Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика


ПОЗИТИВЕН ПОДХОД - в основата му са "естествения ред" и "естествените закони на развитието". Те правят възможна еволюцията на стопанското и взаимоотношенията вътре в него, в следствие постъпили промени в техниката и отрасловата структура на човешката дейност.

ДЕФЕРЕНЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ НА МИКРОИКОНОМИКАТА И МАКРОИКОНОМИКАТА

МИКРОИКОНОМИКАТА - част от общата икономическа теория:
- Изучава поведението на първичните и автономни икономически единици. Потребителски групи, домакинсктва, предприятия. Търси отговор на въпроси като : как икономическите субекти, правят своя избор ; какво да произвеждат ; как намират фактори за производстово ; как се разпределя избора между отделните икономически алтернативи; как се формират доходите.

МАКРОИКОНОМИКА - част от общата икономическа теория.
- Изучава поведението на цялата съвкупност от микро единици, в тяхната взаимна зависимост и обвързаност т.е националната икономика като система
- Величини и показатели за : БНП респективно БВП национален доход, богатство, безработица,инфлация, инвестиция и други
- Проблеми на макроикономическото равновесие и икономическия растеж - изучава паричната и фискалната политика, влиянието им на външноикономическо равновесие/растеж?!?!
- Мезоикономика изучаваща разпределението на ресурсите между отделни отрасли и света като цяло.
- Мегаикономика - тя изучава глобалното позициониране на капитала - поведението на транснационалните корпорации.

ФУНКЦИИ НА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ - (ОИТ)

1. ТЕОРЕТИКО ПОЗНАВАТЕЛНА - теоретични фондаменти,които създават икономическата система (теории,закони,норми - дефиниране)
2. МЕТОДОЛОГИЧНА - чрез нея, теоретичните концепци се превръщат в модели и методи за решаване на икономически проблеми т.е на базата на теорията се изгражда модел, който предлага решения на някакъв проблем.
3. Управленско - прагматична (приложна) дава възможност да приложим практиката от тези модели на методологичната теория.
4. Мирогледна - икономическата теория дава общ поглед за стопанските процеси на национално и световно равнище.

ПОНЯТИЕН АПАРАТ И ПРИНЦИПИ НА ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

- 1.ПОНЯТИЕН АПАРАТ
- ИНВАРИАНТНО / непреходно равнище: потребности, оскъдност на ресурсите, размяна, потребление, производство и др.
- Вариантно / преходно равнище - търсене, предлагане, доходи, конкуренция, печалба, данъци и др.

ПРИНЦИПИ НА ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
- ОСКЪДНОСТ НА РЕСУРСИТЕ -
- АЛТАРНАТИВНОСТ НА ИЗБОРА
- МИНИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И МАКСИМИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ
- ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА РАЗМЯНАТА И ФОРМИРАНЕТО НА ДОХОДИТЕ

Инструменти за изследване на стопанските процеси и явления
- Емпирични данни отразяващи текущото състояние на процесите и явленията.
- Числови индекси
- Баланс
- Матрица
- Променливи величини и др. "Живейте тук и сега"

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ВИДОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ. ОСКЪДНОСТ НА РЕСУРСИТЕ И ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

1.Система - множество от взаимосвързани и взаимодействащи елементи. Способно да изменя своето състояние и притежаващо свойство еднакви или различни от свойствата на елементите образуващи системата.
Всяка система включва -
Елемент - предмет - процес - качество, свойство на анализираното явление
Връзка - определено отношение между елементите, което ги свързва при функционирането на системата й - придава цялостност.
Структура - качествено определено и относително устойчив ред на вътрешните връзки между елементите на системата.

ИКОНОМИКАТА КАТО СИСТЕМА
СПОРЕД акад. Е. Матеев - икономическата система е съвкупност от взаймо обославящи се производствени процеси, всеки един производствен процес - като въздействие от страна на човека върху природни процеси, което го превръща в потребител на стойности.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.