Представяне на фирма


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА

по
"Социално-икономическа среда за развитие на туризма"

на тема

"ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИГ ЕООД"

Изготвил: Ан-Мари Стоянова

1 курс Туризъм,ф.н 8167

Съдържание :

1.Увод
2.Географско положение
3. История на фирмата
4.Съвременно състояние (производство,продуктов асортимент,технология,база)
5.Проблеми и тенденции
6.Обобщение
7.Източници
8.Приложения

Увод : По данни на Европейската комисия общият брой автомобили в рамките на ЕО до 2020 г. ще нарасне до 240 МИЛИОНА леки и лекотоварни автомобили.
С тази тенденция все по-голям ще бъде и броят на излезлите от употреба МПС (ИУМПС) и отпадъците от ИУМПС, които нанасят сериозни щети на околната среда.
"Екометал Инженеринг" ЕООД е първата рециклираща компания в България.Основната дейност на фирмата е търговията с отпадъци от черни и цветни метали. Компанията притежава ефективна мрежа от бази и изкупвателни пунктове в страната,всички необходими разрешителни и най-модерната технология за преработка на стари автомобили. "Екометал Инженеринг" ЕООД е изградила затворен цикъл на обработка на металните отпадъци.

Тя въвежда първата в България инсталация за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) " и е и член на Европейската асоциация за рециклиране на електроника.
Фирмата е спонсор на спортен клуб "Екометал рейсинг тийм",който е утвърден лидер в дисциплината мотоциклетизъм на писта
Географско положение : Централният офис на фирмата се намира в гр.София 1849, кв. "Кремиковци"ул. "Св. Георги Победоносец" 1А. Съществуват шест бази разположени в страната (приложение 1)
История на фирмата : "Екометал Инженеринг" ЕООД е създадена през 2002 г. с основна дейност - търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Оттогава компанията непрекъснато развива и разширява екологичните си дейности.
Екометал Инженеринг ЕООД е единствената фирма в Европа, където на едно място са събрани толкова рециклиращи съоръжения. На практика, след пускане в експлоатация на всички започнати проекти и на вече работещите инсталации, ще се постигне ефектът на нулево замърсяване на околната среда.
Всички съоръжения и рециклираща техника са от най-висок клас и напълно съобразени с екологичните норми.
"Екометал Инженеринг" ЕООД притежава най-модерната в Източна Европа шредерна инсталация за преработка на излезли от употреба автомобили и метални отпадъци, производство на немската фирма Metso Lindemann. (Приложение 2).Фирмата въведе първата в България инсталация тип "шредер" и първа разработи системата за заплащане на излезлите от употреба МПС и взимането им от място. До момента компанията е преработила над 50 000 стари автомобила.
Фирмата разполага с единствената в България инсталация за преработка на маслени филтри(Приложение 3) и с инсталация за преработка на всякакъв вид излезли от употреба автомобилни гуми(Приложение 4). Сред рециклиращите съоръжения на компанията е и първата внесена в България инсталация за преработка на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.(Приложение 5)
Разработва се уникален за България проект за плазмена инсталация за безотпадно третиране на отпадъци, генерирани при основната дейност на фирмата, което ще доведе до 100% затваряне на екологичния цикъл чрез пълното обезвреждане на вредните остатъци (фреони, преработени масла и др.).
"Екометал Инженеринг" ЕООД притежава модерен завод за обезжелезяване и сепариране на шлака от доменно и стоманодобивно производство до получаването на метален възврат и инертни материали.(Приложение 6)
В допълнение към екологичните дейности на фирмата са и проектите за ветроенергиен и соларен парк с обща мощност над 350 MW и проектът за рециклиращи центрове за приемане и обработка на пластмасови, метални, стъклени и хартиени опаковки.
От 2007 г. "Екометал Инженеринг" ЕООД развива нов сектор в дейността си - изграждането на интермодален терминал Яна-София и на 17 септември 2011 той бе официално открит.(Приложение 7) (Приложение 8)
"Eкометал Инженеринг" ЕООД притежава всички необходими разрешителни и лицензии. Дейността на фирмата е сертифицирана по стандарите за качество ISO 9001:2008 и за екология ISO 14001:2004.
"Екометал Инженеринг" ЕООД бързо се превърна в една от водещите компании в България в областта на рециклирането, а през 2009 г. бе обявена за "Екологична фирма на годината".(приложение 9) Интензивната и висококачествена дейност на дружеството позволи компанията да заеме твърди позиции на Балканския полуостров и в Европа.
Екометал Инженеринг ЕООД следва непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия и посветена на екологосъобразното рециклиране на отпадъци.Отпадъците се превръщат в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в от компания се влагат като суровина за производство на вятърни електроцентрали, кораби и заводи за рециклиране.
Програмата за управление на отпадъците на дружеството се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗУО/ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъци.
Програмата е основана на следните принципи:
- Чиста и здравословна околна среда;
- Интегрирано управление на отпадъците;
- Пълна отговорност на замърсителя;
- Участие на общественосттаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Представяне на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.