Предприятие - същност и създаване


Категория на документа: Икономика


Изпитна тема 7:
Предприятие - същност и създаване

План тезис:

1. Същност на предприятието
2. Фактори и мотиви за създаване и придобиване на предприятие
3. Предмет на дейност
4. Решение за местоположение и големина на предприятието
5. Предприятие и околна среда

1. Условията на пазарната икономика и участието на страната ни в ЕС налагат съществени промени в структурата, функциите и управлението но стопанската дейност. Изграждането, функционирането и преобразуването на българските пр-я се основават на изискванията на действащия търговски закон. Под сотпанска дейност се разбира постоянно осъществявана дейност от търговеца, която е негова професия за производство на опр. стоки или услуги задоваляващи потребностите на купувачите. Основна цел на търговеца е реализирането на печалба и увеличаване на доходите. Стоп. дейност се осъществява в 2 форми - предприятие и фирма. В ежедневната практика тези две понятия се използват като синоними, между тях обаче има разлика.
Фирмата е наименованието под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.
Предприятията са основни стопански единици, които произвеждат продукти или предлагат услуги предназначени за реализация и задоволяване потребностите на др. лица или организации.
При създаването и функционирането на предприятието и необходимо да се спазват определени принципи:
а/ Истинност и обективност- пр-ето трябва да бъде реално и опр. цели на изграждане и функциониране. Наименованието нетрябва да заблуждава, то трябва да дава тачна инф. за неговия притежател и правен статут.

б/ Изключителност- всяко ново пр-е трябва да се разграничава ясно от вече съществуващите.

в/ Стабилност- при смяна на собственика и при смяна на името съществуващото пр-е продължава да функционира.

г/ Публичност на пр-ето- регистрирането на фирмата в търговския регистър гарантира публичноста и. Регистърът е открит списък в който задълж. Се вписват фирмата, точен адрес, предмет на дейност, собдтвеник, лично носещи отговорността съдружници, ръководство, търговски пълномощия, представителство и техния обхват и др. обстоятелства по търговския закон.

д/ защитеност на фирмата- наименованието се употребява само тагава от търговеца, който го е регистрирал, при нарушение правата могат да се потърсят в съда.

Функции на пр-ето:
а/ Маркетинг- това е ф-я, ч/з която пр-ето контактува с външната среда .
б/ иновации и иновационна дейност- свързват се с реализирането на нови идеи .
в/Иновации и иновационна и финансова дейност- тук се обединяват функции и дейности свързани с изграждането, разширяването и реконструкцията на пр-ето .
г/ производствена функция- вкл. осиг. на необходимите условия за ефективно свързване на свойствата на труда, предметите на труда и работната сила с цел проезвеждане на продукция с минимум разходи и високо качество.
д/ управление на персонала и соц. дейности- тук се вкл. Всички дейности свързани с обучение, квалификация, подбор , използване на кадрите и менидмънт.
е/ информоционно осиг. на фирмата- осиг. на необходимата инф. За фирмата, за целта се изграждат системи за анализ.

2. Най- важните мотиви за създаване и придоване на пр-ето.
От една страна е полуването на печалба, а от друга задоволяването на задоволяването на пазара и неговите потребности от продукти и услуги. Освен пазарните мотиви съвременните пр-я имат и соц. мотиви.
Те са свързани с разкриването на нови работни места и намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата, повишаване на икон., културното и соц. равнище на населенито в даден район. Във всяка страна мотивите за създаване на някакъв вид дейност се формират от общите условия в страната и пол. на държавата. Опитът на развитите страни показва, че успешното стартиране и развитие на малки и средни пр-я се дължи на насърчаване от страна на държавата на свободната инициатива и пр-ето и възможността да се използва модерната инфраструктура на страната, възможности за финан. На нови идеи, ч/з свободни банкови кредити наличие на постоянен поток от свободна работна ръка/емигранти/.

3. Определяща, при вземьнето на решение за предмета на дейност на пр-ето е преди всичко бизнес средата . Факторите които оказват влияние в/у това решение са:
- икономически- да се познават и следят тенденциите в икон. и особено в отрасъла, където ще се развива новия бизнес, да се отчита наличноста и дастъпноста до кредити, покупателната възможност и нивото на инфлацията.
- социално- да се има предвид соц. промени, които настъпват в обществото и бизнесът да се ориентира към съответната група купувачи.
- политически- пол. Решение засяга всяко пр-е /минимална РЗ, данъци и др. /
- технологични и производствени- развитието на новите технологии и появата на продукти заместители. Може да доведе до отрицателни последици за бъдещето предприятие.
Условията,които имат пряко отношение към избора на предметна дейност са:
- конкуренцията- тя се отценява ч/з съответни показатели. Бъдещия продукт се сравнява с този на конкурентите и се преценява какъв предмет на дейност да се избере.
- потребителите- в зависимост от бъдещия продукт потребителите трябва да се анализират предварително. Трябва да се отчитат отличията м/у продуктите за промишлени нужди и тези да индивидуално потребление.
- доставчици- да се знаят цените за доставка, отстъпките и транспортните р/ди както и евентуалните бъдещи доставчици.
- работната сила- наличието на качествен персонал и способни служители е предпоставка за успех.

Не по-малко важна е вътрешната бизнес среда на пр-ето. Нийните компоненти са много, но най-голямо въздействие оказват средствата на труда, предметите на труда и работната сила. Въз основа на всички условия на средата пр-ето прави анализ и избира предмета на дейност. Изборът винаги трябва да вкл. Понятието ефективност, т.е бъдещият продукт да се търси на пазара и да носи печалба.

4. Разположението на пр-ето представлява негоното регионално обособяване в опр. регион или населено място. То може да бъде :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятие - същност и създаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.