Положителни и отрицателни ефекти на икономическата глобализация


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА
ПО МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА

ТЕМА: ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ЕФЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ИЗГОТВИЛ:АНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА ПРОВЕРИЛ: ДОЦ.Д-Р ДОБРИНКА ЗЛАТЕВА
СПЕЦ.ФИНАНСИ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Глобалните отношения имат основно значение за функционирането и развитието на системата на международните отношения. Те обхващат всички отношения между хората - културни, социални,икономически и политически. Глобализацията е най-важната икономическа сила в съвременния свят. Почти всички автори я определят като обективен, неизбежен и необратим процес, без да я дефинират. Според Стивън Пърлстейн, професор по Публични и международни отношения в университета "Джордж Масън" и учен, спечелил награда Пулицър за икономическите си репортажи и статии, тя засяга и други сфери като заетост, прехрана, доходи, качество на здравни услуги , социалната и културната сфера. Тя е резултат от развитието на международните отношения и на световното стопанство, което се изгражда не от затворени стопанства на държавите, а от отворени икономики.

Съвременната световна икономика предполага интеграция на национални икономики в световна. Това я прави феномен, засягащ всички страни и аспекти от нашето ежедневие. Това е един процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Днес се появяват нови пазари, нови средства за комуникация, нови действащи лица - СТО, мултинационални компании и корпорации с по-голяма икономическа мощ от цели държави, нови правила и споразумения за търговия. Първоначално глобализацията се проявява в икономиката, стопанството и съпътстващите ги материално битови условия и по-късно в обществено-политическите отношения и накрая в културната и духовната дейност.

Глобализацията има противоположни и взаимоизключващи се тълкувания. Според едни тя е голямо дело, опит да се изгради нов ред на цялото земно кълбо, хегемония, а според други лоша и тоталитарна идея. Както при много други неща в света лошото е смесено с доброто. Тя едновременно може да бъде икономическа, политическа, военна, терористична, криминална, културна, езикова и дори глобализация на кича и на другите видове субкултури. Тя се основава на бързото развитие на информационното общество и електронната революция, които настояват да се установи унификация на света, да се разширява пазарът на труда, свободното движение на стоки, хора и капитали. Икономически тя се свързва със САЩ - най-мощната държава в света, която налага и правилата й.

Същността на глобализацията се изразява в протичането на редица икономически, политически, социални, технологични, културни процеси, които се изразяват в отношенията между различни държави, хора и организации. Тези процеси се приемат като стъпки за премахване на границите и максимално възможно скъсяване на разстоянията в световен мащаб. Промените целят да се осигури достъпност, лесно разпространение и взаимно навлизане на хора, стоки, капитали, културни ценности, технологии и др. Глобализацията е един от най-актуалните и обсъждани въпроси в нашето съвремие.

Без съмнение технологичните иновации, най-вече в информационната и комуникационната сфери, са играели и играят важна роля. В много отношения Интернет представлява нагледния образ на глобализацията. Глобализирането на финансовите пазари, прехвърлянето на невероятни парични суми буквално за секунди из целия свят въобще не би било възможно без съвременните технологии, също организирането на транснационално интегрираното производство, както и много други.

Огромният ръст на търговията, който е друг централен елемент на икономическата глобализация, произтича от силно намалелите разходи за транспорт и възможността стоките да бъдат транспортирани по-бързо. Това се отнася особено за сферата на услугите: продукти като софтуер или база данни могат за секунди да бъдат изпратени от единия край на света до другия.

Ефектите от процеса на глобализация не могат да се определят едностранно. Съществуват разнородни мнения и гледни точки за ползите и вредите от нея. Това произтича от различното й въздействие върху отделните национални стопанства и световната икономика.

Положителен ефект е, че глобализацията развива нашето общество. Тя подобрява качеството на живота ни и повишава жизнения ни стандарт. Всеки би се съгласил, че животът е по-удобен, отколкото е бил в миналото.

Широкото използване и постоянните иновации в средствата за масова комуникация и информационните технологии улесняват търговията и услугите. Цените на транспорта и разговорите падат. Използването на английския език като втори език за общуване прави общуването по-достъпно. Тази растяща мобилност води до съревнования между правителства за използване на нови технологии. С ерата на Интернет разстоянията се преодоляват по-бързо и светът се превръща в едно по-малко и познато място. Световните информационни и комуникационни мрежи се разширяват и също въздействат благоприятно върху намаляването на изкуствените бариери между държавите.

Друг положителен и най-значим ефект е върху икономиката. Либерализирането на пазарите е в полза на купувачите, страните отварят своите пазари, намаляват импортните цени и създадените изкуствени бариери като мита и такси. Това води до намаляване на цените на вносните стоки, увеличаване на конкуренцията между компаниите не само във вътрешния пазар , но и на световния, съответно по-голям асортимент на стоки, което е в полза на потребителите.

Бързият икономически растеж и намаляването на бедността в икономически слаби страни също е положителен аспект на глобализацията, защото той води до подобряване на условията на живот в тях.

Вследствие на премахването на бариерите между държавите, имиграцията става по-лесна и в резултат на това голям брой работници и специалисти пътуват по земята. Така трудът се е превърнал в интернационален. Положителни промени има и при него.

Цели производства се автоматизират, което води до намаляване на непосредствения труд в производството. С въвеждането на новите технологии се изменя и повишава производителността на труда на отделни фактори на производство, което от своя страна води до понижаването на разходи за единица продукт. От тук е и тенденцията към повишаване на концентрацията на производството и оптимизиране на размера му.

Развиващите се страни имат възможности за достъп до нови пазари и осигуряване на нови стоки, производство с чужди технологии и постижения, свободен износ зад граница, създаване на свободни работни места, възможност за закупуването на качествени продукти и разчупване на между-културни бариери.

Транснационалните компании са основния фактор и двигател на икономическата глобализация и като такъв те правят всичко възможно, за да постигнат целите си в световен мащаб. Следователно за тях ефектите от глобализацията са изцяло положителни - интензифициране на преките чуждестранни производствени инвестиции, растеж на международните финансови операции и стокообмена в световен мащаб. Те разширяват пазарите си в много насоки. Това включва закупуване на по-малки производствени предприятия, работещи на местно ниво. Корпорациите произвеждат стоките си в по-бедните страни от Третия свят или Източна Европа, където надниците се по-ниски и глобите за замърсяване на околната среда не са стриктни.

В крайна сметка голяма част от предимствата и положителните ефекти на глобализацията се получават от богатите страни или индивиди. Те се виждат и в развиващия се свят, където стандарта и качеството на живот се повишават.

От друга страна, глобализацията предизвиква сериозна международна опозиция, заради опасения, че увеличава неравенството между хората и спомага за влошаването на състоянието на околната среда.

Интернет може да е добър инструмент за връзка с оставащия свят, но той вреди на някои аспекти от етиката.

Най-често коментираните негативни последици са валутно-финансовите кризи, неблагоприятния ефект върху разпределението на доходите, сигурността за работните места и жизнения стандарт на нискоквалифицираните работници в условията на ограничаване на миграцията. Глобализацията променя данъчната тежест и съответно преразпределението на доходите.

Макар че насърчава свободната търговия между страните, това има и негативни последици. Много бедни страни трябва да я приемат и да позволят на чуждестранните инвеститори да се възползват от природните им ресурси. Основният им износ обикновено са селскостопански стоки. С цел да се намалят разходите, много фирми са изнесли производството си в страните от Третия свят, където цената на човешкия труд е ниска. Същевременно потребителите от тези страни не могат да си позволят цената на произвежданите продукти. Най-често това са работни места в областта на обслужването на клиентите, тъй като много от развиващите се страни имат англоговорящо население. Това предизвиква много негодувание/скъпи продукти като компютри и коли се внасят в бедни страни за сглобяване и отново се връщат. Кол центровете също се съсредоточават в бедни страни с ниски заплати, така че ако звъните до собствената си електрическа компания, всъщност информация ви дава някой в другия край на света/. Друг проблем е, че много американци не са доволни от нивото на обслужване на клиентите, което предизвиква известна враждебност между хората. Критиците са на мнение, че глобализацията доведе до яростен, конкурентен световен пазар и неетични практики в бизнеса. Има и мнения, в които се твърди, че глобализацията е довела до увеличение на детския труд. В страни като Индия, децата са подложени на робски труд. От друга страна развиващите се страни не могат да произвеждат собствени продукти и стоки, заради стриктен режим за внос в развитите страни. Това се дължи на едностранното налагане на протекционистки мерки от развитите държави спрямо износа на стоки от развиващите се държави.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Положителни и отрицателни ефекти на икономическата глобализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.