Помощ за пенсиониране


Категория на документа: Икономика


 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

КАТЕДРА "ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

ДИСЦИПЛИНА: ИКОНОМИКА НА ТРУДА

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Помощ за пенсиониране

Приложение към Заповед № РД 01 - 24 от 16.01.2012 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ" (изменена и допълнена)

Съвременната концепция за сигурност в професионалното развитие изисква подкрепа за осигуряване на плавен преход между различните етапи от трудовия живот.

Застаряването на населението и негативните демографски тенденции са реална заплаха за дългосрочната икономическа и фискална устойчивост на страната. Ето защо е необходимо да се вземат мерки за увеличаване участието на пазара на труда и предлагането на работна сила на по-възрастните работници. Включването и оставането в заетост на безработните лица над 50-годишна възраст, се налага предвид отрицателния естествен прираст, който налага ползването на лицата в по-високите възрастови групи като резерв за предлагането на труд.

През деветмесечието на 2011 година, регистрираните в дирекциите "Бюро по труда" безработни над 50 години са 121 532 лица (средномесечно) и са с 11 976 лица (9.0%) по-малко в сравнение със същия период на 2010г. Техният дял във възрастовата структура на безработните е 36.4 %.

Сред безработните над 50 години преобладават лицата без квалификация и специалност (56.1%) и с основно и по-ниско образование (52.5%).

Ниското образователно равнище и липсата на квалификация затрудняват реализацията на безработните в предпенсионна възраст на пазара на труда, поради което те формират ядрото на продължително безработните.

Лицата над 50 години продължават да са сред групите с най-дълъг престой като безработни в дирекциите "Бюро по труда" - 10.6 месеца средна продължителност за деветмесечието на 2011г.

Регистрираните продължително безработни лица над една година за втора поредна година нарастват и достигат до 119 787 души (средномесечно),. Те се увеличават спрямо същия период на 2010г. с 11 519 души или с 10.6%. Делът им също нараства съществено с 5.4 процентни пункта и е 35.8% от общия брой на безработните.

През деветмесечието на 2011 година с продължителност на престой на пазара на труда над една година са 54 850 безработни лица над 50 години, които са със 7.0% (с 3 599 души) повече в сравнение със същия период на 2010г. Делът им в общата съвкупност на безработните над 50 години е 45.1%. (при 38.4% през 2010г.).

Специфична подгрупа при по-възрастните безработни лица е тази на лицата, на които не им достига трудов стаж, който да им даде право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.

ІІ. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, на безработни лица, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършена възраст, с оглед придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. На безработните лица се осигурява заетост по Програмата до навършване на изискуемата възраст, когато лицата придобиват право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО;

 Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране;

 Намаляване на социалното напрежение и осигуряване на трудова реализация на група безработни в неравностойно положение на пазара на труда;

 Разкриване на работни места.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Помощ за пенсиониране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.