Предпоставки на болшевизма в Русия


Категория на документа: Икономика


Предпоставки на болшевизма в Русия. Възгледи на В. И. Ленин за руския капитализъм, за империализма и соцализма

Болшевизмът като специфично политическо и икономическо течение , възниква в Русия в началото на 20 век. Безспорен създател идеолог и ръководител на болшевишката партия е Владимир Илич Улянов ( Ленин)
1. Ленин доразвива Марксовото учение за възпроизводството и обръщението на обществения капитал, като обосновава по нататък закона за предимствено нарастване на производството на средства за производство пред производството на предмети за потребление.
Прави следният извод: - нарастването на нътрешния пазар и капиталистическото производство е до известна степен независимо от развитието ( растежа) на личното потребление и се извършва повече зца сметка на производителното потребление.
2. Ленин обосновава два тътя на развитие на капитализма в селското стопанство:
- пруски - бавно, мъчително прерастване на докапиталистическите отношения в капиталистически
- американски - радикален, докапиталистически форми се премахват с революционен акт и бързо се развиват производителните сили
3. Ленин доразвива Марксовата теория за поземлената рента. Той доказва, че при копитализма съществува два вида монопол върху земята:
- монопол на стопанисване обуславящ диференциявната рента
- монопол на частната собственост, определящ абсолютната
4. Ленин създава теорията за империализма - икономическата същност на империализма се х-ра с 5 осн. признака.
а) концентацията на производството и капитала са достигнали такава висока степен на развитие, че е създала манополите, които играят решаваща роля в стопанския живот;
б) сливане на банковия капитал с индустиалния и създаване върху негова основа на финансовия капитал и финансовата олигархия;
в) износът на капитал за разлика от износа на стоки придобива особено важно значение;
г) образуват се международните монополистически съюзи на капиталистите, които си поделят света;
д) завършена е териториалната подялба на света (земята) от най-големите капиталистически държави.
Империализмът е монополистичен капитализъм. Той е особен висш и последен стадий в развитието на капитализма.
5. Ленин разработва най-важните проблеми на социализма. - изграждането на социализма означава индустриализация на страната и създаването на нейната материализация.

а) обществена собственост

б) централизиране, планиране и управление от един икономически център

в) централното държавно ръководство се съчетава с оперативна сомостоятелност на предприятията

г) центрелното планиране е директивно

д) плановете да са научно обосновани и реални

е) съчетаване на текущо с перспективното планиране и контрол на плана

ж) всенароден контрол и отчетност на производството и разпределението на продуктите
6. Ленин доразвива маркс и Енгелс за двете фази на комунистическото общество - социализъм и комунизъм и условията на преход от първатакъм втората. Това са две степени на една и съща формация
Диалектиката на прехода от социализъм към комунизъм не е в разрушаването на социализма, ав неговото по - нататъшно развитие, в създаването на предпосавки, които да обхванат всички страни на обществения живот, за постепенно прерастване на социализма в комунизъм.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предпоставки на болшевизма в Русия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.