Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика1. ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

- Двигател на общественото развитие
- Възниква успоредно с развитието на отношението "потребности" - средства за тяхното задоволяване"
- Създава предпоставки за усъвършенстване и качествено издигане на двете страни на това отношение.

ДЕФИНИЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО "ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ"

В най-общ план - специализация на икономическите агенти в една или няколко функции на производствения процес

В тесен смисъл на понятието - основа на икономическия прогрес, защото чрез него се създава организация на производството, което

ФОРМИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДА В ЕВОЛЮЦИОНЕН АСПЕКТ

- ЕСТЕСТВЕНО - резултат е на индивидуалните качества на хората на пол, възраст, сръчност, интелект
- Технологично - обусловено е от една страна от особеностите на различните производствени процеси, чрез обособяването на специфични функции (снабдяване,счетоводство, управление), а от друга чрез обособяване на единични операции при т.нар. конвейрени производства.
- Обществено - проявява се между обособените икономически агенти по повод на производството и размяната на благата.

ФОРМИ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ТРУДА СПОРЕД МЯСТОТО МУ НА ОБОСОБЯВАНЕ В СТОПАНСТВОТО

- Единично - професионална специализация и разделение на вътрешнофирмено развитие. Осъществява е на две равнища:
1. Формиране на различни професионални фунцкии - пример - снабдяване, складиране,производство
2. разделение на съществуващите комплексни дейности в няколко направления - както в производството така и в управлението. Това е възможно благодарение на техническия процес.
- Частно разположение и специализация между икономическите агенти вътре в отраслите, произвеждащи еднородни продукти.
- Обща - обособено в развитието на националното стопанство или по групи отрасли. Тя включва - формиране на професии и разделение в съответните професии.
- Международно - за основа, на наличните природни,човешки и капитални ресурси. Всяко национално стопанство търси своята "ниша" при интернационализиране на производството и разпределението.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Възниква с усъвършенстването на разделението на труда.
- Дефиниция - склонността на индивидите да се занимават с определено дейност, за която имат най-големи възможности и предпочитания.
- При избора на специализира дейност цената на пропуснатите възможности е най-малка.

ОБЩИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

- Абсолютно предимство - възникват във връзка с възможностите на един човек,фирма или държава да постигне определени резултатие с по-малко ресурси, отколкото другите стопански субекти, както и обратното - с дадени ресурси да се постигнат по-големи ресурси.
- Сравнителни процеси - специализация в производството на тяхната група от стоки, за които алтернативните разходи са по-ниски.

СПЕЦИФИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

Създават се възможности за разгръщане на индивидуални дарби, способности и наклонности на всеки отделен човек

Подобрява обучаването на специалности, създават се работни места за квалифицирани и неквалифицирани работници

Възможност за внедряване на нови машини технологии и увеличане труда на работниците

Подобрява се качеството на крайния срок

Създава се иновационно поведение на всички равнища
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.