намесата на държавата, а в мярата на това нейно поведение. Негов критерий е необходимостта по-ефективно да функционира системата като цяло и по-пълно да се удовлетворяват обществените потребности.

Този общ критерий следва да се съгласува с главното на пазарната система - задоволяване на обществените потребности по законите на пазара. По такъв начин до голяма степен се притъпяват и разрешават противоречията на пазара, отстраняват се неговите дефекти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.