PR: Определение. Същност. Функции.


Категория на документа: ИкономикаСофийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по журналистика и масова комуникация
Катедра "Печат и книгоиздаване"

PR: определение. Същност. Функции.

Курсова работа
по дисциплината "Теория и история на връзките с обществеността"

Студент:

Преподавател:

Проф. д-р. Здравко Райков

София

Съдържание:

Увод 3

Същност и дефиниция на PR 4

Функции на PR 7

Заключение 10

Източници 11

Увод

Сред най-важните неща в днешния свят е как публиката възприема даден човек или компания. Добрият имидж, освен, че носи финансови дивиденти, помага при преговори, предлагането на продукти и много други аспекти от бизнеса. В същото време лошият имидж, дори при наличието на добър продукт, може буквално да погуби, както отделна личност, така и бизнеси за милиарди.

Една от основните цели на пиара е да създава и поддържа добрия имидж на клиентите си, като разпространява информация за тях сред публиката. Затова и пиарът е съществена част от модерния бизнес, която става все по-значима за постигането на успехи. Това е и причината всяка публична личност и бизнес да се налага да разполага с добър пиар специалист, който да се грижи за добрия публичен образ.

От един пиар специалист се изискват множество и разнообразни умения и познания, за да може правилно да манипулира публиката. Сред най-важните знания за добрия пиар са разбирането на публиката и масите, добрата осведоменост за обществените събития и нужди, изключително богатата езикова култура и др. Без тях пиар специалистите не биха могли да отговарят адекватно, нито на нуждите на клиентите си, нито на нуждите на обществеността.

Макар че пиарът е един от най-важните феномени на 20.век у нас практикуването му като професия е сравнително ново явление. Това води до някои странни изкривявания в разбирането на пиар професията. Може би основна грешка е, че пиарите в България често се възприемат като хора, чиято основна работа е да комуникират с медиите. Също толкова често професиите на пиара и рекламиста биват смесвани, докато резултатите от пиар кампаниите рядко се измерват чрез проучвания.

Какво всъщност е пиарът, как работи, каква е нуждата от него и какви са основните му функции? Това са въпроси, които имат различни отговори, според различни специалисти и практики. Вероятно няма един краен и правилен отговор, така както няма един правилен и краен пиар подход, който ще работи с всяка публика.

Същност и дефиниция на PR

Едуард Бернайс е един първите хора, които разширяват обхвата на нещо смятано за просто комуникация с медиите, до доста по-амбициозните практики на пиара, които променят и влияят на публичното мнение и поведение. Айви Лий се счита за създателя на пресрелийза, както и един от основополжниците на модерната кризисна комуникация. Двамата всъщност създават и първата дефиниция за пиар, която датира от първото десетилетие на 20.век - "ръководна длъжност, която дава основа на обществените нагласи, определя политиките, процедурите и интересите на една организация, последвани от изпълняването на програма за действия за печеленето на общественото разбиране и приемане1".

По-късно, през 1978 година, Световната асамблея на Асоциацията по връзки с обществеността се спира на по-различна дефиниция. Тя гласи, че пиарът е "изкуството и социалната наука за анализ на тенденциите, предвиждане на техните последици, консултиране на организационните лидери и прилагането на планираните програми за действие, които ще служат в интерес, както на организацията, така и в обществен интерес2." Основната разлика между двете дефиниции е, че в по-ранната ясно личи идеята на Бернайс за пропагандата. Според него обществото има нужда от манипулация, тъй като е нерационално и опасно. Бернайс всъщност измисля термина public relations, за да замести думата пропаганда, която има негативно влияние, заради употребата ѝ в Германия по време на Първата световна война.

Обществото за връзки с обществеността на Америка (Public Relations Society of America - PRSA) също излиза с дефиниция на пиара през 1982 г. То гласи, че пиарът "помага на организация и нейната публика да се адаптират едни към други3". След обществено допитване проведено през 2011/2012 г. PRSA достига до нова, модерна дефиниция на пиара. Тя гласи, че пиарът е "стратегически комуникационен процес, който изгражда взаимоизгодни взаимоотношения между организации и техните публики4".

Най-новото определение е просто и ясно. То се фокусира върху основните концепции на пиара - комуникационен процес, който е стратегически по своята природа и набляга на взаимоизгодни взаимоотношения. Подборът на думи тук е много внимателен, тъй като замяната на "процес" с "управлеченска функция", например, може да доведе до тълкуване за контрол. Подобно на погрешното тълкуване на думата пропаганда, от което се страхува Бернайс в началото на 20.век.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
PR: Определение. Същност. Функции. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.