Причини за намеса на държавата в икономиката


Категория на документа: ИкономикаФАКУЛТЕТ: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

РЕФЕРАТ
НА ТЕМА:

"ПРИЧИНИ ЗА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИКАТА"

ДИСЦИПЛИНА: "СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

Доц. д-р Е.Симеонова
Специалност:" Международни отношения"
Факултетен номер:
Група:, поток: Дата:08.11.2013г., Гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Резюме
2. Необходимост от държавна намеса в икономиката.
3. Ролята на държавата в икономиката
4. Икономически функции на държавата
5. Критика към държавната намеса в икономиката

В този реферат са изложени причините за намеса на държавата в съвременната икономика от смесен тип. Ще бъдат представени основните начини, по които държавата се намесва в икономиката и целите, които си поставя при тази намеса. Една от основните причини за намеса на държавата в стопанските процеси са пазарните дефекти (пазарните провали). Това са случаите, при които се проявяват ограничения на пазарния механизъм, водещи до неефективно разпределение и използване на ресурсите. Основните пазарни провали са несъвършената конкуренция, външните ефекти и обществените блага.

Необходимост от държавна намеса в икономиката.

Съвременната икономика е смесена икономика. Основната форма на организация на икономическата система на съвременното общество е пазарното стопанство , където търсенето и предлагането чрез "невидимата ръка" /свободната конкуренция без намесата на държавата/ ефективно разпределят ограничените ресурси и задоволяват неограничените потребности. Кривите на свръх и недостатъчно потребление са довели до необходимостта да се обединят усилията на съчетаването на ефективността на пазарните отношения с проблемите на социалната справедливост, която от своя страна трябва да се гарантира от държавата.

Икономическата роля на държавата се състои най-общо в постигането на общо равновесие на реалната икономика и благосъстояние на всички членове на обществото. За тази цел държавата взема следните мерки:
* Концентрира в свои ръце ресурси, с които реализира своите ангажименти към обществото.
* Приема закони, регламентиращи нейните икономически и социални отговори.
* Създава институции, реализиращи кредитните закони.

1- Основните фактори, които параждат пазарните дефекти са външните ефекти, несъвършената конкуренция и обществените блага.Причините за намесата на държавата се основават на пазарните провали. Три допълнителни причини могат да подсилят аргументацията. Те касаят информационната осигуреност, неравенството в доходите и икономическия цикъл.
Информационната осигуреност. Трудно може да се приеме, че в пазарната икономика стопанските агенти разполагат с цялата нужна информация, за да вземат рационални решения. Това изисква държавата да създаде условия за събиране, обработване и предоставяне на огромната информация на своите граждани и фирми. От друга страна, предприятията, преследвайки частните си интереси, могат да изопачават информацията за своето производство. Типични примери са предлагането на некачествени стоки или прикриването на вредни за здравето работни условия. И тук държавата чрез система от органи и механизми трябва да контролира спазването на приетите стандарти.
Неравенството в доходите. Резултатите от действието на свободния пазар могат да са неприемливи не само от гледна точка на ресурсна неефективност (монопол, публични блага), но и от социална гледна точка. Позитивната икономическа теория доказва, че функционалното разпределение на доходите води до значително имуществено неравенство и бедност сред населението. Разбира се, дали това е справедливо, или не е нормативен въпрос.
Икономическият цикъл. Постигането на равномерно и безкризисно икономическо развитие е желана, но практически неосъществима цел. Със своята намеса правителството може да ги ограничи и да се постигне известно "изглаждане" на икономическия цикъл.

Държавата - като институт, на който дадена обществена група е делегирала голяма част права - създава и гарантира спазването на законите, дефиниращи правата на собственост. Същесвуването на пазарните провали доказва необходимостта държавата да се намеси по повод дефектите в пазарната дейност, водещи до неефективен пазарен резултат. Основните форми на държавна намеса с цел коригиране на дефектите на пазарния механизъм са следните: държавно производство на стоки и услуги, данъци и субсидии, регулиране.

Държавно производство на стоки и услуги е най-пряката форма, при която държавата замества действието на пазара. Тогава тя изпълнява ролята на производител на стоки и услуги. В следствие на характерните свойства на обществените блага, този вид блага не биха се предлагали, или ако се предлагаха щяха да са в недостатъчни количества. Следователно те се предлагат от държавата, пряко от централните или от местните власти, при финансиране от данъчните приходи.

Данъци и субсидии - държавата оказва влияние върху решенията на частните производители. Това оказва влияние върху разпределение на ресурсите. Като пример за това е облагането на дадена стока, водещо до ниско равновесно равнище на потреблението й и по-висока цена за потребителя. Степента на въздействие на данъка зависи както от неговия размер, така и от еластичността на търсенето и предлагането.

Въвеждането на данък върху продажбата на дадено благо, който се заплаща от производителя, измества кривата на неговото предлагане наляво и нагоре (фигура 1), което означава, че производителят ще предлага по-малко количество продукция за всяко равнище на цената. Разпределение на данъчното бреме завсиси от еластичността: ако търсенето на продукта е нееластично, потребителят ще поеме по-голяма част от данъчната тежест; ако търсенето е еластично, той значително ще го редуцира и по-голямата част на данъчната тежест ще се понесе от производителя. Разпределението на доходите между останалите субекти е неравномерно. Според маржиналистите това е правилно, но обществото в много случаи се отнася критично към този начин на разпределение на доходите. И тук също е необходима намесата на държавата, за да направи преразпределение на доходите. Един от използваните от нея механизми са данъците - преки и косвени. Когато говорим за намеса на държавата в пазарното стопанство, трябва да имаме предвид, че нейната роля е второстепенна. В повечето случаи тя само регулира действието на пазара.

Фигура 1 - Икономически ефект от налагането на данък.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Причини за намеса на държавата в икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.