Преобразуване на ресурсите в здравеопазването


Категория на документа: Икономика
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Дисциплина "Здравен мениджмънт ІІІ Ч.
(Управление на здравните дейности)"

КУРСОВА РАБОТА

На тема: Преобразуване на ресурсите в здравеопазването.

Изготвил: Преподавател:
Теодора Г. Станоева Проф.д-р В. Борисов, дмн
Магистърска програма по
"Обществено здраве и здравен
Мениджмънт"- Ф.№ ДМ 46
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Здравният мениджмънт е познание и практика за управление на здравеопазните системи. Главната му особеност е неговият интегративен характер. Основните функции на мениджмънта са взаимносвързани в определена последователност, формираща управленския цикъл. Основните функции на мениджмънта са определение на целите, вземане на решение, планиране, координиране, организиране, контрол, оценка, ръководене. В системен аспект здравният мениджмънт има вход /ресурси/, процес /преобразуване/ и изход /резултати/. Изкуството на здравния мениджър е да овладее и регулира процеса, чрез който наличните ресурси се преобразуват в желани резултати.

Здравната организация е система, в която на входът ресурсите чрез преобразуване /чрез процеса на управление-мениджмънт/ се превръщат в резултати на изхода. На входа са ресурсите, които чрез процеса на мениджмънт се превръщат на изхода в резултати. Мениджмънтът се разглежда като катализиращ процес, чрез който се постигат желаните резултати, т.е. постигат се целите на организацията. Ресурсите на здравната организация идват от външната среда и се връщат в нея като резултати.(фиг.1)

Фигура №1: Схема на трансформацията на ресурси в здравеопазната система.

2. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ресурсите на здравната организация са многобройни. Това са всички материали, съоръжения, средства, и всичко, което може да се използва за предоставяне на здравни грижи и услуги.

Ресурсите са четири вида: материални, човешки, финансови и време. Материалните и финансовите ресурси във времето са необходимо условие за реализация възможностите на човешките ресурси. От човешките ресурси зависи осигуряването на останалите видове ресурси и тяхното използване.

Липсата или недостатъчността на един или друг ресурс може да повлияе неблагоприятно другите ресурси и да снижи ефективността на здравеопазната система или здравната организация. Например липсата на специалисти води до дефицит в консултативната дейност по определени медицински специалности или неизползването на определена налична медицинска апаратура, от което следва недостатъчности от определени медицински дейности в дадена болница или регион.

Важно е да се знае, че във всяка здравеопазна система преобразуването касае налични /ограничени/ ресурси в желани резултати, съответни на определените и поставени цели. Обемът на ресурсите - размер, количество, качество, зависи винаги от степента на икономическото развитие на страната и възможнастта на обществото до заделя "пари за здраве". От това следва, че ефективността на управлението е от изключително значение - т.е. отношението на резултата /ползата/ към ресурсите на дадена здравна организация.

1. Ресурс ВРЕМЕ

В условията на трудности за здравните системи в света, здравният мениджмънт се нуждае от един истински ренесанс на този забравен ресурс - времето. В литературата по мениджмънт на времето в здравеопазването са отразени сериозни прахосвания на този важен ресурс и едновременно с това се подчертават резервите от непроизводително време, което може и следва да се превърне в производително, т.е. пряко ориентирано към пациента и качеството на здравното обслужване.

В цитирания по-горе модел, пациентите се разглеждат като ресурс на входа на здравната организация. Това е принципно важно, тъй като състоянието на този ресурс /пациентите/, пряко влияе върху оползотворяването на всички други ресурси.

Времето е ресурс, тъй като и то подобно на другите ресурси се изразходва. Без него нито една организация не би могла да съществува. Няколко са основните характеристики на времето като ресурс, а именно:

* Времето е ценен ресурс - заплащането на труда се осъществява според изразходваното време;

* Времето е със строг и неуморим ритъм;

* Времето е най-природният и демократично разпределен ресурс;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преобразуване на ресурсите в здравеопазването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.