Правила и процеси на антисубсидийната процедура на ЕС


Категория на документа: ИкономикаУниверситет за национално и световно стопанство
гр. София
Факултет: Международна икономика и политика
Специалност: Международни икономически отношения

Реферат

по "Европейска икономика"
на тема
"Правила и процеси на антисубсидийната процедура на ЕС"

Изготвил: Проверяващ:

Ф.н.:
Група
Съдържание

Списък на използваните съкращения

ЕК - Европейска комисия
ЕО - Европейска общност
ЕС - Европейски Съюз
ОТП - Обща търговска политика
ССИМ -Споразумение за субсидиите и изравнителните мерки
СТО- Световна търговска организация

Въведение

В съвременния процес на развитие на търговията в условията на либерализация инструментите за търговска защита са едни от основните стълбове. В Европейския съюз съществуват добре развити правила за защита на свободната конкуренция и честната търговия, като едно от безспорните предимства на пазарната икономика. Липсата на международно признати правила на конкуренцията би довела до изкривяване на пазара, в случай че не съществуваше и системата от инструменти за търговска защита като антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки по вноса.

Европейската комисия играе ключова роля за осигуряване на справедливи условия за търговия за производителите от Европейския съюз. Основна мисия на Европейската комисия е да защити местната индустрия от нелоялни търговски практики в международната търговия като субсидиране и дъмпинг, а в някои случаи и от внезапно, силно и непредвидимо нарастване на вноса, изискващо въвеждане на защитни мерки. Законодателството и практиката на ЕС в тази област са в пълно съответствие с правилата на Световната търговска организация и в много отношения са по-строги и прецизни от тях.

В настоящата разработка ще разгледам по-подробно какво е субсидия, защо не винаги тя оказва положително влияние върху международната търговия, какви са антисубсидийните правила и политика на ЕС в такива случаи.

Какво е субсидия?

Най-общо казано субсидията е финансова помощ. Тя може да има различни форми:
> пряк или потенциален трансфер на средства (например безвъзмездни помощи, заеми, капиталови инжекции или гаранции по заеми)
> предоставяне на стоки и услуги от правителството (различни от общата инфраструктура)
> правителствена поръчка на стоки
> държавни приходи (които са били дължими) - пропуснати или не се събират (напр. данъчни кредити)
> някоя от горните функции, изпълнявани от частна организация (напр. банка), по нареждане на правителството.

Изгода или полза се предоставя, ако някоя от горепосочените финансови вноски се предоставят при по-благоприятни условия от тези, които се предлагат на пазара. Например, ако правителството осигурява електричество под пазарната цена или купува стока с цена над пазарната й стойност.

Пример за специфична субсидия ще е субсидията, която е ограничена до определен сектор, като например текстилния сектор. Противоположно на това, субсидия, която е широко достъпна - като помощ за обучение или помощ за малки предприятия - обикновено не се разглежда като специфична.

Какво е "анти-субсидия"?

Субсидиите могат да се използват за различни цели, например провеждане на местна и социална политика, насърчаване на производството или износа, създаване на работни места, за улесняване на създаването и разширяването на нови индустрии, за подкрепа на икономически дейности, които иначе биха могли да се провалят, и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правила и процеси на антисубсидийната процедура на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.