Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика


- Държавна собственост
- Кооперативна собственост - форма на съдружие на собственици
- Общинска собственост - основна адм. единица е общината
- Акционерна собственост
- Смесена форма на собственост

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ВИДОВЕ ПАЗАРИ, ФУНКЦИИ НА ПАЗАРА

1. В тесен смисъл - пазарната икономика е система от взаимоотношения, при която решенията се вземат въз основа на цените, формирани в процеса на промяна. Формирани чрез доброволна размяна между производителите,потребителите и собствениците на ресурсите.
2. В широк контекст - организация и модел на функциониране на икономиката, при който връзката между производство и потреблението се опосредства от пазара.

ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

- ЛИЧНАТА ИГОДА
- ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС

ТЕОРЕТИЧНИ РАМКИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

- КЛАСИЧЕСКА - трудова теория за стойността
- НЕОКЛАСИЧЕСКА школа - маржинална теория на стойността (анализира пазарната икономика чрез разработената от нея трудова теория за стойността)

ПРИНЦИПИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

- Принцип на еднородността на стоките - размяната е признание за стоковата стойност. (трудова теория) или признание за стоковата полезност (маржална концепция)

- Принцип на еквивалентността - размяна въз основа на вложен труд или въз основа на субективната преценка за полезността на стоките
- Принцип на рационалността - негова основа са интересите на участващите в пазарния процес и означава максимум печалби при минимум разходи, максимум полезност в потреблението при миниум загуби и разхищения.

ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ НА ПАЗАРНАТА СИСТЕМА

- СТОКА
- ЦЕНА
- ПАЗАР
- ТЪРСЕНЕ
- ПРЕДЛАГАНЕ
- ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ

ПАЗАР

Ситуация при която стопанските субекти влизат в процес на покупко-продажба

1.В конкретен план - всяка ситуация, при която продавачът и купувачът влизат помежду си в отношения на покупко- продажба.
2. В широк контекст - пазарът е абстрактно понятие за обозначаване на силите, които обуславят решенията на стопанските агенти.

Роля на пазара в стопанската система:
- Място (разположение на магазина/обекта)
- Механизъм (във всеки един момент прави така че във всеки един момент отношенията на личен интерес се синхронизират)
- Институция - която съблюдава всеки от участниците да спазва правилата. Никой в пазарната ситуация, не трябва да нарушава чуждите права.

ФУНКЦИИ НА ПАЗАРА
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.