Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация.


Категория на документа: Икономика


 Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация.

Публичната администрация е съвкупност от процеси, организации и лица( заемащи определени формални позиции или длъжности, които имат за основна задача изпълнението на законите и другите нормативни актове на държавата, както и осъществяването на държавната политика в сферата на изпълнителната власт на държавата).

Публичната администрация се разглежда в два аспекта, неразривно свързани един с друг.
Първият е администрацията като функционална система. В този смисъл тя се разглежда като съвкупност от функции и дейности по осъществяване на управлението на държавата в изпълнителната сфера. Това е например управление на образованието, спазването на движението по улиците, даване на лицензи за организиране на хазартни игри и т. н.

Вторият аспект е структурно- организационен- тук администрацията се разглежда като съвкупност от органи и институции, функциониращи в сферата на изпълнителната власт на държавата.
Отделните органи имат различни звена.
Винаги, когато се изгражда нова структура се започва от функциите- един орган винаги се свързва с дейността, която изпълнява. Нова структура се създава когато се налага да бъдат изпълнявани нови функции.

Публичната администрация има 3 основни характеристики:
1- тя функционира, за да бъдат задоволени обществени нужди, да бъдат осъществени цели в публичен интерес. Например: В Англия църквата се смята за част от публичната администрация, а свещениците имат статут на нейни служители.
2- Въпреки, че администрацията е свързана основно с изпълнителната власт тя съществува в трите власти- законодателна, изпълнителна, съдебна. Администрация има и в съдебната власт- завеждането на делата, завеждането им по състави.Администрация има и при разрешение за сключване на граждански брак.
3- Администрацията е инструмент не само на изпълнителната власт, тя участва и във формирането на политиката.

Съотношение между публична и държавна администрация- държавната администрация е част от публичната администрация, но двете понятия не са тъждествени.
Държавната администрация е изцяло публична, но публичната администрация не е държавна.
Държавната администрация е съвкупността от държавни дейности в изпълнителната сфера, извършващи се от държавни органи и институции.
В държавната администрация работят държавни служители- държавни органи, държавни институции, които осъществяват държавна дейност.

Общинската администрация не е същинска държавна администрация в истинския смисъл на думата, защото тя се назначава от кмета и обслужва населението на общината, но чрез органите на държавната власт.

В публичната администрация влизат първо организациите с идеална цел- Български Червен Кръст, читалищата и др. Това не са държавни органи, но изпълняват функции в полза на обществото като в същото време не са държавна администрация.
Съществуват недържавни регулиращи органи. У нас такива са лекарският, зъболекарският, адвокатският съвет. Те създават правила. Това е пак публична администрация без да е държавна.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯТА.

Съществуват много прилики- това е цялата организационна, изпълнителна и др. дейности. Тук по- важни са разликите:
- Публичната администрация по- малко прилича на бизнес отколкото бизнес администрацията.
- Публичната администрация и особено държавната администрация е много по- строго нормативно регламентирана от закони и други нормативни актове, отколкото бизнес администрацията.
- Третата разлика е свързана с очакваните резултати. Публичната администрация работи, за да задоволява интересите на обществото, на гражданите и крайният резултат е постигането на обществено важни придобивки- важност от обществен интерес- нужди, потребности, желания, интереси.
- Бизнес администрацията се съобразява с нуждите на клиента и резултатът е печалбата.

Необходимо е администрацията да започне да гледа на гражданите като на клиенти, за да се повиши нивото на нейното обслужване.

-Другата съществена разлика се състои в подбора и назначаването на кадрите- персонала. В публичната администрация съществуват определени нормативни изисквания към кандидатите, има определен ред и процедури за избор, назначаване, освобождаване, оценяване. Съществува т. нар. Наредба за атестиране.
При бизнес администрацията нещата са много по- гъвкави и назначаването и освобождаването не се подчинява на тези критерии.

Съществуват още много разлики, но това са основните.

Въпрос № 5 Правни основи на публичната администрация. Източници на административното право

Публичната администрация се основава на богатството, сложността, комплексността на елементите, които влизат в нея. Най- важна основа е административното право. Тук влиза и трудовото право.

Служителите на публичната администрация са 2 категории: държавни служители, но други са на трудов договор и техните отношения се регулират от трудовото право. Една голяма част от администрацията при осъществяване на дейностите и се регулира от гражданското право. Пример: Купуваме кола- действията се регулират от административното и гражданското право, концесиите в началото са административна дейност, а от момента на сключване на договора нещата се превръщат в граждански договор. Ако концесионерът не си изхвърля боклука общината завежда граждански иск. Международното право и публичното и частното са също тясно свързани с администрацията. Ние имаме наши представители в международната администрация-Европейски съюз и други международни организации.

ИЗТОЧНИЦИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО:

Има два характерни белега за администрацията у нас:
1- Йерархичност на източниците на административното право- източниците на административното право представляват една йерархическа пирамида, която е съставена от много редове.В тази пирамидална йерархическа структура е важно, че всяка горестояща структура е определяща за по- долу стоящата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация и държавна администрация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.