Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


размер на съответната част на съвкупността,
размер на цялата съвкупност.

Относителните величини на структурата са ненаименовани величини (не се изразяват в мерни единици).

С използването на статистическите величини на структурата биха могли да се решат следните задачи:

1. Установяване приноса на всяка част за формиране на съвкупността - чрез относителните дялове (за всяка част).

2. Установяване на големината и посоката на структурните изменения на отделните части при сравняване структурата на една и съща съвкупност в различно време или на две съвкупности с еднакви части - постига се с помощта на структурните разлики, които имат различни знаци (+, -):
, (2) където структурната разлика,
съответните относителни дялове на сравняваните структури.

3. Установяване големината на структурните изменения като цяло. За целта съществуват различни показатели с различна степен на сложност:
а) абсолютен сбор на структурните разлики:
. (3)

Понятието "абсолютен сбор" означава да се съберат разликите без да се взема предвид техният знак. В противен случай сборът на разликите е равен на нула. Тълкуването на този показател се състои в следното - там, където абсолютният сбор е по-голям, там и структурните промени са по-големи.
б) интегрален коефициент на структурно различие:

, (4)
където интегрален коефициент на структурно различие, а останалите символи са известни.

Интегралният коефициент измерва средно с колко са структурните промени на сравняваните структури. При две и повече сравнения те могат да бъдат подреждани по големина. Този коефициент е винаги положително число.

Статистически графични изображения. Статистическите графични изображения служат за нагледно представяне на свойствата на статистическите съвкупности.

За представяне на структурата на една съвкупност се използват кръговите диаграми. Размерът на частите на съвкупността се приравнява на градуси (общо 360°). След това за всяка част се отсича съответен сектор от кръга. Това се прави по посока на часовниковата стрелка. Отделните сектори се защриховат по различен начин или се запълват с различни цветове.

При представяне на големината и посоката на структурните изменения за една и съща съвкупност в различно време или за сравняване на две (и повече) различни съвкупности с еднакви части могат да се използват правоъгълници с еднаква основа и височина. Височината на правоъгълниците се разпределя съобразно размера на всяка от частите.
ТРЕТА ЧАСТ. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДМЕТ И ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ.

1.Приложение на избрания статистически метод (методи) върху конкретните данни.

Населено

място
НАСЕЛЕНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2001 ГОДИНА

ОБЩО
МЪЖЕ
ЖЕНИ
В.Т.ОБЛАСТ
293294
141770
151402
Община В.Търново
90504
42999
47432
Община Г.ОряховицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.