Предприятието и фирмата


Категория на документа: Икономика


Тема 2. Предприятието и фирмата

План-тезис: Същност, принципи и различия. Видове предприятия. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие. Предприятието и неговата среда. Избор на местоположение и размер на предприятието - фактори.

1. Същност, принципи и различия
В ежедневието думите предприятие и фирма често се употребяват като синоними. Предприятието е стопанска единица за производство или продажба на стоки и услуги, а фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Предприятието работи на свой риск и за своя сметка и се стреми не само да възстанови направените разходи, но и да получи печалба. При това няма значение дали става въпрос за големи промишлени предприятия с няколко хиляди работници или за малка квартална хлебопекарна. Например: предприятие за производство на безалкохолни напитки, сокове, а името с което е известно това предприятие e "Кока кола"

2. Видове предприятия
Предприятията може да бъдат класифицирани по различни критерии, които най-често са:
- в зависимост от формата на собственост предприятията биват частни, държавни, общински, партийни, църковни, на обществени организации, със смесена собственост
- от гледна точка на организацията и контрола върху дейността те се определят като еднолични и дружествени. Юридическата регистрация отразява различните организационни форми и начини на учредяване - едноличен търговец, ООД, СД, АД, КД и др. Правната форма дава лицето на фирмата, не може да бъде променяна в кратки срокове и оказва значително въздействие при вземането на управленските решения. Съгласно ТЗ всички предприятия се регистрират като търговци - като физически /ЕТ/ или ЮЛ. ТЗ регламентира правата и задълженията на следните организационни форми на предприятия ЕТ, СД, ООД, АД, КД, КДА, както и възможностите за преобразуването им по различни начини- концорциум и холдинг. За едно новосъздадено малко предприятие в повечето случаи най-изгодната форма е едноличният търговец. Въпросът за съдружник възниква чак тогава, когато собствения капитал не е достатъчен, трябва да се разшири кредитната база или предприемачът е пренатоварен. Решаващо за успеха на една дружествена фирма е не на последно място отношението на съдружниците помежду им.
- според мащабите на дейността, определени от размера на капитала, обема на произведените стоки и услуги и броя на работещите в тях, предприятията се делят на микропредприятия, малки, средни и големи. Бързите технологични и структурни промени в производството обаче често преобразяват тези представи. Това се отнася най-вече за фирмите от наукоемките и високотехнологични отрасли, в които броят на заетите може да е малък, но размерите на капитала и продажбите - огромни.
Микропредприятие - средносписъчен брой на персонала < 10 души, годишен оборот ≤ 3 900 000 лв. или обща стойност на активите ≤ 3 900 000 лв.
Малко предприятие - средносписъчен брой на персонала < 50 души, годишен оборот ≤ 19 500 000 лв. или обща стойност на активите ≤ 19 500 000 лв.
Средно предприятие - средносписъчен брой на персонала < 250 души, годишен оборот ≤ 97 500 000 лв. или обща стойност на активите ≤ 97 500 000 лв.
Голямо предприятие - средносписъчен брой на персонала > 250 души, годишен оборот > 97 500 000 лв. или обща стойност на активите > 97 500 000 лв.
- според предмета на дейност предприятията се класифицират като промишлени, строителни, селскостопански, транспортни, търговски, финансови, застрахователни, научноизследователски и т.н.
- съгласно целите, които преследват фирмите биват частни, публични, публично-частни и с идеална цел. Последните представляват различни клубове /асоциации, фондации/ и кооперации, чиято главна цел е оказване на взаимна помощ и защита, а не реализирането на печалба.
- в зависимост от националната принадлежност на капитала се различават национални и многонационални предприятия. Те осъществяват производствена, пласментна, финансова, научно - изследователска и друга дейност в много страни на света. При първите капиталът принадлежи на една страна, а при вторите - на две и повече страни.

3. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие
Мотивите за създаване на предприятие са:
- продиктувани от неговото вътрешно усещане за независимост, реализиране на определени цели, висок доход, добри инвестиции, бърза възвръщаемост и т.н. - това са индивидуални мотиви
- продиктувани от това, че неговата идея за създаване или за придобиване на предприятие съвпада с държавната подкрепа за разкриване на работни места в региона, подобряването на икономическата структура, повишаването на икономическата независимост на заетите в материалната сфера - това са общоикономическите мотиви.
Често предприятията се създават и се придобиват, за да допълнят дейността на вече съществуващи предприятия. Мотивите за стартиране на стопанска дейност се формират след проучване и анализиране на външната среда.

След определяне на мотивите за създаване на предприятие трябва да се реши и въпроса за предмета на дейността му. Трябва да се избере в коя икономическа област ще работи предприятието /производство на основни суровини, стоки или услуги/ и дали ще се произвежда в една определена област или в различни. При малките и средни предприятия изборът силно се влияе от личните предпочитания и намерения на предприемача: по какъв повод е решил да създаде предприятие и с кого би искал да работи съвместно. При големите предприятия избор е налице, след интензивни проучване на пазара и задълбочено изследване на всички основни въпроси, отнасящи се до функционирането на бъдещото предприятие.

4. Предприятието и неговата обществена среда
Предприятието има многобройни партньори, които предявяват широк спектър от изисквания към него. Така например:
- доставчиците искат сигурни поръчки, високи цени и своевременни плащания
- клиентите - гарантирани и редовни доставки, качествени стоки и ниски цени
- собствениците на предприятието - опазване на имуществото и високи печалби
- персоналът на предприятието иска сигурни и удобни работни места и редовни заплати
- кредиторите искат лихви и гаранции за връщане на кредита
- профсъюзите искат членски внос и съгласуваност на цените
- държавата и общините искат данъци и такси и спазване на законите
- опазването на околната среда /отпадъци, шум, замърсяване на въздуха, почвата и водата и пр./ е изискване както от страна на държавата и общините, така и на редица неправителствени организации
Тези многобройни изисквания към предприятието често влизат в противоречие помежду си, а различните интереси на партньорите му водят до конфликти.

5. Избор на местоположение и размер на предприятието - фактори
Добрият избор на мястото е решаващ за успеха на създаденото предприятие. Дългосрочният характер на вземаното решение относно мястото на предприятието налага много добре да се отчита комплексното влияние на всички фактори, които определят избора на неговото местоположение. Факторите са

- суровини - мястото се ориентира към находищата на суровини, когато
* се преработват материали, които в процеса на производството губят голяма част от теглото си, тъй като транспортът на по-лекия краен продукт е по-евтин от транспорта на тежките суровини.
* се преработват материали, които в суровинно състояние лесно се развалят
/например захарната промишленост да се развие в районите, където се произвежда захарно цвекло/

- енергия - енергийната ориентация играе важна роля в миналото /мелниците се строят до течаща вода/ днес енергията се транспортира лесно и евтино под формата на електрически ток, нефт, природен газ. Благодарение на световните научни постижения сме свидетели на алтернативни източници на енергия, като приливите и отливите, вятърната, ядрената, слънчевата, водородната енергия, което ни дава възможност за избор при използването на енергийни източници.

- работна сила - в областите с по-малка гъстота на предприятията често е възможно разкриване на работни места с по-ниско заплащане. Проблемът с недостига на работна сила може да се разреши чрез назначаване на чужди граждани, приходящи работници и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятието и фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.