Предмет и задачи на Стокознанието


Категория на документа: Икономика


Temа-1

Предмет и задачи на Стокознанието

С-то има значение при решаване на основни проблеми свързани с качеството и конкурентноста на суровините , материалите и готовата продукция от моментите на тяхното добиване , проектиране , производство,потребление или експлоатация. В с-то се изучава класификацията , асортимента, кодирането, стандартизацията , сертификацията , ,съхраняването, опаковането и транспортирането на СМГП.
При проектиране на дадено изделие се правят проучвания за изискванията на потребителите, състоянието на модата,възможностите на науката и технологията в съответното направление.За да премине в сферата на обръщението , където новата продукция се приема вече като стока , стокознанието разработва всички въпроси
свързани с оптималните условия за опаковане,маркиране , транспорт и съхранение.През 1594 в университета в Падуа се създава катедра по стокознание на растителните, живатинските и фармацефтичните материали.През 1774 с-то се въвежда като самостоятелна дисциплина в учебния план на Гьотингенския университет.У нас като учебна дисциплина с-то е включено за 1-ви път от проф. Дим. Шишманов. Научните основи на с-то в България са положени от проф. Цани Калянджиев, който е бил първият ректор на откритото през 1920 Висше търговско училище.
С-то като наука изучава формирането и използването на потребителните свойства на СМГП и всички въпроси имащи отношение по тези направления.В тази връзка поддържа много тесни контакти с редица обществени естествени и технически науки. По този начин се формират знания в следните основни направления:
-Маркетингови проучвания и научноизследователска работа за изочаване на потребителското търсене,за възможнасти на потребителите, за състоянието на източниците , за тяхното задоволяване и всичко, което е свързано с изучаване на състоянието и перспективите за развитие на пазара в прехода към пазарната икономика.
-Разработване и прилагане на методики за окачествяване на СМГП в зависимост от тяхното конкретно приложение
-Участие в планирането на продукцията , като се осигурят на потребителите изделия, които в най-висока степен задоволяват техните изисквания.
-Дава необходимата инфо. за състава на СМГП ,които са свързани с тяхните свойства и съхраняване при всякакви манипулации с тях
-Създаване на оптимални условия за съхраняване на съответните продукти във връзка със запазване или промяна на качествата им.
-Разработване на критерии и принципи за класификация, кодиране , маркировка и каталози при завладяването на нови пазари.

Tema-2

Качество и качествени показатели на продуктите

Всяка 1 стока заема своето подходящо място в така наречения единен класификатор на Република България.
Всички свойства които притежават СМГП се групират в следните 3 раздела: прости , сложни и потребителски свойства. Простите включват само 1 показател който е най характерен за даден артикул. Сложните свойства обикновено включват повече показатели в резултат на които може да се направи цялостно заключение по отношение на надежността на изделието да изпълнява своите функции. Класификация на свойствата може да се извършва и по отношение на природата на СМГП като се разделят на физични, химични , микробиологични и др. свойства.Цялата съвкупност от всичките свойства определя качеството на дадено изделие или услуга, свързана със способността им да задоволят определени потребности в зависимодт от тяхното предназначение и от конкретните условия на експлоатация или на потребление.
Показателите за качество и свойствата , които те характеризират може да бъдат решаващи,допълнителни,физични,химични,механични,биологични,за надежност,за ергономичност,за функционалност,за безотказност, за патентна чистота,за транспортопригодност,за комплексност, което е в зависимост от природата на свойствата, които качествено характеризират.Съвкупността от свойства които притежава даден продукт и по които се извършва неговото окачествяване , определя неговата структура и качество.
Видове класификации:
Класифицирана,държавна,отраслова,производствена,търговска,митническа и учебна.
В 1-ви клас се слага продукция , която в процеса на използване се изразходва изцяло, но може и на части

1-ви клас има 3 групи-
1-ва гр.-суровини и естествени горива
2-ра гр.-материали ипродукти които се получават чрез преработване на суровини
3-та гр.-изразходват се изцяло в процеса на потребление

2-ри клас-продукция която в процеса на експлоатация изразходва определен продукт.Има 2 групи:
1-ва гр.-неремонтиращи стоки и изделия
2-ра гр.-ремонтиращи изделия
Има и допълнителни класификации:
-Стоки народен тип-Произвеждат се в големи количества от стандартни материали за масова консумация.
-Маркови стоки ,които се произвеждат по оригинални и специфични технологии.
-Луксозни стоки-произвеждат се в малки количества от рядко срещани материали и често в тях има вграден художествен елемент.

Tema-3

Стандартизация на продуктите

Стандартизацията е дейност свързана с разработването на предписания за общо и повтарящо се прилагане на действителни или на възможни проблеми с цел постигане на определен оптимален ред в дадена съвокупност от обстоятелства в дадена област на науката , техниката , икономиката, транспорта, машиностроенето и селското стопанство.Чрез стандартизацията се осигурява качество и конкурентноспособност на продукцията и се улеснява сътрудничеството на отделните фирми и се търси отговорност на производителя. Обектите на стандартизация непрекъснато се променят.
На стандартизация подлежат следните видове операции:
-Класификация
-Правила за вземане и разработване на проби
-Опаковка
-Маркировка
-Транспортиране
-Съхраняване и съпровождащи документиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет и задачи на Стокознанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.