Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика


Предмет на общата теория на икономиката.
Нормативни и позитивни възгледи.
Диференциране на икономическата теория на микроикономиката и макроикономиката.
Основни методи и инструменти на икономическия анализ.

1.Икономиката е основа на развитието на обществото
Потребности -> Ресурси
Произход на понятието Икономика.
- Аристотел (384-322 пр.и.е) - Oikonomike
- Oikos - дом - nomos - закон
- Учение за правилата, нормите и законите (норми) за функционирането в развитие на домашното т.е националното стопанство.
- Политическа икономия (XVI -XVII) икономическата теория започва да се развива като самостоятелна научна дисциплина.

ИКОНОМИКАТА КАТО НАУКА

- Изучава икономическия живот на обществото от гледна точка на промените и неговите качествени характеристики повтарящи се във времето и пространството.
- Разкрива и осмисля общата логика, законите,противоречията и тенденциите на цялостното икономическо развитие.
- Система,която преобразува оскъдните ресурси в средства за задоволяване на човешките потребности.
- Специфична система на поведение на хората за избор между различни алтернативи и условията на оскъдност.

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ

- Меркантилизъм - в основата на стопанското поведение на хората и търговията като единствено форма на първоначално натрупване на капитал.Видни представители Уилям Стафорд, Томас Ман, Антонии Монктриен, Жан Батист Колбер, Антонио Сера.
- Школа на физиократите - земеделието е единствения източник на богатството и само то може да го увеличава. Представители: Франсоа Кене ("Икономическа таблица) 1758г
- Класическа школа (XVIII) "Laisez faire, Laissez passer" Оставете да се прави, оставете да се случва" Представители: Adam Smit, David Rikardo; Tomas Roburts ; Jan Batist ; James Mil.

- Историческа школа (среда на XIX) етически, правни и политически фактори за развитието на капитализма - представители: Густев Фор Шнолер; Макс Вебер; Вернер Зомбарт и др

- Марксическа школа (втората половина на XIX) немския икономист и философ Карл Маркс (1818-1883) ("капиталът")

- Некласическа школа - формира се през 70-те на XIX век - заменя термина "политическа икономия" с икономикс. Представители: Уилям Джевънс (Iconomice) 1882 ; Алфред Маршал.

- Кейнсианска школа - началото на xx. Джон М.Кейнс
*Обща теория на заетостта - лихвата и парите" 1936г - началото на макроикономиката.

- Монетаризъм (втората половина на ХХ век) Миутън Фригман - появява се като алтернатива на кейнсианската теория и връщане към класическите принципи. Ролята на парите в икономическите отношения (количествена теория за парите). Двигател на икономическия процес. Парите в обръщение - трябва да съвпадат със произведените стоки, ресурси и услугите.

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКА. (ИКОНОМИКС)

Обща теория на икономиката - предмет на изследване са отношенията между хората в процесите на производство,разпределение,размяна и потребление на блага задоволяваща техните потребности.
Обект на изследване е състоянието на икономическата система като цяло.

ИКОНОМИКС - предмет на изследване функционалните и причинно следствените зависимости във вид, в който те се проявяват на повърхността. Действието на пазарния механизъм за регулиране на стопанските взаимоотношения.
Обект на изследване е пазарът с присъщите му закони за търсенето и предлагането.

- НОРМАТИВНИ И ПОЗИТИВНИ ВЪЗГЛЕДИ
- НОРМАТИВНИ ПОДХОДИ - според Ксенофон икономиката е изкуство за управление
- Маркетинг се нарича политическа икономика
Според Сиемонди тя е наука за управление. Материалното благосъстояние на човека. Управление на икономиката с оглед на увеличаването на икономиката с оглед увеличаване на богатството.
Привържениците на нормативизма са интервенционалисти - застъпници на широката намеса на държавата в икономиката. Това не води до обещания ред. Примери в тази посока са нацизма и сталиизма.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.