Предприятие


Категория на документа: Икономика


 Тема 1. ПРЕДПРИЯТИЕ В ежедневния език думите 'предприятие' и 'фирма' често се употребяват като синоними. Строго погледнато обаче, предприятието е стопанска единица за производство, продажба на стоки или услуги, а фирмата е наименование на предприятието, с което то е записано във фирмения регистър. Фирма е наименование , под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.
Предприятието работи на свой риск и за своя сметка и се стреми не само да възстанови направените разходи, но и да получи печалба.
Ако някой иска да произвежда, той се нуждае от редица неща наречени производствени фактори. Към тях спадат земя, труд, капитал, информация, мениджърство.
Земята е природата, която ни предоставя своите блага (полезни изкопаеми, вода, светлина, почва за селскостопански дейности и др.). Силите на природата могат да бъдат използвани само чрез труда, който се дели на физически и умствен. Капиталът представлява както оборотните парични средства, така и машинният парк на предприятието. Информацията се е превърнала в изключително значим ресурс за производствената дойност на предприятието, което се дължи на напредъка на научно-техническия процес. Мениджърството е умението за обединяване и привеждане в процес на ефективно използване на тези производствени фактори.
Функционирането на предприятието може да бъде описано чрез реализираните в него основни функции. Основната икономическа функция на всяко предприятие се състои в удовлетворяването на потребностите на потребителите чрез производство и/ или предлагане на съответни продукти и/ или услуги.
Видове функции:
-техническа функция - свързана с производството на продукти, или с предоставянето на услуги
- търговска функция - свързана от една страна със снабдяването на предприятието с необходимите за функционирането му ресурси, а от друга страна - с пласмента на продуктите или услугите до клиента
- финансова функция - свързана с набавянето на финансови средства за дейността на предприятието, както и с управлението на риска
- функция по сигурността - свързана както с безопасността на работещите, така и с опазването на имуществото на предприятието. Управлението на човешките ресурси спада към тази функция, което по онова време се изразявало преди всичко с предпазване от стачки
- счетоводна функция - свързана с поддържане на ясна счетоводна отчетност, включително инвентаризация, калкулиране на себестойността на продукцията, статистически анализ на дейността
- административна функция - състои се от прогнозиране, планиране, организиране, координиране, ръководене и контролиране.
Предприятията могат да бъдат класифицирани по различни критерии: форма на собственост; мащаб на дейността; организационно-правната форма и др.
Според формата на собственост предприятията се делят на частни, кооперативни, общински, държавни, на обществени организации и смесени.
Според мащаба на дейността си предприятията се делят на малки, средни и големи. Според българското законодателство, под малки и средни предприятие се разбират микропредприятията, малките предприятия и средните предприятия. Микоропредприятията имат персонал не повече от 10 души и годишен оборот и/или стойност на активите до 3,9 млн. лв. Малките предприятия имат персонал до 50 души и годишен оборот и/или стойност на активите до 19,5 млн.лв. Средните предприятия имат персонал до 250 души, годишен оборот до 97,5 млн.лв. и/или стойност на активите до 84 млн.лв. При изчисляване на данните за средните, малките и микропредприятията се взема предвид дали предприятието е независимо, дали е предприятие-партньор или е свързано предприятие.
Според начина на организация и контрола върху дейността (организационно-правна форма) биват еднолични и дружествени. Правната форма дава лицето на фирмата; тя не може да бъде променяна в кратки срокове; оказва значително въздействие върху вземането на управленските решения. Търговския закон регламентира правата и задълженията на следните организационни форми на предприятия: едноличен търговец (ЕТ), дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД), събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД), акционерно дружество (АД), командитно дружество с акции (КДА).
Едноличен търговец - като такъв може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Предприятието принадлежи само на един човек, той получава всички печалби, но понася и всички загуби. Отговорността е неограничена. Недостатъци: неограничена отговорност; ограничени възможности за финансиране; неограничено работно време; голяма вероятност за неуспех, поради ограничени финансови средства и липса на професионален опит. Предимства: бърза и лесна регистрация; най-ниски разходи за регистрация; не изисква уставен капитал; едностранно счетоводство; получаване на цялата печалба; бързо реагиране при промени в условията на пазара.
Търговското дружество е обединяване на две дееспособни местни или чуждестранни физически и юридически лица, уговарящи се за съвместна дейност с общи средства, размера на вноските, правата и задълженията, формата на управление и т.н. ТД се делят на персонални и капиталови дружества.
Персонални търговски дружества
Събирателно дружество - персонално дружество с неограничена отговорност. Основава се м/у 2 или повече лица, които участват със своя труд и отговарят с личното си имущество. Личните качества на съдружниците имат водещо значение. СД се създава и функционира въз основа на нотариално заверен учредителен договор. Предимства: възможност за разширяване на капиталовата база; ниски такси за регистрация; без изисквания за начален капитал; едностранно счетоводство; всеки съдружник има право да участва в управлението и при взимане на важни решения е необходимо съгласието на всеки един. Недостатъци: неограничена отговорност; солидарна отговорност; възможните несъгласия между съдружниците може да доведе до разпадане на бизнеса.
Командитно дружество - учредява че чрез договор за извършване на съвместна дейност между 2 или повече лица под обща фирма. Един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни, а останалите са ограничено отговорни. Неограничено отговорните съдружници трябва да участват с най-малко 1/10 от капитала. Съдружниците с ограничена отговорност се привличат по 2 начина - чрез уговаряне на определени вноски или чрез закупуване на акции. Предимства: възможности за неограничено нарастване на капитала; разделянето на съдружниците на "управляващи" (комплементари) и "финансиращи" (командитисти), което до голяма степен предотвратява конфликтите. Недостатък е, че командитистите не могат да влияят върху управлението на дружеството.
Капиталови търговски дружества
Дружество с ограничена отговорност - учредява се между едно или повече лица, отговарящи за задълженията само с дяловата вноска на техния капитал. Минималният размер на капитала е 5000лв, а на дяловете на съдружниците - 500лв. Общият брой на съдружницте е ограничен до 20 лица. Органите на управление са общото събрание и управител. Предимства: съдружниците са ограничено отговорни; създадени са ясни правила за управление; справедливо разпределение на печалбата, спрямо размера на дяловите вноски. Недостатъци: силно формализирана процедура за регистрация; изисквания за минимален капитал; двустранно счетоводство; съдружниците са длъжни да участват в управлението.
Акционерно дружество - това е предприятие, чийто капитал е разделен на акции. Учредява се от едно или повече лица, които набират чрез подписка минимум 50 000лв. Минималната стойност на една акция е 1лв. За разлика от ООД, тук съдружниците могат да увеличават своя дял и да го продават. Срещу акциите си те получават дивиденти, но не участват лично в управлението. Съществуват две системи за управление на АД - едностепенна и двустепенна. При едностепенната система органите на управление са общото събрание и съвет на директорите, а при двустепенната - общо събрание, надзорен съвет и управителен съвет.
Акцията е ценна книга, която удостоверява, че нейният собственик участва с посочената в нея стойност в капитала на АД. Тя дава на акционера право на един глас в общото събрание.
Облигацията е ценна книга, която удостоверява, че нейният собственик е предоставил заем на АД за определен период от време срещу определен лихвен процент.
Предимства на АД: акционерите са ограничено отговорни; ясни и справедливи правила за участие в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата. Недостатъци: силно формализирана процедура за регистрация; високи регистрационни такси; изисквани за начален капитал - минимум 50 000лв; двустранно счетоводство.
Мотивацията е необходимото, но не достатъчно условие човек да се реализира в бизнеса. Мотивите на един човек за създаване на предприятие се делят на индивидуални мотиви и общоикономически мотиви. Индивидуалните са продиктувани от вътрешното усещане за независимост у човека, реализиране на определени цели, висок доход, добри инвестиции, бърза възвращаемост и пр. Общоикономическите мотиви са тези, които са продиктувани от това, че идеята на човека за създаване или придобиване на предприятие съвпада с държавната подкрепа за разкриване на работни места в региона, подобряване на икономическата структура, повишаването на икономическата независимост на заетите в материалната сфера.
Мотивите за стартиране на стопанска дейност се формират след проучване и анализа на външната среда. Във външната среда се включват следните условия: състоянието на икономиката в страната (инфраструктура, промяна на БВП, инфлация, безработица, данъци, новите научни и технологични открития и др.) и политическите и социални събития (закони, лицензии, избори, отрицателния прираст на населението, брой пенсионери, брой на разводите, образователното равнище и др.
Факторите, които оказват влияние върху вземането на решения се делят на външни и вътрешни. Към външните фактори спадат: социално-демографски,икономически ,природогеографски, технологии, правна среда,политическата среда. Вътрешните фактори са: персонал, доставчици, посредници, клиенти,конкуренти.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.