Предприятието. Основна структурна единица.


Категория на документа: Икономика
Предприятието - основна структурна единица

Изготвили:
Мариета Миткова Митрева, фак.номер 121110436, поток 188, група 1763
Силвия Боянова Иванова, фак.номер 121110452, поток 188, група 1763

I. Предприятия. Типологизация на предприятията.

1. Предприятие.

Предприятието е имуществен комплекс за провеждане на предприемаческа дейност. В правен аспект представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения, имащи икономическо измерение (има комерсиална стойност и се измерва в пари).

Предприятието в тесен смисъл е самостоятелно обособена икономическа единица, която произвежда и продава стоки (предоставя услуги) в условията на заобикалящата го микроикономическа и макроикономическа среда с цел получаване на задоволителна за собствениците печалба, като се отчитат интересите на персонала, потребителите, контрагентите и обществото като цяло.

2. Същност и правен статут на предприятието.

Изграждането, функционирането и преобразуването на предприятията в българската икономика се основават на изискванията на действащия Търговски закон (ТЗ). Това е документ приет и утвърден от Народното събрание (НС), който съдържа правните норми регулиращи отношенията между търговците и стопанската им дейност. Под стопанска дейност разбираме постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия за производство на определени стоки или услуги, които задоволяват потребностите на купувачите. Основната цел на търговеца е да получава печалба и да увеличава доходите си. Стопанската дейност като цяло по смисъла на ТЗ включва:

-производство и продажба на стоки;

-покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид;

-покупка и продажба на ценни книги;

-комисионни;

-транспортни;

-застрахователни;

-банкови;

-лизингови и други сделки с интелектуална собственост;

-туристически;

-хотелиерски;

-информационни и други услуги;

-покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други.

Стопанската дейност се осъществява от двете стопанско-организационни форми, а именно предприятия и фирми. В ежедневната практика и икономическата теория често пъти тези две понятия се използват като синоними. Въпреки това между тях има разлика:

1)Фирмата е наименованието, под което търговеца упражнява занятието и се подписва.

2)Предприятията по своята същност са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги, предназначени за реализация и задоволяване на потребностите на други лица или организации.

С понятието предприятие се обозначава всяка стопанска единица (държавна, частна), която произвежда стоки, предлага услуги, организация или място, където се извършва предприемаческа дейност с цел получаване на печалба. Следователно предприятието е реална, основна, стопанска форма, чрез която търговеца и неговата фирма осъществяват дейност. При създаването и функционирането на предприятието и фирмата е необходимо да се спазват определени принципи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятието. Основна структурна единица. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.