Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


РЕЗУЛТАТ-Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на определена дата. Сведенията, които попълваме за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (нашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Чрез него ще разберем за всеки град и село:
• колко е обичайно (постоянно) живеещото население;
• колко са временно присъстващите лица, които живеят там за период по-малък от една година;
• колко са временно отсъстващите лица поради командировка, обучение, гостуване за период по-малък от една година.
СРАВНЕНИЕ-разликите между броя на населението в последното и предходните преброявания. В периода между двете преброявания през 2001 и2011 г. населението на страната намалява с 564 331 души при средногодишен темп на намаление 0.7%
2. Връзки и зависимости на теоретично равнище

На теоретично равнище част от основните категории и понятия, отразени по-горе, могат да се свържат в определена последователност.

Водещата категория е населението, което се свързва с понятието територия. По-нататък трябва да има преброяванене на населението,демография с характеристики резултат и сравнение. Всички тези понятия са свързани помежду си.

НАСЕЛЕНИЕТЕРИТОРИЯПРЕБРОЯВАНЕДЕМОГРАФИЯРЕЗУЛТАТИСРАВНЕНИЕ

Могат да се формулират следните хипотези за очакваните резултати по отношение на структурата на населението на България/великотърновска област/за изследвания период от време:
1. Структурата се променя.
2. Структурата се изменя предимно по посока на намаляване на населението на относителните дялове .

Потвърждението или отхвърлянето на някоя от хипотезите ще се осъществи след анализа на съществуващите данни чрез приложението на различни статистически методи и средства.

ВТОРА ЧАСТ. ИЗТОЧНИЦИ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ ЗА ТЕХНИЯ АНАЛИЗ.

1.Източници на данни и организация за тяхното получаване.
Преброяванията са основен източник на данни за населението. То е статистическо наблюдение при което се събира информация за населението, обработва се и най - често резултатите се публикуват във вид на специализирани томове. Събирането на данни отнема от 2 седмици до месец. В България анкетните карти се попълват за 2 седмици. Самото събиране на информация става по 3 начина. Първият е чрез преброители (анкетьори), които обхождат домакинствата и в разговор с главата на домакинството, попълват анкетна карта, която съдържа десетки въпроси. Всеки преброител отговаря за конкретен преброителен участък така, че трябва да обходи няколко стотин домакинства. На всеки няколко преброителя се определя контрольор, който проверява добросъвестно ли се събира информацията. Един преброителен участък може да бъде малко село, малък квартал или дори част от градска улица. За България преброителите са почти 10000 души. Вторият начин е чрез организирането на преброителни пунктове в които представители на домакинствата трябва да се явят в рамките на месец и да дадат необходимата информация от географски и статистически характер. Участието в преброяването обикновено е задължително и неучастието се санкционира с глоба. По този начин се правят преброяванията в Китай, Турция и др. страни с многобройно население. Третия начин е с разпращане на анкетни карти по пощата. Този метод се прилага главно в развити страни със сигурни пощенски услуги. Така се събира информацията в САЩ, Австралия, Швеция и др. Анкетните карти трябва да се попълнят и да се върнат по пощата на адреса на съответното бюро по преброяване или Националния Статистически Институт. Този метод е много ефективен и евтин. Преброяването е сложна и скъпа дейност и не е възможно да се провежда всяка година. Най - често е в период през 5 или 10 години, но за някои страни е епизодично (тогава когато е възможно). Съвременен Китай е провел само 4 преброявания, първото от които е през 1953 г. Всяко едно преброяване съдържа 3 компонента. Първото е събиране на информацията, а втория е обработката на информацията. Тя се извършва от няколко месеца до няколко години. За България отнема няколко месеца. Третия етап включва публикуването на резултатите. От преброяването до публикуването минават няколко години. За да се получат по - бързо данни се прави няколко процентна извадка от всички анкетни карти. В България е 2 %. Тези данни се обработват много по - бързо и служат за публикуване на предварителни резултати от преброяването. Така процесът се скъсява до няколко месеца. Преброяването се ръководи най - често от самия министерски съвет, но методиката и съдържанието се разработват в съответния НСИ.

2. Методи за статистически анализ. Описание на избрания метод (методи).

Относителни величини на структурата (относителни дялове). Тези относителни величини измерват отношението между размерите на частите на съвкупността и размера на цялата съвкупност. Наричат се още относителни дялове. Обикновено се представят под формата на процент затова в ежедневието са познати и като "проценти" на нещо. Но това название е неправилно, тъй като относителните величини на структурата могат да се представят и в други форми - коефициенти, промили и т.н.

Относителните величини на структура се определят по следния начин:
, (1)
където относителната величина на структура (относителен дял),Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.