Предприятието и фирмата


Категория на документа: Икономика- недвижими имоти - с нарастващата индустриализация на икономиката става все по-трудно да се закупят необходимите недвижими имоти на приемлива цена. Бъдещите разширения на дейността трябва да се съобразят с размера на необходимия недвижим имот.

- изисквания за опазване на околната среда - всяко предприятие се подлага на оценка по опазване и възстановяване на околната среда / например предписания за отделяне на газове в атмосферата, за пречистване на отпадните води/. Тези условия водят до увеличаване на разходите.

- пласмент - търговците на дребно избират преди всичко места, които да са близо до купувачите /напр. канцеларски материали - близо до училища и университети/. При пласментната дейност се наблюдават две явления: агломерация - предприятия от определен бранш се струпват в един район. Този вид ориентация се наблюдава по-често при стоки със средна или дълготрайна употреба. Често мебелни магазини се концентрират на определени улици, автокъщи и магазини за резервни части често се намират едни до други. Тъй като на клиентите им е известно, че в този район може да получат добър общ поглед за определена стока, те пристигат тук независимо от това, къде живеят. Това води до голяма гъстота на купувачите, която подобрява продажбите, въпреки голямата конкуренция. Противоположното явление на агломерацията се нарича деагломерация /избягването на конкуренция/

- транспортно осигуряване и транспорти разходи - те играят важна роля за производството и пласмента.

- данъчно облагане - различното данъчно облагане на оборота, печалбата и имуществото в отделните страни играе голяма роля при избор на място на международно предприятие. При създаване на ново предприятие някои държави предлагат освобождаване от данъци или тяхното понижаване, за да създадат допълнителни работни места, или да се подобри икономическата структура на страната. В някои страни общините намаляват размера на отчисленията, които новите предприятия правят към техните бюджети.

- специални изисквания - напр. качествена вода за пивоварните, липса на прах при производството на филми, оптика и CD.

Факторите за избор на място може да се променят неблагоприятно по време на планирането и строежа /протестни акции за опазване на околната среда могат да възпрепятстват строежа дори при спазване на всички правни и строителни разпоредби/.

Големината на предприятието се определя от предмета на дейност, броя на заетите и размера на капитала, с който разполага предприемача. Например определени услуги могат да се извършват само от малки и средни предприятия като фризьорство, планиране и проектиране на еднофамилни къщи и др. Определени продукти могат да се произвеждат рационално само в по-големи предприятия, например леки автомобили от среден клас, строителни машини.

Оптимален размер на предприятието е този, който е най-изгоден и осигурява най-висока ефективност за даден етап от развитието на предприятието. Той е динамична величина.
Приложни задачи към тема 2:

Опишете и оценете всеки фактор, влияещ при вземане на решение за местоположение на предприятие за:
- мебели
- фирма за кетъринг
- туристическа агенция
- ресторант за "бързо хранене"

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятието и фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.