Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист


Категория на документа: Икономика


Осигурително-правно значение:

Болничният лист като документ служи за информиране и доказателство пред работодателя относно временната неработоспособност на служителя и невъзможността му да полага труд. От друга страна, лицата, на които е издаден болничен лист, придобиват право на отпуск и право на парично обезщетение (ако отговарят на останалите изисквания за отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност). В този смисъл той служи като доказателство и пред НОИ. Вследствие издаването на болничния лист се пораждат и други права и задължения за осигуреното лице и за лекарите - задължение за спазване на режима на лекуване, право на информация, задължение за уведомяване на работодателя, право на повече от един болнични листове - по искане на осигурените лица, когато работят при повече от един работодател.

Национален осигурителен институт - Министерство на здравеопазването
Серия А-2011г.
БОЛНИЧЕН ЛИСТ № 124567
за временна неработоспособност

№ от кн. за регистр. на болничните листове 155 Дата 13.05.2013г
ЕГН 9011237578
ЛАК № 68 -2007г.
Първичен Х
Мъж X
ЛНЧ:640231555
жена
№ в амб.журн.
продължение


/вярното се отбелязва с Х/
Ист.забол.№ .............................
/вярното се отбелязва с Х/
Издаден от МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
Рег. № на л. з. : 128455674
лечебно заведение по ЗЛЗ /вид, име/
Д-р Мария Красимирова
В отпуск от: 13.05.2013г.
име на лекаря/ вид ЛКК, клиника/ отделение
Адрес: гр Ловеч, ул. "Д-р Съйко Съев" 27
В отпуск до: 17.05.2013г.
Всичко отпуск в календарни дни: пет дни
Осигурен: Ивайло Красимиров Димитров

име, презиме, фамилия по документ за самоличност
Възраст 22 години
Гр./с Ловеч ул. "Бенковски" № 17
/по постоянен адрес/
Месторабота: "Билла България" ЕООД
предприятие, учреждение, организация, фирма
Гр./с. София бул. "България" 53
Професия Счетоводител Длъжност: Счетоводител
ДИАГНОЗА: Грип с други прояви, идентифициран грипен вирусСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.