Преобразуване на ресурсите в здравеопазването


Категория на документа: ИкономикаТаблица №2: Мед.специалисти по здравни грижи и лица, завършили медицински колеж в България 2009-2011г.

Година
Общо
Фелдшери
Акушерки
Мед. сестри
Лаборанти
/клинични и рентгенови
Зъботехници
Сан. инспектори
Други
2009
48 099
2 534
3 289
31 961
5 932
1 350
824
2 209
2010
47 468
2 417
3 247
31 786
5 765
1 280
816
2 157
2011
47 427
2 439
3 270
31 609
5 837
1 514
486
2 272
Източник: НСИ, Здравеопазване; 2012г.

Основен елемент тук е, че човешкия ресурс ако е недостатъчен резултатите на изхода ще бъдат отрицателни, което води до:
- некачествено здравно обслужване
- повишаване цената на търсените услуги
- по-болни пациенти /на изхода/
Управлението на човешките ресурси е ключов компонент в мениджмънта, тъй като ръководителят може да осъществи целите, които е набелязал, само чрез усилията на други хора. Той е сложен процес, който се гради на управлението на човешките взаимоотношения вътре в организацията. Крайната цел на мениджмънта в преобразуването на човешките ресурси е ефективното използване на персонала за постигане на целите на организацията и удовлетворяване потребностите и очакванията.

4. ФИНАНСОВИ Ресурси:

Финансовите ресурси в здравеопазването у нас се набират по линия на НЗОК. Съгласно Закона за здравното осигуряване финансовите взаимоотношения между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ се договарят на две нива: национално - чрез сключване на Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации на лекарите и стоматолозите, и индивидуално - чрез подписване на индивидуални договори. Ако някои изпълнители на медицинска или на стоматологична помощ не желаят да сключат договор със здравно-осигурителната каса, извършваната от тях дейност няма да бъде заплатена от нея. От своя страна, НЗОК може да откаже договори на изпълнители на медицинска и стоматологична помощ, ако не отговарят на изискванията за сключване на договор и предоставяне на качествено лечение. С въвеждането на системата за здравно осигуряване свободата на избор на изпълнител на медицинска помощ е гарантирана и осигурените лица имат право да ползват услугите на медицински професионалисти, както и на лечебни и здравни заведения, сключили договор със здравно-осигурителната каса, независимо от формата на собственост. В началото на дейността на НЗОК през юли 2000 г. в задължителното здравно осигуряване беше включена само извън болничната помощ. Преди това всеки гражданин трябваше да избере личен лекар и зъболекар. През юли 2001 г. започна реформата в болниците и сега много от тях сключват договори с НЗОК. Здравно-осигурителните вноски за работещите (6 % от дохода) се поемат от работодателя и осигурения в съотношение - съответно 4,8 % и 1,2 %, за регистрираните безработни с право на обезщетение - от Фонд "Професионална квалификация и безработица", за социално слаби с право на социални помощи, майки в неплатен отпуск и др. - от общинския бюджет по местоживеене, за пенсионерите - от Републиканския бюджет. Държавата поема здравно-осигурителните вноски за децата, студентите, военнослужащите и държавните служители. Самоосигуряващите се правят своите вноски върху 2 до 10 минимални работни заплати за страната. В чл 81 е регламентирано ДЗО. Доброволното здравно осигуряване предоставя на осигурените лица медицински и други услуги съгласно НРД, както и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. За осъществяване на доброволното здравно осигуряване се сключват договори между осигурения и осигурителното дружество. Договорът съдържа вида и обема на медицинските и други услуги, които осигурителят гарантира на осигурения, както и размера на осигурителната премия по този договор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преобразуване на ресурсите в здравеопазването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.