Политика на заетост в България


Категория на документа: ИкономикаВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Философски факултет

Специалност : Политология

Р е ф е р а т :

Икономика и политика

Тема :
Политика на заетост в България.Резултати

Разработил: Проверил:
фак.номер:

Гр. Велико Търново
Съдържание

1. Увод
2. Социално - икономическа обстановка в страната
3. Същност и характерни особенности на политиката по заетост в България

3.1. Основните елементи на политиката по заетостта
4. Влияещи фактори

4.1. Положителни предпоставки

4.2. Отрицателни фактори
5. Безработица и заетост на работната сила

5.1. Същност на безработицата

5.2. Същност на заетостта
6. Цели на политиката по заетост в България и действия за реализирането им
7. Европейска стратегия за заетостта
8. Резултати

1. Увод

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и като основен критерий за определяне на мястото на човека в обществото. В началото на новото хилядолетие това общество, а заедно с него и цялата икономическа система са изправени пред многобройни социални, икономически и технологични предизвикателства. "Какво ще бъде влиянието на новите технологии върху развитието на производството и социалната сфера у нас?" и "Как ще бъде създаден българският модел на заетост и социална сигурност?" са въпроси, които очакват да намерят своя отговор в бъдеще.

Един от главните проблеми, с който се сблъска обществото в новата ни икономическа история е проблемът за заетостта и безработицата. Централно място му отрежда неговото многопланово значение. От една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние. Това произтича от особената роля на човешкия фактор да бъде свързващо звено между останалите фактори на производството. От друга страна, в условията на пазарното стопанство, където в центъра на системата стои човекът, заетостта и безработицата пораждат редица икономически, социални, институционални, психологически и други проблеми. От това дали човек е зает или безработен зависят неговите доходи, социалната реализация, удовлетвореността в обществото, семенните отношения и пр. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Доскоро в условията на планово стопанство, икономиката ни изключваше подобни проблеми, но в условията на пазарна икономика, заетостта и безработицата са в тясна връзка с цикличността на производството. Съществуват и ред други фактори влияещи пряко и косвено върху трудовата заетост. В тази връзка, следва да насочим вниманието си и по детайлно да разгледаме въпросите, свързани с развитието на трудовия пазар, с причините генериращи проблемите, с мерките за тяхното преодоляване и осигуряването на заетост и ограничаването на безработицата.

В тази разработка ще опитам да опиша: понятията свързани с пазара на труда и взаимовръзката му с общото състояние на макроикономиката; състоянието на трудовия пазар, както и мерките, които държавата взема за правилното протичане на процесите в него - в сегашните икономически условия и в контекста на членството ни в Европейския съюз; наблюденията и резултатите в тази връзка.

2. Социално-иконоическа обстановка в страната
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политика на заетост в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.