Показатели, използвани при изследването на количествената страна на макроикономическото равновесие


Категория на документа: Икономика


ПОКАЗАТЕЛИ,ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА КОЛ.СТРАНА НА НАЦ.ИК.
1.Как се установява размера на създадения в нац.ик. краен продукт, в качеството му на парична величина? Първият етап от изследването на кол.страна на създадения краен продукт е свързан с установяването на неговия размер.Тъй като този продукт се състои от множество единични крайни продукти с различна качеств.характеристика (дрехи,жилища,машини,енергия и др. от държавния сектор) установяването на размера на създадения краен продукт не може да стане чрез сумирането на единичните крайни продукти от различен вид, в тяхната натурално-веществена форма на съществуване. Сумирането на тези единични крайни продукти може да се извърши само ако съществува отношение,в което те са качествено еднакви.
Сумирайки паричните цени на произведените от фирмения сектор крайни стоки и паричните разходи направени от държавния сектор за осигуряването на частични и обществени блага установяваме размера на създадения краен продукт, но не в натурално,а в парично изражение,като опр.парична величина.
2.Какво представлява БВП?- Това е сумата на пазарните цени на крайните стоки , и услуги имащи стоков характер ,произведени от фирмения сектор на нац.ик. за опр. период от време,допълнено със паричните разходи ,направени през същия период от държавния сектор за осигуряване на трудовите ресурси , потребени при производстото на обществени и частни блага.
3.Кои са неосредствените причини за промяната на размера БВП, в качеството му на парична величина?- Доколкото е сума от цени на стоки,които предстои да бъдат продадени и от парични разходи,които са били направени ,а не сума от оскъдно блага , БВП е парична величина , промените в която може да се дължат както на промени в количеството на осигурените оскъдни блага,така и на промяна на пазарните цени на крайните стоки и услуги,произведени от фирмения сектор,и на паричните разходи, правени от държавния сектор за осигуряване на трудови ресурси потребени при производството на частни о обществени блага.
4.Какво е характерно за т.нар. крайни стоки ?- Частта на БВП ,която се създава от фирмения сектор има отношение само към т.нар.крайни стоки,т.е. към стоките,които:

1. След като бъдат записани не се подлагат на преработка поради своята натурално- веществена форма (хляб,дрехи,сграда)

2. След като бъдат закупени се подлагат на преработка ,за да бъдат превърнати в друг вид стоков продукт, но това преработване става не през периода на производството на разглежданата стока, а през някой от следващите периоди , т.е.това са стоки използвани за попълване или увеличаване запасите в края на периода.

3. Са предназначени за износ, назависимо от това за какъв вид потребление са предназначени.
5.Какво е характерно за т.нар. междинни стоки? - Междинните стоки са субстанциална предпоставка за създаването на друг вид продукт или иначе казано те участват в създаването на другия вид продукт чрез своята субстанция, която в преобразуван вид е субстанция на следващия продукт. Междинни стоки са част от стоките с производствено предназначение и следователно са част от обекта на производителното потребление . Следователно в положение на междинни стоки са тези природни суровини , основни и спомагателни материали, полуфабрикати, комплектуващи изделия , възли и детайли , които се преработват в друг продукт през периода, през който са били добити или произведени .
6. Кои са елементите на БВП?

7.Какво не отчита БВП? - БВП не отчита:

1.Извършените през периода прехвърляния на парични суми ,ценни книжаи земя между стоп.субекти,както и извършените препродажби на крайни стоки, произведени през предходни периоди.

2. Крайните стоки и услуги,произведени през разглеждания период в размките на т.нар. ''сенчеста икономика'' , тъй като те не се отчитат от статическите органи.

3. Крайните продукти , произведени на територията на съответната нац.държава в рамките на домашното стопанство, тъй като последните не се явяват стоки.
8. Какво представлява фактическия БВП?- това е парична величина равна на сумата на пазарните цени на крайните стоки , произведени от фирмения сектор на нац.икономика и паричните разходи ,направени от държавния сектор във връзка с осигуряването на частни о обществени блага в продълвение на опр.период от време .
9. Какво представлява потенциялния БВП?- това е паричната величина,равна на сумата на пазарните цени на крайните стоки,които фирменият сектор на нац.ик. може да произведе при най-ефективно използване на наличните производствени възможности плюс паричните разходи ,които държавният сектор може да направи за осигуряване на частни и обществени блага при най-ефективно функциониране не държавния апарат в продължение на опр.период време.
10.Какво представлява номиналният БВП?-
НБВП е парична величина ,равна на сумата на текущите пазарни цени на крайните стоки и услуги,произведени от фирмения сектор в продължение на опр.период ,плюс паричните разходи ,които държавния сектор действително е направил през разглеждания период ,купувайки трудовите ресурси,потребени при производството на частни и обществени блага по текущи пазарни цени.
11.Какво представлява реалния БВП?- това е БВП,при който се използват базисни пазарни цени ,т.е. пазарни цени на произведените крайни стоки и услуги, и пазарни цени на трудовите ресурси , използвани от държавния сектор за осигуряване на частни и обществени блага ,такива,каквито са били през някой предходен период ,приет за базисен.
Реалния БВП може да се определи като парична величина ,равна на сумата на базисните пазарни цени на крайните стоки и услуги ,произведени от фирмения сектор в продължение на опр.период ,плюс паричните разходи,които държавния сектор би направил за осигурените през разглеждания период частни и обществени блага,ако трудовите ресурси,потребени при производството на въпросните частни и обществени блага се продаваха по базисни пазарни цени.
12.Какво представлява т.нар. дефлатор ?- Това е усреднен индекс на пазарните цени на крайните стоки и услуги ,включени в БВП ,и на пазарните цени на ресурсите ,потребени при производството на частни и обюествени блага ,който показва каква е степента на изменение на въпросните пазарни цени през текущия период спрямо базисния период.
13.Напишете формулата за изчисляване на дефлатора?
Дефлатор = равнище на пазарните цени през тек.периодравнище на пазарните цени през баз.период .100
14.Кога дефлаторът е по-голям,по-малък и равен на 100% ? Когато равнището на пазарните цени през текущия период е по-високо от равнището на пазарните цени през предходния период дефлаторът е по-голям от 100% и обратно.
Когато дефлаторът е равен на 100% ,т.е.когато текущите пазарни цени са равни на базисните пазарни цени реалния и номиналния БВП са равни един на друг.
Когато дефлаорът е по-голям от 100%,т.е. когато текущите пазарни цени са по-високиот базисните пазарни цени РБВП е по-малък от НБВП и обратно.
15.Напишете формулата за изчисляване не РБВП?
Реален БВП = номинален БВПдефлатор .100
16.Какво представлява т.нар. брутна продукция? Това е общия резултат от дейността на производителите на стоки и услуги ,постигнат в рамките на опр.период; съвкупността от крайни и междинни стоки, и услуги,произведени от фирмения сектор, попълнена с частияните и обществени блага,осигурени от държавние сектор в рамките на опр.период. Представена като парична величина брутната продукция е равна на сумата на пазарните цени на крайните и междинни стоки, и услуги,произведени от фирмения сектор в рамките на опр.период,допълнена с паричните разходи , направени от държавния сектор за осигуряване на частни и обществени блага в рамките на същия период.
17.Какво представлява т.нар. междинно потребление?- това е съвкупността от междинни стоки и услуги,потребени при производството на крайни стоки и услуги от фирмения сектор , и при осигуряване на частични и обществени блага от държавния сектор в рамките на опр.период.Представено като парична величина междинното потребление е равно на сумата на пазарните цени на потребените в рамките на опр.период междинни стоки и услуги. Трябва да се има предвид, че междинното потребление не включва потреблението на основен капитал.
18.Какво представлява основния капитал?- част от капитала,съществуващ под формата на сгради,съоръжения,инсталации,машини,инструменти и транспортни средства, която участва многократно в производствения процес и изгубва постепенно способността си да съдейства чрез своята функция за производство на някакъв продукт.
19.Какво представлява т.нар.добавена стойност?- това е съвкупността от крайни стоки и услуги,произведени от фирмения сектор в рамките на някакъв период , допълнена със съвкупността от частни и обществени блага, осигурени от държавния сектор в рамките на същия период.Представена като парична величина добавената стойност е равна на сумата на пазарните цени на крайните стоки и услуги , произведени от фирмения сектор в рамките на някакъв период, допълнена с част от паричните разходи, направени през същия период от държавния сектор във връзка с осигуряване на частни и обществени блага. По-конкретно тук става дума за паричните разходи ,чрез които се осигуряват трудови ресурси.
20.Какво представлява брутната добавена стойност?- Като парична величина добавената стойност може да се изчисли като от брутната продукция, представена в парично изражение се извади междинното потребление ,представено в парично изражение.
21.Какво представлява нетната добавена стойност ?- Ако от брутната добавена стойност се извадят паричните разходи,компенсиращи износването на основния капитал се получава т.нар. нетна добавена стойност.
22.Как се изчислява размера на номиналния фактически брутен вътрешен продукт при производствения подход?- При производствения подход номиналния фактически БВП се изчислява като от брутната продукция,представена като парична величина се извади междинното потребление ,представено също като парична величина или като се сумира брутната добавена стойност.създадена при производството на крайни стоки и услуги от фирмения сектор, и нетната добавена стойност създадена при производството на частни и обществени блага от държавния сектор.
23.Как се установява размера на Ном.Фак.БВП по разходния подход при затворена чиста частно затворена пазарна икономика и абстрахиране от стоковите запаси?
При производствения подход номиналния фактически БВП се изчислява като от брутната продукция,представена като парична величина се извади междинното потребление ,представено също като парична величина или като се сумира брутната добавена стойност.създадена при производството на крайни стоки и услуги от фирмения сектор, и нетната добавена стойност създадена при производството на частни и обществени блага от държавния сектор. И в двата случая се установява размера на брутната добавена стойност в рамките на нац.икон., което е и ном.фак.БВП.
Проложение на разходния подход за измерване на ном.фак.БВП при затворена икономика, състояща се от домакински и фирмен сектор, и при абстрахиране от стокови запаси.
При абстрахиране от стоковите запаси всички крайни стоки ,произведени в дадена страна в рамките на даден период са продадени в същата страна в рамките на същия период.
24.Коя икономика е затворена икономика?- това е икономика, която не внася и не изнася крайни стоки и услуги (всички крайни стоки и услуги,купени в страната са произведени в страната).
25.Какво представляват т.нар.потребителски разходи на домакинския сектор?
26.Какво представляват т.нар.инвестиционни разходи на фирмения сектор?
Парични средства,правени от фирмения сектор за закупуване на инвестиционни стоки с цел създаване на способност за производство на продукти през някакъв бъдещ период.Разделят се на заместващи,нетни и брутни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели, използвани при изследването на количествената страна на макроикономическото равновесие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.