Правната област в социологическата структура на обществото


Категория на документа: Икономика


Правната област в социологическата структура в обществото

В изключително сложната и многообразна социална реалносте много трудно точно да се определятспецифичните параметри и характеристики на всяка от съществуващите и постоянно променящи сее области, страни и елементи на социологическата структура на обществото. Такива области или елементи на обществения живот са например икономиката, трудът, комуникациите, политиката, моралът, реигията, правото и т.н. следователно, в контекста на теорията на социологическата структура на обществото, правто се разглежда като една от основните области на обществения живот, която се намира в постоянно взаимодействие с останалите области или елементи на обществения живот.

Концепцията за социологическата структурана обществото се основава на едно по-ширико и метологически по-правилно разглеждане на такива сложни социални явления, каквито са правото, политиката, моралът, социалната девиация и т.н.,представляващи взаимосвързани елементи на тази социлогическа структура. Тази концепция е твърде приложима за преодоляване на юридическо-нормативистичното интерпретиране на правото и свеждащо правната наука само до анализ и тълкуване на позитивното право.

Правната област на обществения животзаема специфично място в цялостната социологичска структура на обюеството. Това положение днес се съзприема от представителите на правно-социлогическата мисъл като най-приложим модел за при определяне на същността, предмета и границите на социологията на правото. Нещо повече - само в контекста на социалната му същност правото може да бъде изведено на такова равнище, което, по думите на Селзник, един от основополжниците на американската социологияна правото, позволява внай-после юриспруденцията да се насочи към изследване и анализ на онези социални интереси , ценности и принципи, без които и най-съвършената от формално-юридическа гледна точка правна система не би могла да породи необходимите резултати.

Логиката на юридическото мислененевинаги е достатъчна да обоснове социалната същност на правните явления. От друга страна - "чистият" социологически анализ на правотокато специфично социално явление също така не е в състояние да разкрие онази характерна особеност на правото като регулатор на обществените отношения , която го отличава от другите нормативни системи , каквито са религията, моралът, обичаите. Ето защо разглеждането на правната област на обществения живот като основен елемент в социологическата структура на обществото до голяма степен определя границата между юридическия анализ и социологическия анализ на правото, като в същото време не противопостава социологията на правотона останалите науки за правото, а показава взаимната им връзка и обекта на техните изследвания.

Определянето на структурата и основните елементи на правната област на обществения живот е изходно начало за определянето както предмета и обхвата на социологията на правто, така и на нейното конкретно съдържание . същевременно структурирането на правната област на обществения живот и отделянето й от останалите основни елементи в социологическата структура на обществото определят и обхвата на различните науки за правото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правната област в социологическата структура на обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.