PR в организациите. Създаване на PR отдел. Наемане на външна консултантска фирма.


Категория на документа: Икономика


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ
по
ПР и връзки с обществеността

НА ТЕМА:
ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ПР-ОТДЕЛ. НАЕМАНЕ НА ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА.

Изготвил: Проверил:
Катерина Маджова доц.д-р Т. Танева
специалност: Бизнес икономика преп. Л. Спасова
III курс, задочно обучение
фак.№048

Стара Загора
2014г.

В обърканото и плуралистично общество, в което живеем пъблик рилейшънс спомага за по - лесното предприемане на действия и решения чрез постигане на разбирателство сред различните групи и институции. Така се достига до хармония между обществената и индивидуална политика.

Пъблик рилейшънс обслужва много от институциите в обществото, за да постигнат целите си. За постигането на това, организациите е необходимо да има ефективни взаимоотношения с различните публики.

ПР и неговия комуникационен механизъм е ориентиран към съгласуваност на интересите между социални групи и организации. Днес ПР се приема като една от най - ефективната социална технология за достигане на благоприятно равнище на комуникациите, изразено в отстраняване на неяснотите, постигане на доверие и разбирателство, хуманен социален контрол, предотвратяване на конфликти, изграждане на хармония във взаимоотношенията в обществото.

Причините за нарастване на значението на ПР в бизнеса са разнообразни. Част от това се дължи на професионалната философия на ПР, напълно съответстваща на съвременния демократичен свят, ценностите и нагласите. Съществено е и това, че днес обществото вижда в развитието на комуникацията най - благоприятно средство за хармония на контактите, взаимното сближаване и приемане. Освен това, ПР е всеприложим като технология във всички нива на бизнеса и социалната сфера.

Пъблик рилейшънс се явява управленска функция, спомагаща за поддържане и установяване на двустепенна комуникация, одобрение, разбирателство и сътрудничество между организацията и нейните публики. Това включва управление на резултатите и проблемите, налага и определя управленската отговорност към обществените интереси, помага в мениджмънта за неговата информираност и отзивчивост към мнението на обществото, спомага и на управлението за постигане на яснота със ситуациите и ефикасно използва промените, за да служи като предупредителна система.

Пъблик рилейшънс е изкуството, науката за разбиране на доброжелателността, което обхваща усилията за поддържане и утвърждаване на споделеното разбиране между организация и публики. Това е онази мениджърска функция, която идентифицира, поддържа и установява изгодните взаимоотношения.

Основните характеристики на пъблик рилейшънс в организациите са:
* ПР като практика и професия е функция, целяща одобрение и разбиране на дейностите на организацията;
* Включва всички области от живота на обществото без изключение;
* Съществува съвсем обективно в практиката на организациите;
* Включва визуални и вербални изразни средства на организацията, използвани за точно изразяване и формулиране на организационните цели, стратегии, мисия, задачи, философия;
* ПР се характеризира с двустепенна комуникация, свързана със задължителната оценка на общественото мнение и отношение към действията на организациите. Като резултат се постига коригиране на поведението;
* ПР обхваща всички нива на комуникацията, както във външните публики на организацията, така и вътре в нея.

Съществена задача на ПР се явява изграждането на позитивизъм в отношенията на публиките към организациите. Това е трудна задача, ако вече съществува негативно отношение, породено от погрешна комуникация. Разрешаването на такъв проблем става чрез използване на убеждаваща комуникация, доколкото това е познавателната основа в нагласите на публиката. С подобна задача може да се справят професионалните пиармени. Рекламата не може да постигне това.

ПР дава на организациите и друга възможност, а именно превръщането на негативните фактори в конкурентни предимства чрез използване на система за ранно предупреждение. Изследванията, провеждани непрекъснато в социалната среда, които са необходими за реализирането на ПР програмите, акумулират особено ценна информация за проявите, които могат да създадат или затруднят новите възможности за оптимизация на корпоративната политика. Навременно опознати, те дават възможност на мениджърите за адекватна реакция.

ПР показва на организациите и друга възможност за добиване на предимства, а именно селективното използване на преимуществата, които са създадени от конкурентите. Възможно е последните, ако не прилагат ПР, да не съзнават, че притежават подобни преимущества. Тогава може да се забележи промяна в нагласите на публиките, породени от действието на тези конкуренти. Използвайки ПР, развитието на тези тенденции достига до мениджърите и води до навременни промени в корпоративната политика.

ПР отделите се явяват най - известната структура за извършването на тези дейности в организациите. Отгоре на това, наличието им не изключва използването на услугите на външна консултантска фирма, точно обратното, това подпомага и допълва дейността. Броят на служителите в отделите е различен като това зависи от фирмения мениджмънт. В някои случай, отделът се намира в централата на организацията, а в други в зависимост от дейността е разпръснат в различни региони.

Създаването на ПР отдел на организацията започва с много ясното дефиниране на целите, задачите, функциите на новото звено. Основната функция на ПР отдела е насочена към представяне на интересите и информацията за организацията във външната среда - сред клиенти, медии, партньори, като осигурява и вътрешната комуникация.

Въпреки това, основните въпроси, на които трябва да отговори ръководството на компанията са - какви са нейните ПР цели и как те се отнасят до дейността на съществуващите отдели, като реклама и маркетинг. Трябва ясно да се определят правомощията и задачите на ПР отдела. На този етап, за да се поддържа цялостната организационна структура на организацията е възможно ограничаване на функциите на този отдел. Задачата ще бъде концентрация на ПР усилията за комуникация с медиите, както и с клиентите и партньорите, и вътрешна корпоративна комуникация споделена между съществуващите отдели. Разбира се, в някои случай няма да се използват възможностите на ПР на 100%, но понякога за по-голяма стабилност на организацията, обикновено е препоръчително да се предприеме подобна стъпка.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
PR в организациите. Създаване на PR отдел. Наемане на външна консултантска фирма. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.