Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Факултет "Стопански"

КУРСОВА РАБОТА
по Статистикса

на тема: Анализ за преброяване на населението през
2001-2011г.- за областта и общината в която живея!

Изработил: Възложил:
Специалност: Финанси /проф.д-р Аркадиев/
Курс: I
Фак. No: ФИЗ-

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод :
..................................................................................................................
Първа част: Основни теоретични постановки и понятия, свързани с изследвания предмет ...................................................................................................
1. Основни категории и понятия ................................................................................
2. Връзки и зависимости на теоретично равнище ......................................................

Втора част. Източници на статистически данни за изследвания предмет и методи за техния анализ ......................................................................
1. Източници на данни и организация за тяхното получаване...........................
2. Методи за статистически анализ. Описание на избрания метод (методи).........

Трета част: Анализ на изучаваното явление ..........................................................
1. Описание на приложени статистически методи ....................................................
1.Приложение на избрания статистически метод (методи) върху конкретните данни.................................................................................................
3. Получени резултати от анализа и тълкуване на получените резултати..............

Някои изводи и препоръки ........................................................................................
4.Заключение


УВОД

Българският народ има хилядолетна история. С книжовен език, единна култура и държавна традиция, той съществува повече от 13 века. Българската държава на сегашната територия в Европа е създадена през 681 г.
Оттогава името на страната не е променяно. Българската народност възниква през вековете като сплав от множество народностни племена, от които са ни известни тракийските, славянските и прабългарските.
Началото на преброяванията на населението в България е поставено със Закон за общото преброяване на народа в Княжество България на 1 януари 1881 г. от 13 декември 1880 г. В закона са определени целта: "да се определи истинското число на присъствуващото население" и предмета на народното преброяване: "цялото число на живущите лица, които се намират вътре в границите на Княжеството България по време на преброяването".
Българите,които живеят в чужбина са над 2 милиона. Населението на днешна България е 7,4 милиона жители. Етническите българи, заедно с турци, роми, албанци, евреи, арменци и др., формират българската нация. Според законите те имат всички права и възможности да възпроизвеждат своята самобитност. Данните за броя и структурите на населението са резултат от провежданите периодични преброявания на населението и съответните изчисления чрез естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за годините между преброяванията.
Защо преброяванията са все така необходими в условията на динамични промени в общественото и технологическото развитие и усъвършенстване? Кои обстоятелства ги правят все така незаменим източник на информация за хората на една страна и условията, при които те живеят. Отговорът на тези въпроси се съдържа може би най-кратко в самата дефиниция за преброяване на населението, според която "това е общ процес на събиране, съставяне, оценяване, анализиране и публикуване или разпространение по друг начин на демографски, икономически и социални данни, отнасящи се за всички лица в страната или за отделни части от нея към строго определен момент. Преброяванията осигуряват изчерпателна информация за населението на страната към определен момент, но резултатите от тях се използват през целия период до следващото преброяване. Чрез тях се установява общият брой на населението и неговите структури, в т. ч. неговото териториално разпределение. Броят на населението е важен показател както поради своето собствено значение, така и поради факта, че е база за изчисляването на много други видове показатели. В повечето страни преброяванията на населението са основният източник, който осигурява необходимите демографски данни.
Преброяването на населението се извършва от специално натоварени органи, които се групират в следния ред: Национален Статистически Институт, Централна комисия по преброяването, Териториални статистически бюра, Областни преброителни комисии, Общински преброителни комисии, контрольори, преброители. Последното преброяване на населението у нас е проведено през 2011 година.
ПЪРВА ЧАСТ. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ И ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗИРАНИЯ ПРЕДМЕТ
1.Основни категории и понятия.
НАСЕЛЕНИЕ- В социологията населението е сборът от хора, които обитават определена географска област или пространство. За животни и други организми се използва съответстващият термин популация.

ДЕМОГРАФИЯ- е науката, която изследва населението. Тя е наука за динамиката на човешката популация. Обхваща въпросите, свързани с големината, структурата и разпределението на населението. Наблюдава процесите на раждане, смърт, възпроизводство, миграция, застаряване. Установява зависимости при населението от гледна точка на образование, етническа идентичност, религия, социална принадлежност.Най-общо демографията е наука за населението.Терминът "демография" е образуван от две старогръцки думи "демос"-народ и "графос"-описание и означава "народоописание".
ТЕРИТОРИЯ-мястото ,което хората населяват.То е около 15% от сушата на Земята. Останалите райони са или прекалено горещи и сухи, или прекалено студени за да бъдат обитавани от хора. С термина естествен прираст се означава разликата между раждаемостта и смъртността. Поради бързорастящото население се появява проблема пренаселеност. Днес повече от една трета от световното население живее в градове с население над 500 000 души.
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО -е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.