Поведение в контролния процес


Категория на документа: ИкономикаСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

"Изисквания, които се предявяват за регулиране на поведението на служителя, в зависимост от позицията, която заема на работното място"

Изготвил: Диана А. Петкова Проверил:
СФК, фак. № 102020
4 курс

Защо е необходимо спазването на етичен кодекс във една фирма?

Кодексът е стандарт за добра практика и средство, което унифицира културата на общуването между ръководители, сътрудници, клиенти и бизнес-партньори. Това несъмнено е важна предпоставка за ефективността от съвместната трудова дейност и за формиране на висок имидж на фирмата в обществото, сред клиентите и бизнес-партньорите. Културата на индивида се проявява в неговото поведение. За ефективното екипно взаимодействие е важно поведението на индивидите в групата да съответства на определени норми и очаквания, които са в основата на организационната култура. Тя, от своя страна, оказва благотворно влияние върху индивидуалното поведение, като разширява и обогатява диапазона на поведенчески реакции на личността.
Разработването и въвеждането на етичен кодекс в организацията би спомогнало за:
* подобряване позиционирането на компанията на пазара, чрез осъществяване на компетентни и необходими за тази цел промени;
* развитие на компетенциите, знанията и уменията и повишаване на организационната култура на работещите;
* създаване на възможности за по-бързо интегриране към пазара на ЕС и по-добро разбиране на социокултурните и финансовите инструменти, подкрепящи тази интеграция.

Етичният кодекс категорично допринася за създаване на общоприети норми на поведение, дава възможност за обективни наблюдения и оценки, обогатява културата на индивида. Организации с утвърден етичен кодекс доказват, че техните служители в по-голяма степен:
* се идентифицират с организацията и успехите на организацията им носят пряка полза;
* служителите възприемат своите интереси като общи с тези на останалите колеги, създава се екипен дух;
* работата е разпределена на база индивидуални умения;
* служителите имат смелостта и разполагат с критериите да оценят и споделят какво наистина мислят за организацията;
* в организацията се поощряват иновативните и творчески предложения;
* служителите усещат смисъла на личната отговорност за своята работа;
* качеството е достатъчно ясно подчертано като аспект на организацията.

За разлика от Правилника за вътрешния трудов ред, който регламентира базисно служебно поведение, Етичният кодекс регулира и формира отношения, ценности, нагласи, култура.

Както във всяка една организация, така и на моето работно място е разработен и въведен етичен кодекс, който би следвало да бъде спазван от всички служители на предприятието, утвърден от ръководителя на организацията, а именно : "Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация - гр.Тервел", утвърден от кмета на Община Тервел -инж.Живко Георгиев. Длъжността на която съм поставена в администрацията е - технически сътрудник - кмет. Изискванията, които се предявяват пред мен за регулиране на поведението ми, спрямо работната позиция, която заемам са следните:

- Длъжна съм да опазвам данните и личната информация на гражданите, станали ми известни при или по повод на изпълнение на служебните ми задължения;
- Да извършвам административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно,добросъвестно и безпристрастно;
- Да отговарям на поставените въпроси, съобразно функциите, които изпълнявам, като при необходимост пренасочвам гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност;
- При изпълнение на служебните си задължения, трябва да се отнасям любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачитам техните права и достойнство на личността им и се въздържам от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа;
- Да не провокирам с поведението си конфликтни ситуации, да се старая за запазвам спокойствие и да контролирам поведението си, независимо от възникналата ситуация;
- Не трябва да укривам, повреждам, поправям или унищожавам документи на граждани или юридически лица, постъпили в Община Тервел;
- Длъжна съм да предоставям без забавяне информация по исканията на гражданите;
- Не трябва да предоставям нерегламентиран достъп до документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закона;
- Длъжна съм своевременно да информирам прекия си ръководител, а при невъзможност - висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на имущество, документи или данни на администрацията на общината;
- Длъжна съм да спазвам установеното работно време за изпълнение на възложените ми задължения;
- Нямам право да използвам служебното си положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси;
- Нямам право да участвам в каквито и да е сделки, които са несъвместими с моята длъжност, функции и задължения;
- При изпълняване на служебните си задължения и в обществения си живот, трябва да следвам поведение, което не уронва престижа на Община Тервел и на държавната служба, като не допускам на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и професионална етика, като избягвам конфликтни ситуации.

Дейността на всички служители в Община Тервел се осъществяват при спазване на принципите на:
- законност - служебните задължения се изпълняват при строго спазване на Конституцията на РБ и съобразно установените вътрешни правила в Община Тервел;
- лоялност - служителят съдейства за провеждането на държавна политика и в частност - политиката на Община Тервел, основаващи се на принципите на правовата държава;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поведение в контролния процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.