Предмет и задачи на Стокознанието


Категория на документа: Икономика


При стандартизацията трябва да се спазва принципа за оптималност, обективност , правно обосноваване на стандарта, переспективност на стандарта и да има относителна стабилност. В България има единен орган по стандартизация.
За да се създаде стандарт наи-напред се прави задание. Излезлият стандарт е закон на съответната продукция.
Отраслови нормали , чиято процедура за изработване е същата но се отвърждава от ръководителя на съответния отрасъл.
Заводски нормали на равнището на самия производител , но е за собсвени цели.

Tema-4
Минерални свързващи материали
Цимент, вар, гипс

Това са вещества които след смесване с вода и хомогенизиране образуват пластична маса която постепенно се втвърдява и придобива каменоподобно състояние.
Хидравличносвързващите са за надземно, подземно и подводно строителство.
Въздушносвързващите за надземно строителство.
Цимент-обикновен и специални видове(киселинно устойчив, сулфатно устойчив, нискотермичен и др.) Окачествява се органолептично по цвят вид и едрина на частиците и наличие на чужди примеси.
Вар-В практиката е известна като негасена или обикновена въздушна или като строителна вар.По химичен състав в нея преобладава калциевия оксид , предлага се в търговската мрежа във вид на късове или на прах , които имат бял цвят със сив до светложълт оттенък.В зависимост от приложението си се класифицира на строителна , въздушна вар и за химическата промишленост.
Хидравличната Вар-Прахообразен продукт с от жълт до синкавозелен цвят. Гаси се бавно с вода и се втвърдява да 24 часа. Класифицира се на 2 групи по скорост на свързване.Окачествява се по отношение на цвят , якост на натиск, загуба при накаляване, време на свързване и др.
Гипс-строителен, медицински
Обикновено се използва под формата на бял прах силно хигроскопичен.При смесване с вода, образува твърда маса.
Класифициране:
-Бързовтвърдяващ се А-начало на втвърдяване 2 мин. и край на втвърдяване 15 мин.
-Нормалновтвърдяващ се Б- начало на втвърдяване 6 мин. край 30 мин.
-Бавновтвърдяващ се В- начало на втвърдяване 20 мин. няма край

Tema-5 / 6

Радиоелектронни стоки
Към тази група стоки се отнасят радио и телевизионните приемници, апаратите за запазване и възпроизвеждане на звук и образи и всички принадлежности за тях.
Радиоприемници-Това са устройства за приемане и възпроизвеждане на всякакви звукови сигнали, които се пренасят посредсвом радиовълни с определена честота.Най-разпространена в практиката е класификацията по основното им предназначение на битови и професионални радиоприемници. В зависимост от притежаваните акустични и електрически параметри се разделят на 4 класа:
1-ви(луксозен супер), 2-ри(голям супер),3-ти(среден супер) и 4-ти(малък супер)
Според вида на обхвата на приемните вълни се разделят на дълговълнови(ДВ),средновълнови(СВ), късовълнови(КВ) и ултракъсавълнови(УКВ)
Основни показатели за качеството им са : работен обхват, мощност, селективност, точност на възпроизвеждане, блокировка , фон и др.
Телевизионни приемници-Тел. Пренасяне и приемане се осъществява от сложна телевизионна система от съоражения , които включват телевизионни камери, предаватели , антени , приемници и др.Телевизионната система може да бъде с неограничен брой абонати(отворена) и с ограничен брой абонати (затворена), когато се използва персонално за охрана на даден обект или неговото наблюдение.При цветната телевизия съществуват 5 системи за предаване и приемане на цветните сигнали - SEKAM, PAL, NTSC и НИИР , които се различават помежду си по начина на модулиране на трептенията със сигналите на цветовата развивка.В зависимост от размера на екрана по диагонал се разделят на стационарни над 42 см. и преносими до 42 см. В стандартите са залегнали всички параметри на които трябва да отговарят материалите и всички производствени операции , които трябва да се спазват при производството на тел. приемници.При определяне на качеството им се използват специални уреди , апарати и електронно изпитвателни табла.
Уреди за записване и възпроизвеждане на звук-Към тези уреди спадат всички грамофони , магнетофони , касетофони и др. Ел.грамофони са най- старите представители от този клас. Постепенно излизат от употреба с навлизане на компактдисковите уредби , но са незаменими при озвучаване на големи пространства и при пресъздаване на звуковите изпълнения.С усъвършенстване на конструкциите им в тях са вградени устройства за превключване на оборотите , механизъм за автоматична смяна на плочите , индикатори и др. Съгласно стандарта в/у грам. плочи трябва да се постави етикет със следните данни : производител, съдържание и номер на записа, номер на страната, общия брой на страните, номера на записа при наличие на комплект, номинална честота на въртене и БДС.
Магнетофони-Това са уреди с които се прави магнитен запис в/у специална лента покрита с феромагнитни материали и е създадена възможност за възпроизвеждане на звука.Важно предимство на магнетофонният запис е възможността за изтриване и многокротно използване на магнитната лента. При определяне на механичните свойства на магнетофоните се отчита скоростта на движение на лентата и нейното отклонение от номиналните стойности.
Компактдискове-Съвременна цифрова звукова система при която фиксирания сигнал се чете от светлинен лъч , който се отразява и моделира , в/у която е моделирана съответната информация.При маркировката на дисковете се отразява следната информация: номер на диска по каталог, заглавие на програмата , пореден и общ номер на дисковете, наименование и търговска марка на издателя и производителя.
Опаковането на радиоелектронните стоки се извършва в кутии от картон , полимерен или друг синтетичен материал.Опакованите изделия се съхраняват в закрити, проветриви и сухи помещения при температура от 5 до 35 градуса целзии и относителна влажност на въздуха 80%.Не се допуска пряко слънчево или топлинно огряване.Транспортирането на радиоелектронните стоки се извършва с всички видове закрити транспортни средства ,след добро подреждане и уплътняване.

Tema-7

Текстилни суровини , материали и изделия-тъкани , трикотаж и трикотажни изделия
Текстилните влакна са основната суровина от която се изработват всички видове текстилни изделия. По произход се разделят на 2 основни групи : естествени и химични влакна.Естествените влакна могат да бъдат от растителен , животински и минерален произход.Химичните текстилни влакна според природата на изходната суровина се разделят на органични и неорганични.От своя страна органичните влакна се класифицират на синтетични , които се получават от природни полимери и синтетични , които се получават чрез полимеризация или поликондензация на ниско молекулни вещества.В зависимост от строежа на основната структура на влакното се различават елементарни , технически и щапелни влакна.Памукът и вълната спадат към елементарните влакна , които не могат да се разделят надлъжно.Към техническите влакна се отнасят лен и коноп , които се състоят от надлъжно съединени елементарни влакна.Щапелните влакна се получават чрез нарязване или накъсване на снопове от надлъжно разположени елементарни нишки, които са съединени помежду си чрез усукване или слепване.от естествените текстилни влакна най-голямо значение имат вълната,коприната, памукът , ленът и конопът.Вълната се получава от космената покривка на различни животни. Изкуствените текстилни влакна се получават от различни химични продукти и според произхода на изходните вещества се разделят на органични( изкуствени и синтетични) и неорганични.
Тъкани-получават се чрез преплитане в определен ред на система от нишки.Нишките които са успоредни на ивата и са разположени по дължина на плата се наричат основни , а перпендикулярните на тях - вътъчни.Тъканите снети непосредствено от тъкачния стан се наричат сурови тъкани и се нуждаят от допълнителни обработки наречени апретура.При окачествяване на тъканите се определят размерни , експлотационни , естетични и хигиенични свойства. Към размерните свойства се отнасят широчината, дължината и масата на плата.От експлотационните свойства най- голямо значение имат свиваемостта, здравината на скъсване , разтегливостта, устойчивостта на триене и биологичната устойчивост.Показателите за определяне качеството на тъканите се разделя на 2 групи: общи(състав, плътност, гъстота, широчина, специфична площна маса) които са задължителни за всички видове тъкани и допълнителни(здравина, свиваемост при намокряне, устойчивост на претриване, устойчивост на оцветяване и др.)които са задължителни само за определена група стоки според тяхното предназначение.За маркирането на тъканите в/у всеки топ плат се поставя двоен етикет със следните данни: производител, наименование и шифър на тъканта по единния класификатор на продукцията, количествен и качествен състав, знак за качество и контрол на качеството, брой на бонифицираните дефекти, действителна и бонифицирана дължина на топа, широчина на плата, брой на парчетата и допустими въздействия при експлоатация.
Трикотаж и трикотажни изделия-Трикотажът е плат който се получава чрез изплитане и съдържа в плетката си повтарящи се и свързани помежду си бримки.Плетенето се извършва със специални плетачни машини.Бримките които са разположени една над друга образуват бримково стълбче а подредени хоризонтално една до друга - бримков ред.Трикотажните плетки могат да бъдат едножични и многожични. Също така могат да бъдат основни, производни, ефектни и комбинирани.
Едножичните трикотажни плетки се използват при производството на трикотажните платове ластик, интерлог и рундшул.
Многожичните трикотажни плетки се използват при производството на трикотажните платове трико, атлаз, сукно и филе. Класификацията на трикотажните платове и изделия може да бъде в зависимост от текстилния материал, по отношение структурата на плата и в зависимост от вида на плетката. По предназначение трикотажните изделия се групират за облекло, за битови цели , за технически цели,помощни материали и др.
Показателите за качество са следните групи: определящи характера и веда на изделието, експлотационни , естетични и хигиенни показатели.

Tema-9

Горива и продукти от тяхната преработка
Горивата се класифицират според произход значение и агрегатно състояние.Естествените горива се намират в природата и след незначителна подготовка се използват по съответното предназначение.Към естествените горива спадат дървестният материал, каменни въглища, нефт природен газ и др. Изкуствените горива се получават от естествените след известна преработка.Към тях спадат дървените въглища, брикетите, кокс, бензин , керосин, дизел , мазут и др.В зависимост от агрегатното си състояние са течни , твърди и газообразни.
Твърди горива-Използват се за битови цели в металургията и енергетиката като гориво и в химическата промишленост като суровини за получаване на различни продукти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет и задачи на Стокознанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.