Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация.


Категория на документа: Икономика


Гражданите са основната, абсолютно преобладаваща група на административното право. Административно правния режим на гражданите обхваща съвкупността от субективни права, адм. задължения и качества на отделното физическо лице.
В административния статут най- важно място се отрежда на гражданското състояние.
Гражданското състояние на едно лице се определя от съвкупността от данни, които го отличават от останалите членове в обществото и семейството в качеството му на субект на правото. В гражданското състояние влизат следните елементи: име, гражданство, местожителство, семейно положение, родство, пол. Законът се нарича ЗГР. Гражданското състояние се отразява чрез гражданската регистрация.
ИМЕ - Всяко ФЛ има собствено, бащино и фамилно име. При раждане на дете в АГС се вписва собственото име на детето по волята на неговите родители . Според ЗГР ако родителите не се споразумеят за име, то длъжностното лице вписва само едно от посочените имена от родителите . Длъжностното лице има право да откаже да впише име, което опозорява или осмива личността.Когато детето порасне може да смени името си по съдебен ред.
В социалистическо време е имало абсолютно задължителен справочник за имената и ако името не е фигурирало в него длъжностното лице е имало право да откаже вписването на името.

ГРАЖДАНСТВОТО представлява политико- правната връзка между едно физическо лице и дадена държава, под чиито закони то попада.Това има значение например за държавния служител- той трябва да е български гражданин, а президент може да бъде само лице родено на територията на България от родители българи.
ПОСТОЯНЕН АДРЕС - МЕСТОЖИТЕЛСТВО - това е мястото, където едно лице живее постоянно или преобладаващо или където е записано в регистъра на съответната община. Всяко лице е задължено да има постоянен адрес. Настоящ адрес се нарича местопребиваване т. е. мястото, където лицето живее постоянно.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - То може да бъде определено като: женен- омъжена, разведен- разведена, вдовец- вдовица, пълнолетни деца- непълнолетни деца.

РОДСТВОТО представлява родствената връзка между лице и другите- брат, сестра, дядо, баба, внуче.Не е позволено да имат взаимоотношения на подчинен - ръководител по съребрена линия, съпруг- съпруга.
ПОЛЪТ също е елемент на гражданското състояние.
Отчитат се три най- важни момента в живота на човека:
- Акт за раждане
- Акт за граждански брак
- Акт за смърт
АГС се съставят от длъжностните лица по гражданско състояние. Това може да бъде кметът на общината, на чиято територия се е състояло събитието. Кметът на общината със заповед може да възложи на зам. кмета или на други длъжностни лица да изпълняват тази дейност.
Регистрите биват два вида: регистри за гражданско състояние и регистри на населението.
Регистрите за гражданско състояние се съставят за всяка календарна година- те са три отделни книги за трита вида акта- раждане, граждански брак, смърт.
Регистрите за населението отразяват хората с постоянен адрес на територията на общината- така се съставят личните регистрационни талони. От регистрите се правят и списъците за изборите. Тук спада и паспортния режим, който е свързан с идентификация на физическите лица. Документът за самоличност е удостоверителен документ, издаден от компетентен орган за идентификация на българските и чужди граждани.
Българските граждани имат 3 вида документи за самоличност: лична карта, паспорт, който поначало вече е документ за преминаване на държавната граница и пребиваване там, където е необходимо. Паспортите биват задгранични и дипломатически, които създават привилегирован режим за притежаващите го. Съществува и моряшки паспорт.

ЛИЧНА КАРТА - издава се на 14 годишна възраст в 30 дневен срок. Този документ е срочен- от 14 до 18 години е за 4 години, над 58 години е безсрочен.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МПС - това е свидетелство за правоуправление и е индивидуален удостоверителен документ.
ЕСГРАОН - единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.Функционира на национално, областно и общинско равнище. Той захранва регистрите и АГС. ТОЙ Е ЕТАЛОНОДЪРЖАТЕЛ НА ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

ВЪПРОС № 10 ДЪРЖАВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ. АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ- ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ.

Когато става дума за държавна администрация се визира администрация на изпълнителната власт - тя има спомагателна функция. Законът дели администрацията на централна и териториална. Териториалната бива областна и общинска администрация. Съществува администрация към отделен орган- към НС, МС.
Под понятието администрация се разбира отделна административна структура- главни дирекции, дирекции и т. н.
Когато говорим за администрация на отделен орган я делим на обща и специализирана.
Общата включва звена, канцелария, човешки ресурси, счетоводство, информационно обслужване и др.Към специализираната администрация са тези административни звена, свързани с контролната дейност на даден орган- това са административен отдел, който съществува само към тази структура, характерна за специфичната дейност на органа, който обслужват.
Когато говорим за администрация разбираме ведомства.
В държавата съществуват 4 вида органи:
Първият е свързан с нормотворческа дейност- НС , което е орган на централната власт и МС, с нормотворческа функция на местно ниво.
Вторият вид административни органи са МС, Министър- председател, Областен управител- всички те сформират държавния административен апарат.
Третият вид органи са съдебните- към тях спадат с всички видове съдилища.
Четвъртият вид са прокурорските органи - в Конституцията се намират в раздела съдебна власт В момента все още има спор съм кои органи се отнасят прокурорските служби.
Държавния административен апарат се оглавява от МС, и оттам се състои от Централни държавни административни органи и Местни адм. органи.
Държавните адм. орг. първо са държавни органи и имат следните специфични черти:
1- чрез тези органи държавата осъществява функциите си.
2- те притежават определени от Закона или Конституцията правомощия.
3- притежават държавно- властнически правомощия.
4- държавните органи действат от името на държавата.
5- Законите се приемат от НС от името на държавата.
6- имат определена със закон структура
7- образуват се по ред, установен от Конституцията или Закона.
Това са най- важните общи характерни черти на един административен орган.
Административните органи извършват подзаконова вторична дейност, дейността им има изпълнително- разпоредителен характер и се контролира от другите органи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.