Понятие за местно управление (МУ) и за административно териториално устройство


Категория на документа: Икономика


Понятие за местно управление(МУ) и за административно териториално устройство
Във всяка държава наред с централните държавни органи съществуват и органи по места, които осъществяват управленски функции в определена част от територията на страната. За целта територията се разделя на административно-териториални единици в които наред с централното управление се осъществява и местно. Следователно местното управление (МУ) е дейност на държавната организация които се намират в непосредствена връзка с населените места и населението в тях и което се осъществява в специално създадените административно териториални единици. Правомощията на местното управление са различни държави. Първо познати са държави със силно централизирана държавна власт. При тях са налице следните характеристики:
* Силно ограничени правомощия на местното самоуправление
* Местните органи се намират в йерхаическа зависимост от по-горестоящите държавни органи
На второ място познати са държави в които се прилага децентрализация. Имат следните белези.
* По широки правомощия на местно самоуправление
* По ограничен контрол, контролот страна на централната власт
* Отстоявай се местните интереси като се търси максимален баланс за защита на държавата като цяло
Местно самоуправление е реалната възможност на населението самостоятелно да решава въпросите от местно значение най-тясно свързани с неговите потребности.Местното самоуправление се осъществява по два начина първо от личните органи и второ пряко от населението. Местното управление е тясно свързано с административно-териториалното устройството. По конституция България е унитарна единна държава. При нея не се допуската самостоятелни(автономни) формирования. Според К, територията на РБ се дели на административно териториални единици. Това са областите и общините. Основните НА, които регулират местното адм. Управление са:
1. К на РБ
2. ЗМСМА
3. ЗАТУРБ
4. ЗОС
Административно-териториално деление на РБ
Органите по места осъществяват управленски функции върху определена част от теорията на страната като за целта тя се разделя на
Именно в адм-териториалнните единици се осъществява местно управлние. Изграждането на административно териториалното деление на една държава с резултат от комлективното въздействие на различни фактори - политически, икономически, исторически, географски, културни и др.
Админстративно-териториалното деление трябва да зъздава възможно най-добри условия за удовлетворение потребностите на населението, за самостоятелно и ефективно решаване на въпросите от местно значение. Административно-териториалното устройство(деление) се основа на адм.териториални единици. В сравнително правн аспект в Европа съществуват два вида териториална организация на държавата. Първата система е двустенна периториална организация. При нея се включва териториални формирования на две равнища( Българи, Холандия, Белгия)
Втори вид тристепенната организация, при която се включва териториални формирования на три нива общини, околия, области (Германия, Итаялия, Франция).
За да може една част от територията да бъде обособена които адм-териториална единица, тя трябва да отговаря на няколко изисквания. Те са:
1. Да си има територия
2. Население
3. Нормативно установена организация
4. Самостоятелен публично-правен статут(субект)
5. Известна независимост от други местни единици
6. Държавно власнически правомощия
7. Финансова самостоятелност
България е унитарна държава която според чл.135,ал.1/КРБ територията се дели на общини и области. Според чл.135,ал.2 от Кдругите административни териториални единици и органи на самоуправление в тях могът да бъдат създадени със Закон
* Общината е основна адм-териториална единица в която се осъществява местно самоуправление чл.136,ал.1/К. В общините се създават т.нар съставни адм-териториални единици(кметсва и райони)
* Областта е териториално образувание с административно преедназначение, чрез областта се осъществява децеднтрализация на държавната власт. Областт не е самоуправляваща се територия. Освен адм.-териториалните единици съществуват и т.нар териториални еденици. Те се два вида:
1) Населени места
2) Селищни образувания( от национално и местно значение)

Област понятие, управление, администрация
1.Понятие - чл.142/К на РБ областта е адм териториална единица за провеждане на регионалан политика за усъюествяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответсвие между нац. с административно предназначение. Тя е основна административна териториална единица в старната в която се децентрализира държавна власт за провеждане на рег. Политика. Съгласно ЗАТУРБ РБ е я за азделена на 28 области, които носят нашм .....градовете в които се нам. Областните администрации чл.4,5,6/ЗАТУРБ
Условията за създаване на област са предвидени в чл.5 ЗАТУРБ
Чл4/ЗАТУРБ - понятие
Чл6/ЗАТУРБ ал.2
Начело на областта стой областен управител, който е едноличен управител на
Той се определя с решение на МС
2. Правомощия на областния управител
* Провежда държавна политика в областта
* Отговаря за опазването и защитата на държавна собственост в областта
* Кординира взаимодействието м/у централните органи и местана власт
* Осигурява съдействие м/ъу националнинете и местните интереси
* Ръководи защитата на населението при бедствия и кризи
В изпълние на своите правомощия областния управител издава зазповеди които са ИАА.Заповедите влизат в сила от деня на подписването им и подлежат на обжалване от заинтересованите лица.
В своята дейност областния се подпомага от зам.обл управител, политически кабинет (ПК) и
3.Зам.обл. управители - назначават се от мин.предс, а ОУ определя техните ресори и функции се извършват от определен от него с писменна заповед за областен управител
4. Политиччески кабинет (ПК)
ОУ създават на свое подчинение ПК с функции и състав определен в ЗА
5.Отношение с органите на местното самоуправление и местната администрацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за местно управление (МУ) и за административно териториално устройство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.