Предприятие и имущество на предприятието


Категория на документа: Икономика


Изпитна тема №1 Предприятие

1.Предприятие и фирма- В ежедневния език думите "предприятие" и "фирма" често се употребяват като синоними. Строго погледнато обаче, предприятието е стопанска единица за производство, продажба на стоки или услуги. А фирмата е наименованието на предприятието, с което то е записано във фирмения регистър. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Предприятието работи за свой риск и за своя сметка и се стреми не само да възстанови направените разходи, но и да получи печалба.
2. Функции на предприятието
а/. Изследване и развитие- ръководството и персоналът на предприятието трябва непрекъснато да си задават задават въпросите:
"Какво бихме могли да подобрим?"
"Какво биха желали клиентите ни?"
б/.Снабдяване - тази функция се грижи за набавянето на всички производствени фактори, за да може производството на стоки или услуги да протича без прекъсване.
в/. Производство- същинската дейност на предприятието е производството на стоки с най-високо качество. В процеса на производството в предприятието се създава и дoбавена стойност.
г/. Реализация (пласмент)- пласментът става чрез пазара, който се състои от следните взаимновлияещи си елементи:
- Предприятие- предлага стока, услуга;
- Конкуренти- предлагат сходни продукти;
- Потребител- търси стока или услуга, за която е готов да плати;
- Пазар на купувачите се нарича пазар, на който предлагането на стоки надвишава търсенето и купувачите може да избират измежду многото предлагани стоки;
- Пазар на продавачите се нарича пазар, на който търсенето на стоки надвишава предлагането.
3. Видове предприятия
Предприятията може да бъдат класифицирани по различни критерии, които най-често са: форма на собственост, предмет на дейност, начин на организация и контрол върху дейността, цели и задачи, мащаб на дейността, национална принадлежност на капитала на фирмата и др.
а/. в зависимост от формата на собственост: частни, държавни, общински, партийни, църковни, партийни (или комбинация от изброените);
б/. според предмета на дейност предприятията се делят на: промишлени, строителни, селскостопански, транспортни, търговски, финансови, застрахователни и др.;
в/. в зависимост от националната принадлежност на капитала се делят на: национални и многонационални, те осъществяват производствена, пласментна, финансова, научно-изследователска и друга дейност в много страни;
г/. според мащабите на дейността предприятията се делят на: малки, средни и големи;
д/. видове предприятия в зависимост от правната форма на регистрация;
Съгласно Търговския закон, всички предприятия се регистрират като търговци- като ФЛ или ЮЛ.
Търговския закон регламентира следните организационни форми на предприятие:
а/. Едноличен търговец (ЕТ)
Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособни физическо лице с местожителство в страната. В този случай предприятието принадлежи само на един човек. Той получава всички печалби, но понася и всички загуби.
* Предимства:
- бърза и лесна регистрация;
- няма изискване за установен капитал;
- бързо реагиране при промени в условията на пазара;
- в повечето случаи плаща подоходни данъци;
* Недостатъци:
- ограничени възможности за финансиране;
- неограничена отговорност, т.е собственикът отговаря с цялото си имущество за задълженията на фирмата;
- вероятността на неуспех е значителна поради ограничените финансови средства и често липса на професионален опит;
б/. Търговски дружества- обединяване на две дееспособни местни или чуждестранни ФЛ или ЮЛ, уговарящи се за съвместна дейност с общи средства, размера на вноските, правата и задълженията, формата на управление и т.н.
* Персонални дружества
Характерно при персоналните дружества е неограничената отговорност на съдружниците, какъвто е случаят при СД или комбинация между съдружници с ограничена отговорност, както е при КД.
- Събирателно дружество- образува се от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено.
*Предимства:
- ниски такси за регистрация;
- липсват изисквания за минимален капитал;
- счетоводството може да е едностранно;
*Недостатъци:
- съдружниците отговарят неограничено, т.е с цялото си имущество, за задълженията на дружеството;
- несъгласия може да разруши бизнеса им;
- задължително осигуряване на съдружниците;

- Командитно дружество (КД)- образува се от две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.
* Капиталови търговски дружества - капиталовите дружества са ООД,АД,КДА
Дружество с ограничена отговорност (ООД)- може да се образува от едно (ЕООД) или повече лица (ООД), които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятие и имущество на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.