Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика


Производство - главна сфера на човешката дейност, основа за формирането и развитието на човека и на обществената система в нейната целокупност.

ПРОИЗВОДСТВОТО - ОСНОВА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

1. ПРОИВОДСТВЕН ПРОЦЕС - практически се проявява като технологичен процес - съвкупност от последователно осъществени операции по осезаването на крайния продукт.
2. ТЕХНОЛОГИЯ - приложение на система от научни принципи в практиката
3. РОЛЯТА НА ЧОВЕКА - който присвоява природата, целенасочено и в този смисъл се проявява като управляващ субект, не само за отделния производен процес, а в икономическата система като цяло.
4. Производствения процес като технологична система - се проявява непосредствено като съчетаване на ресурсите от човека.

СЪЩНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

Елементи на икономическата система
1. Входящи потоци от ресурси като предпоставка за условия на производство
2. Изходящи потоци от крайни продукти за потребление като една от целите на производството.

Участници в икономическата система
1. Собственици на ресурси
2. Предприятия (фирми)
3. Домакинства / потребители на блага

Икономически действия
1. Производство
2. Разпределение
3. РАЗМЯНА
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ

ФИГУРА :
(фуния - от горе "вход на системата", отдолу "изход на системата" , по средата отделните части/елементи

КЛЮЧОВИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

- КАКВО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА?
- Как да се произвежда?
- За кого да се произвежда? - определя се от платежоспособността на съответната таргет група, която може да си позволи да плати

*Закон за оскъдност - човешките потребности са безгранични, а средствата за тяхното задоволяване оскъдно.

ВИДОВЕ ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

1. Традиционна икономика - в основата на стопанското поведение при нея стоят - традициите, обичаите и нормите характерни за дадена общност. Основна стопанска единица е семейството,рода,племето
2. Свободна пазарна икономика (частно-пазарна) - характеризира се пълна частна собственост върху средствата за производство. Действията се координират единствено и само от пазара. Всеки получава, толкова колкото дава. В зависимост от количеството/качеството толкова получавате в замяна.
3. Командна (централно-управлявана) икономика - тя е икономическа система която е обособена в 50-те години. Пълна държавна собственост върху средствата за производство. Развива се и функционира по предварително изготвен план от страна на Държавата. Въпросите - "какво" "как" и "за кого" се решават по административен път от държавата
4. Смесен социално - пазарен тип икономика -
- Основен принцип - "свобода" до колкото е върможна държавна намеса, колкото е необходимо.

ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Предопределена е от закона за оскъдност (фиг.2.5 / стр.51)
- Максималното количество, което може да бъде произведено при пълното натоварване на производствените ресурси на съответна фирма или стопанство.

ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ. РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ВИДОВЕ СТОПАНСТВО - НАТУРАЛНО И СТОКОВО.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.