Предприятието – основен икономически субект на стопанската дейност. Правни форми – същност.


Категория на документа: Икономика1. Същност

Предприятие - основната стопанска единица, която осъществява производство на стоки и услуги, предназначени за реализация и задоволяващи определени потребности.

Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява своята дейност и се подписва. Тя може да се състои от името на собственика, предмета на дейност или др. Името трябва задължително да е изписано на български език.

В практиката няма предприятие без определена фирма, както и фирма, зад която да няма дейност на определено предприятие.

2. Видове предприятия
a) В зависимост от формата на собственост:
- Частни;
- Държавни;
- Общински;
- Кооперативни
b) Според големината на предприята:
- Микропредприятия - при тях средният брой на персонала е до 10 души, а годишния оборот или стойността на активите - до 3.9 млн.лв.
- Малки предприятия - те се характеризират с численост на персонала до 50 души и годишен оборот до 19.5 млн.лв
- Средни предприятия - численост на персонала до 250 души и годишен оборот до 97.5 млн.лв или стойност на активите до 84 млн.лв.
- Големи предприятия - те са с повече от 250 души персонал, год.оборот над 97.5 млн.лв и стойност на активите над 84 млн.лв. Характерно за тях е масово производство, рационална организация, трайно осигурени пазари, отлична техническа екипировка и солидарен финансов гръб.
c) Според предмета на дейност:
- Промишлени; строителни; селскостопански; транспортни и др.;

d) Според организационно-правната форма на регистрация:
- ЕТ - като такъв може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. В този случай предприятието принадлежи само на един човек. Той получава всички печалби, но и понася и всички загуби. ЕТ отговаря лично и носи неограничена отговорност. Това означава, че при неспособност ЕТ да покрие разходите си с имуществото на предприятието, той трябва да използва за целта и личното си имущество. Неограничената отговорност е недостатък, защото засилва тежестта на риска и предизвеиква големи сътресения за обявяващите фалит и за членовете на техните семейства. Недостатък за собствениците на такава фирма е, че те нямат регламентирани работно време и отпуски, а при заболяване работата им силно се затруднява. Собственикът често изпълнява няколко, а не рядко и всички функции в предприятието, без да има необходимата кфалификация за тях. За учредяване на ЕТ не се изисква минимален капитал, регистрацията е бърза и с ниски такси. ЕТ може да води едностранно счетоводство. Всичко това се явява като предимство за ЕТ.
- СД - персонално дружество с неограничена отговорност. Основава се от две или повече лица, които участват със своя труд и отговарят с личното си имущество. СД се създава и функционира въз основа на нотариално заверен учредителен договор. В края на името на фирмата СД съдържа добавката "с-ие" (сдружение). Отговорността на съдружниците в СД е солидарна и неограничена, т.е. всеки съдружник отговаря за целия размер на задължението на СД и не сеамо в границите на собствената си вноска, а на цялото си лично имущество. Предимство на СД е възможността за разширяване на капиталовата база на предприятието чрез обединяването на капиталите на съдружниците и привличане на нови. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дейността на СД. При особено важни решения е необходимо съгласието на всички съдружници. Основните недостатъци на СД са свързани с участието на много хора с равни правомощия в управлението на фирмата.
- КД - учредява се с договор за извършване на съвместна дейност между две или повече лица под обща фирма. Разликата спрямо СД е, че един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни, а останалите са ограничено отговорни. При неплатежоспособност на предприятието ограничено отговорните съдружници загубват само частта от капитала, която са внесли.гарантирането на бизнеса на предприятието се извършва неограничено само от 1 или повече участници, които получават по-голяма част от реализираната печалба като компенсация за по-високата им отговорност. Създават се възможности за неограничено нарастване на капитала. Неограничено отговорните съдружници трябва да участват най-малко с 1/10 от капитала на КД и именно те извършват управлението и представителството на дружеството. Фирмата съдържа и обозначението "КД". Съдружниците с ограничена отговорност се привличат п одва начина - чрез уговаряне на определени вноски или чрез закупуване на акции. Във втория случай се учредява КД с акции. Предимство на КД е разделянето на съдружниците на "управляващи" (комплементари) и "финансиращи" (командисти), което до голяма степен предотвратява конфликтите на интереси. Командистите обаче не могат да влияят върху управлението на дружеството и трябва напълно да се доверят на деловите способности на комплементарите.
- ООД, ЕООД - учредява се от 1 или повече лица, отговарящи за задълженията само със стойността на дяловата вноска на техния капитал. Подходящо е в случаи, когато участниците не желаят да поемат риска на неограничената отговорност. Минималният размер на капитала за основаване на ООД е 2 лв. Докато дружеството съществува съдружниците не могат да получат дяловете си. Независимо от размера на своя дял всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, ад получава информация за хода на дружествените дела, да преглежда търговските му книжа, а при ликвидация да получи съответния си дял. Общият брой на съдружниците е ограничен до 20 лица. Органите на управление са Общото събрание и управител(и), който може да не е съдружник.
Общото събрание се състои от съдружници. В неговите заседания може да участва управителят, но със съвещателен глас, ако не е съдружник. То се свиква поне веднъж годишно или при писмено искане на съдружжниците с дялове на 1/10 от капитала или ако загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
Предимства - ограничена отговорност на съдружниците до размера на техния дял. Съдружниците имат широки права за контрол върху дейността на дружеството. Възможно е учредяването и на ЕООД.
Недостатъци - ограничен брой съдружници, малък капитал; контролът върху увеличаването или намаляването на капитала и задължителна публичност.
- АД - учредявяането се извършва от 1 или повече ФЛ или ЮЛ, с начален размер на капитала минимум 50 000 лв. АД е предприятие, чийто капитал е разделен на акции. Към фирмата му се включва означението "АД". Минималната стойност на 1 акция е 1лв. По-голяма стойност се определя в цели левове. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. Акционерите са отговорни за задължението на дружеството до стойността на притежаваните акции. За разлика от ООД, съдружниците в АД могат да увеличават своя дял и да го продават. Срещу акциите си те получават девиденти, но не участват лично в управлението на дружеството. Съществуват 2 системи на управление на АД - едностепенна и двустепенна.
При едностепенната система органи за управление са Общо събрание и Съвет на директорите, а при двустепенната - Общо събрание, Надзорен съвет и Управителен съвет.
Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно или по искане на акционерите, владеещи поне 1/10 част от капитала на АД. То избира Надзорен съвет в състав от 3-7 членове.
Надзорния съвет от своя страна избира членовете на Управителния съвет (минимум 9 души) и определя възнаграждението им. Така се създава по-голяма оперативност в управлението на АД като се избягва ненужно свикване на Общото събрание при необходимост от внасяне на промени в управителния съвет. Един човек не може да членува едновременно и в двата съвета. Управителния съвет действа въз основа на одобрен от Надзорния съвет правилник и докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко на всеки три месеца. Надзорния съвет не участва в управлението на дружеството, а осъществява само връзката между дружество и Управителния съвет и няма никакви представителни функции по отношение на трети лица. Той упражнява пълен текущ контрол върху воденето на дружествените работи и има право да поиска сведения или доклад от Управителния съвет за всеки въпрос, засягащ дружеството, както и да използва услугите на външни експерти при изпълнение на задълженията си. Акционерният капитал се олицетворява от акциите и облигациите.

e) В зависимост от участниците:
- Чуждестранни - създадени са с инвестиции и дейността на чуждестранни ФЛ или ЮЛ;
- Национални (вътрешни) - създадени са в страната от местни ФЛ или ЮЛ;
- Смесени - създадени са от български и чуждестранни ФЛ или ЮЛ.

f) Според характера и предназначението на продукцията:
- Предприятия, произвеждащи предмети на труда - суровини, материали, горива, енергия;
- Предприятия, произвеждащи средства на труда - машини, съоръжения, оборудване и др.;
- Предприятия, произвеждащи предмети за потребление - храна, облекло, обувки, предмети с културно-битово предназначеение и др.;
- Предприятия, произвеждащи услуги.

g) В зависимост от начина на учредяване:
- Договорни - създават се на основата на учредителен договор(СД, КД и ООД);
- Уставни - учредяват се въз основата на учредителен договор(АД, КДА).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятието – основен икономически субект на стопанската дейност. Правни форми – същност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.