Ползване на социални услуги. Заплащане на социалните услуги.


Категория на документа: Икономика


8 ВЪПРОС - Ползване на социални услуги.Заплащане на социалните услуги.

Насочени са към определен тип лица за осъществяване на техните нужди и умоляване на социалните им интеграции.Соц. услуги се предоставят съобразно предпочитанията и личния избор на потребителите. Потребителите на соц.услуги могат да са всички български граждани, законно пребиваващи чужденци.Ползването на соц.услуги е разделено на два режима:
-социални услуги за пълнолетни лица;
-социални услуги от деца;
Различията са в таксите, които се заплащат.
Такси за ползване-социалните услуги с/у заплащане; то регулира и таксите,които се заплащат и се разделят на три групи:
-такси за соц.услуги,които се финансират от държавния бюджет "тарифа за таксите за соц.услуги" приет от МС и се обновява периодично;
-такси за соц.услуги от физически или юридически лица рег. по ТЗ;
-такси за соц.услуги финансирани от общинския бюджет,които се заплащат по реда на закона за местните данъци и такси;
Таксите за соц.услуги са различни, като при тяхното определяне се взема предвид спецификата и начините за предоставяне. Размера им не може да е по-висок от средномесечните разходи на едно лице. Таксите се събират от длъжностното лице в съответните институции или в доставчика на соц. услуги в общината и се внасят в бюджета.Има облегчения за определени категории хора:
-деца до 16г;
-лица в тежко състояние;
-без такси за всички лица от приюти;
-лица от 18-21г. в домове за временно настаняване;
Такси-общинска отговорност, в техния рамер се отразява спецификата на услугата.Разликата е, че се определят от общински съвет като в това решение съшо може да се предвидят облегчения за определен тип ползватели на соц.услуги.Такси от физически и юридически лица-не подлежат на особена регулация.Договарят се м/у ползвателя и доставчика,пазарен принцип.
Ползване на соц.услуги от деца-регламентирано е в закона за соц.подпомагане и закрила на детето.
Соц.услуги за деца са форма за подпомагане на децата, настаняването също е форма за закрила на детето.Тези услуги подлежат на особена регулация.Водеша роля в разработката на програмите има отдела за закрила на детето, всяко дете-индивидуален план за действие, съобразно потребностите му. При определяне на необходимостта от ползване на СУпървостепенно значение трябва да имат висшите интереси на детето. Отделът Закрила на детето" е задлъжен да насърчава активното участие на родителите или децата, полагащи грижи за детето, както и на самите деца в избора на СУ.
Соц.подпомагане сключва договор с други доставчици.Договорите се подписват и от закрила на детето.
При предоставяне на СУ за деца е предвидено още едно изискване , което не е разписано за ползването на СУ от пълнолетни лица. В 10-дневен срок, считано от датата на прекратяване предоставянето на краткосрочна СУ, доставчикът на СУ представя в отдел "ЗД" в дирекция "СП" писмен доклад за резултата, с оглед на което се актуализра планът за действие на детето. При предоставяне на дългосрочна СУ писмен доклад се представяи периодично, но не по-рчдко от 3 месеца.
Позването на СУ от пълнолетни лица е нормативно уредено в Правилника за орилагане на ЗСП. Позването е доброволно и зависи единствено от волята на поребителите. В законодателството по никакъв начин не се допуска вмешателство от страна на държавата, общината или друг законодателен орган при избора на СУ от потребителите.
За разлика от ползването на СУ, предоставяни от частни доставчици, където няма друго нормативно регулиране освен в областта ма критериите и стандартите за СУ, то за ползването на СУ държавна и общинска дейност е необходим акт на компетентните органи. Настаняването в специализирани институции и предоставянето на СУ в общността, когато са държавна дейност, се извършват съ заповед на Директора на на дирекция "СП", която се издава въз основа на доклада-предложение. Настаняването в специализирани институции и предоставянето на СУ в общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на съответната община или на упълномощено от него длъжностно лице. Отказът на тези органи за настаняване в специалзирана институция или за предоставяне на СУ в общността може да се обжалва по реда на Закона за административното ръководство.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ползване на социални услуги. Заплащане на социалните услуги. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.