Предмет и задачи на Стокознанието


Категория на документа: Икономика


В зависимост от от химичния състав и начина на преобразуването им каменните въглища се разделят на 3 основни групи: хумусни , сапропелитни и липтобиолитни.
Изкуствени твърди горива-Най-голямо промишлено приложение от този вид горива имат коксът , брикетите и дървените въглища.
При окачествяване на твърдите горива се определят редица физико-химични показатели които са залегнали в съответните стандарти.По-важните от тях са топлината на изгаряне, коксуемост, твърдост, якост, зърнометричен състав, елементен състав, влага и пепел на сухото вещество.При съхраняване на на твърдите горива в тях настъпват физични и химични промени.В резултат на физичните промени се влошава външният им вид като загубва блясъка си, появяват се повърхностни нетипични оцветявания и стават крехки.Химичните промени са свързани с окисляването на съдържащите се в горивата въглерод и водород в резултат на което се намалява сумарната им специфична топлина на изгаряне и възможността им да се коксуват.Транспортирането на твърдите горива се извършва с всякакъв вид транспортни средства като за предпочитане е да са закрити.
Течни горива-Произвеждат се от нефта и се разделят на бензини, реактивни горива , дизелови горива , котлени горива , минерални масла.
Газообразни горива-По произход се разделят на 2 групи естествени и изкуствени.
Към естествените спадат природния газ които е съставен предимно от метан и газа съпътстващ нефта в който се съдържат основна пропан-бутанови въглеводороди.
Изкуствените газове са крекинг газовете, коксовия газ, генераторния газ, воден газ, риформинг газ и др. За транспортните средства от голямо значение са втечнените газове. Произвеждат се в три марки. Марка А е за автомобилни двигатели. Марка Б за рязане на метали и комунално битови цели. Марка В за промишлени и енергийни цели.

Tema-10
Полимерни материали и изделия на тяхната основа
Голяма част оот естествените материали се заменят с подобни по свойства изкуствени полимерни продукти, получени на базата на нефтохимичен синтез.Пластмасите са сложна смес от свързващи вещества , които обикновено са смолите и различни ингредиенти като пластификатори, пълнители, стабилизатори, парообразователи, разтворители, оцветители, ускорители и др.Класификацията на на пластмасите се основава на техния хим. Състав, природата на свързващото вещество , физикомеханични и термични свойства при различни температури и др. В зависимост от физикомеханичните свойства на пластмасите при 20-30 градуса С се разделят на твърди (фенопласти, аминопласти , полистирол) , полутвърди(полиамид, полипропилен, полиетилен) и меки(пенополиуретан, пластифициран половинилхлорид)
При повишена температура се разделят на термопластични и термореактивни.Термопластичните са полиетилен, полистирол,полиамид, които при увеличаване на температурата омекват и могат да се формуват.Термореактивните също при нагряване са плостични , могат да се формуват но при тези операции се извършват промени в тяхната структура, като полимерните вериги се съшиват помежду си.
Изделия от пластмаса-различни по форма, размери, конструкция и предназначение изделия.Те намират широко потребление в бита и промишлеността.
Класифицирането на изделията от пластмаси се извършва по различни показатели.
Според предназначението-за бита , за технически нужди и самостоятелна група - др. пластмасови изделия.Според вида на пластмасата от която са изработени, в зависимост от начина на тяхното производство, от допълнителната обработка, от тяхната конструкция, вместимост, форма и др. Към изделията с битово предназначение се отнасят домакинските, галантерийните и културнобитови стоки. Към домакинските-изделия за приготвяне на храна,за сервиране на храна , за съхраняване на продукти, за поддържане на хигиената в жилището и др.Галантерийните са тоалетни принадлежности , фурнитура за дрехи,предмети за украшениу ,принадлежности за пушене, принадлежности за ръкоделие и други галантерийни изделия. Културно-битовите са игри , настолни украшения, фотопринадлежности, канцеларски и ученически принадлежности.Към техническите спадат различните видове фасунги , разклонителни кутии, щепсели , електрически ключаве, лагери , болтове и всички др. детайли които могат да се използват в различните направления в промишлеността и техниката.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет и задачи на Стокознанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.