Предприемачески план


Категория на документа: Икономика


 Висше Училище Международен Колеж

Разработил:
Фак. номер:
Преподавател:
2 0 1 3 г.

I. Уводна част

Резюме:

Предприемаческият план е насочен към развиване на самостоятелна стопанска дейност в областта на производство на мебели по поръчка. Предвижда се преимуществено изработване на мебели за дома, но се включва и разработване на пазара по отношение изработване на обзавеждане на офиси и обществени институции.

По данни на НСИ през 1999 година домакинствата в България са отделяли средно по 119 лв. за обзавеждане на жилищата си, а през 2011 година - 236 лева

Фиг. 1 . Разходи за обзавеждане на жилище на домакинство

Данните в диаграмата показват значителен спад в тези разходи по време на пика на икономическата криза, но той е с видимо по-бавни темпове от тези на растежа преди периода на кризата.

Предвид факта, че цитираните статистически данни включват и голям брой домакинства, обитаващи жилища под наем, може да се приеме, че действителната сума, отделяна годишно за обзавеждане е значително по-голяма. Това има пряко отношение към ситуацията в община Свищов, където преобладаваща част от населението живее в собствени жилища.

Пазарът на мебели в последните години показва тенденции към засилване търсенето на изработване на мебели по поръчка. Тази тенденция се потвърждава от поведението на големите търговски вериги за мебели ("Арон", "Мебели Виденов", "Класик" и други) непрекъснато рекламират снижаването на цените на предлаганите мебели по всички медии, включително националните телевизионни канали. В същото време все по-често си търсят мебели, изработени по поръчка.

Един от най-важните фактори за провеждане на успешен бизнес е разбирането и оценяването на факта, че хората не купуват продукт, а облагите и ползата, представена от продукта. Дали даден продукт е в състояние да създаде очакваните полза и облаги, се определя от неговото качество и потребностите и желанията на хората. Човешките потребности и желания се изменят постоянно, което поражда необходимостта от измерване и точно отчитане на промените за нуждите на маркетинга. Приоритетно място в маркетинговата система на всяка производствена единица заема продуктово-пазарната стратегия, тъй като продуктът е най-важният сред класическите елементи на маркетинга.

Продуктовата стратегия включва група от дейности, насочени към определяне вида на стоките, които ще произвежда фирмата, съобразно изискванията на пазара и удовлетворяване целите на фирмата.

Конкурентоспособността на продуктите винаги е свързана с наличието на търсене и предлагане. При нейното определяне изделието се съпоставя със същите или аналогични изделия на конкурентите, които задоволяват фиксираната потребност.

Конкурентоспособността не е абстрактна величина, а винаги е свързана с определен пазар и отразява неговата специфика.

Оценяването на конкурентоспособността на продуктите се осъществява чрез следните мероприятия:

> Комплексно изучаване на търсенето на вътрешния и външен пазар, като преди всичко се анализира динамиката на качеството на изделията, които се реализират на тези пазари;

> Определяне на основните насоки за създаване и изработване на продукцията, която се търси на пазара;

> Оценки на перспективните за продажба на конкретни изделия и формирането на структурата на продажбите;

> Определяне на цените на продуктите;

> Реализиране на продукцията, предлагане на пазара.

Конкурентоспособността на продукта може да се разглежда в следните аспекти: ценова, по сравнителна стойност, по сравнителна доходност.

При ценовата конкурентоспособност стоката се смята за конкурентоспособна, ако нейната продажна цена, дизайн и качество не отстъпват на тези характеристики на стоките - аналози, представени на пазара.

Обикновено като измерители на конкурентоспособността на едно изделие се използват набор от показатели, които се класифицират в следните групи:

* Технически показатели
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предприемачески план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.