Политики и инструменти


Категория на документа: ИкономикаУниверситет
"проф. д-р асен златаров" - Бургас

РЕФЕРАТ

ПО ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

НА ТЕМА:
ИКОНОМИКА БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО.

ЗНАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.
БЪЛГАРСКИЯТ РЕЗУЛТАТ

Въведение:

Политиката в областта на образованието на Европейската общност след 60-те години бавно се развива в посока на една предимно програмно ориентирана разпределителна политика и предоставя една "европейска добавена стойност" към националните политики. След 2000 г. образователната политика придобива нова стойност като част от "европейската стратегия по заетостта". В образователната политика ЕО разполага с директиви и програми. Инструментът за хармонизиране чрез директиви се ограничава в сферата на признаване на професионалното или висшето образование и в координация на правните и административните разпоредби на държавите членки за приемане и упражняване на самостоятелни дейности. Европейският парламент участва чрез процедурата за съвместно вземане на решения. Признаването на дипломите е регламентирано така, че при признаването се въвежда принципът на взаимното доверие.

След Лисабон образователната политика изрично се дефинира като част от европейската стратегия за заетостта, насърчаването на образованието през целия живот и подобряване на качеството на учебните системи. Това дава нови импулси за сътрудничеството в областта на образователната политика. При подчертаване на идеала "образованието като фактор за икономически успех" Европа влага смисъла на общата европейска образователна политика за изграждане на европейското общество.

С настоящата разработка се цели да се разкрие влиянието на Европейските програми за образование като фактор за развитие на човешките ресурси.

1. Определение на ученето през целия живот

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на
знания и умения. То е крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез
традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното място, вкъщи, или през свободното време.

Ученето през целия живот е начин на мислене - всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие.

Житейската философия "никога не е твърде рано или твърде късно да учиш" се
превръща в мисия за много и различни обучаващи организации. Определението за УЦЖ, използвано от настоящата Стратегия включва на общо равнище шестте ключови послания, представени в Меморандума за УЦЖ:
* всеобхватен и постоянен достъп до учене с цел овладяване и актуализиране на
* умения, необходими за активно участие в обществото, основано на знания;
* повишаване на инвестициите в човешките ресурси;
* ефективни методи на преподаване и учене;
* значително подобряване на разбирането и оценяването на участието в учебния процес
* и резултатите от него, особено в областта на неформалното и самостоятелното учене;
* подобряване на консултантските услуги - осигуряване на високо качество на услугите по информиране и консултиране;
* довеждане на ученето възможно най-близо до дома на учещите.

2. Процесът на учене през целия живот

Осъществява се на няколко равнища - формално образование и обучение, неформално
обучение и самостоятелно учене, като включва всички възможности на традиционното и дистанционното учене:
* Формалното образование и обучение се провежда в институциите за образование и обучение и води до получаване на официално признати документи.
* Неформалното обучение представлява организирана форма на учене, извън институциите за образование и обучение, обикновено не завършва с издаването на официално признат документ и води до повишаване на личностните, професионалните и гражданските компетентности. Резултатите от неформалното обучение могат да бъдат валидирани и сертифицирани и да доведат до получаване на официално признати документи.
* Самостоятелното учене е осъзнато учене, при което човек сам придобива знания и умения при осъществяване на всекидневните дейности, на работното място, в семейството или чрез самостоятелно търсене на информация.
*
*
*Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политики и инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.