Подходи пред малките страни за справяне с проблема за асиметрията в силата при воденето на международни преговори по сигурността


Категория на документа: Икономика


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

К У Р С О В А Р А Б О Т А
Н А Т Е М А :

Подходи пред малките страни за справяне с проблема за асиметрията в силата при воденето на международни преговори по сигурността.

Изготвил :Венцеслава Запрянова
Фак.номер :30105
Специалност : Право

Проверил: проф. Пл.Пантев

България е малка страна.А пред всяка малка страна постоянно стои въпросът за справяне с асиметричните преговори по сигурността онези преговори,при които силовите ресурси и способностите на участващите страни не са равни.Трудностите възникват,когато трябва да се систематизира поведението на малката страна в контекста на асиметричните преговори чрез съв-местно разрешаване на проблема.Независимо от продължаващите отношения на сблъсък между даржавите и други субекти на международната арена България все повече е в среда на сътруд-ничещи си държави.В среда от 26,а скоро вероятно - 29 държави на НАТО,27 - на ЕС,над 40 - на Програмата на партньорство за мир,над 50 - на ОССЕ,на почти 200 - в ООН,България все по-често е изправена пред ситуации на водене на международни преговори по сигурността с приятели и партньори ,се търси чрез сътрудничество чрез "съвместно разрешаване на проблема" отго-вори на нови и трудни проблеми ,но и с намерението да защити своите интереси.В тези ситуации се изисква нов стил,култура, теоретични знания и практически способности пред дейците на политиците на сигурност на България,особено умението да съче-тава постигането на резултати както чрез преговори за разре-шаване на проблема така и чрез традиционен пазарлък.Силата при преговорите е свързана с конкретната ситуация,защото позволяват да се навлезе в по-големи детайли на способностите на малките и слаби страни по преговирите,упражнявани спрямо по-силните участници,за да постигнат реални и полезни резул-тати.Цялостен възглед засилата при асиметричните международ-ни преговори чрезтрадиционен пазарлък предлага Уилям Марк Хабиби - представител на школата около Уилям Цартман - група на Вашинктонци.Предложението,което прави Хабиб за силата при преговорите е да се превърне в главен фокус на преговорния анализ на традиционния пазарлък.Хабиб дава следното работно определение на силата за целите на преговорния анализ "силата е начинът ,по който актьорът А използва ресурсите си в процес
с актьора Б така,че да предизвика промени,които причиняват резултати във взаимоотношенията с Б.Силата при преговорите се превръща в казуален процес,съдържа в себе си предвидими реак-ции,присъства в отношенията и с др.актьор и накрая позволява структурна и поведенческа концепция за силата.Хабиб предлага триизмерна концепция,по въпросите на сигурността:
- цялостната структурна сила на преговарящия ,вкл.всичките му ресурси и способности.
- силата в конкретната преговорна ситуация,отразяващи ресур-сите и способностите в контекста на специфичния въпрос или взаимоотношенията.
- тактическата сила - способността на преговарящия да използва силовите си ресурси за постигане на поставените цели. Цялост-ната структурна сила на преговарящия включва неговите ресурси, способности и относителни позиции в международната система. Рей Клайн посочва съставките на цялостната структурна сила: размер и положение на теритоята, природа на границите, населението,естествени материални из-точници ,,икон.структура, технологическо развитие,финансова сила,етнически състав,соци-алноединство на пол.процеси,на процеса завземане на решения и националния дух.Преговорите по въпросите на сигурността пред-полагат наличието на поне две страни и на поне един въпрос,на който да се водят преговорите.Особеностите при отношенията между две страни А и Б са мащабът на интереса,желанието и потребността за определен резултат от двустранна връзка на А,степента на контролна Б върху този резултат.
Уилям Хабиб предлага оперативна концепция забаланса на силите в една специфична ситуация на преговорно взаимоотно-шение,състоящи се от ключови величини - алтернативи,ангажи-мент и контрол.
Алтернативи - са способността на преговарящия субект да пости-гне желаните от нея/него резултати от поддържането на взаимо-отношения,което е различно от това което е установил с прего-ворния партньор.Енергийната сигурност на съвременните дър-жави се е превърнала в съществен компонент на всеобхватната национална сигурност.България като малка държава и слаба страна прибягваот доставка на нефт и природен газ от Русия. Малката държава достига до целите си с алтернативи при между-народните преговори по въпросите на сигурността.
Ангажиментът е втората величина,характеризира силата по конкретна преговорна ситуация и отразява размера и степента,до която преговарящия субект желае и /или има потребност от определен предпочитан преговорен резултат.Има два вида анга-жименти при воденето на преговори :1.Самостоятелно генериран стремеж към желан преговорен резултат.2.Произтичат от желание да се удовлетвори важна потребност.
Контрол - е третата величина в конкретна преговорна ситуация, на които субектите си взаимодействат.Контролът втози смисъл означава степента,в която една от преговарящите страни е в състояние едностранно да постигне предпочитания от нея резул-тат независимо от разходите за това.При преговорите постигане-то на едностранните усилия не е възможно,но една от страните може да се сдобие е по-голям дял от предпочитания резултат в сравнение с опонента.Може да се обобщи,че прегорната струк-турна сила се анализира най-добре на две равнища:1.на цялостно 2.на равнището на специфичните преговорен проблем.Кон-цепцията за силата при асиметричните международните прегово-ри чрез традиционния пазарлък на Уилям Хабиб е практически полезна при дефинирането на подходите в сферата на преговори-те по сигурността.Уилям Хабиб прави няколко поуки за поведе-нието на малките страни,което считаме особено заважни за тях-ната преговорна практика в областта на сигурността.Когато сила-та е в полза на по-слабата страна,тя може да постигне вички свои цели.Алтернатувите,ангажиментите и контролът са от най-важните елелменти на преговорният процес.контролът е най-важният компонент по силата на конкретната преговорна ситуация.Когато малката страна има пряк достъп и влияние върху терена на преговорите,тя увеличава способностите си за контрол, степента за постигане на целите си едностранно.Малката страна ,намираща се по-близо до терена на преговорите ще се опитва да увеличава своя контрол над тях.Малката и по-слаба страна обикновено е по-заинтерисована от успешния изход на прегово-рите за желаните от нея резултати и затова тя посвещава повече внимание и енергия за постигането им.Благодарение на по-високата си концентрация по-слабият участник съумява да повиши и поддържа ангажимента си,особено при твърда позиция на по-силната страна.По-слабата страна може да предизвика промени в съотношението на преговорната сила.Изграждането на коалиции,ангажиращите заявленияи други подобни тактики,което не произтичат от агрегираната структурна сила могат да подобрят позицията на малката страна.Изводите в практически план с,че преговарящите не могат да презюмират,че страната е по-голяма цялостна структурна сила неизбежно ще постигне победа в преговорите.За практиката на водените преговори следва да се отчитат използваните стратегически похвати на силните и слаби преговарящи страни.1.Силните имат склонност да използват предимствата,която цялостната структурна сила им предоста-вя.2.В стратегиите на по-слабите страни се акцентира върху способността даупражняват контрол в случайте ,когато се водят преговори на терен доминиран физически от малките страни - особено когато става въпрос за интереси на последните в ограничен непосредствен географски район.
Салакюз извежда 10 урока за малката страна.
Голямото предизвикателство чрез ръководните администрации на новите страни - членки на ЕС е да могат дазапазват хармоничност на взаимоотношенията си с останалите членки на интеграционната общност,докато гъвкаво преминават от един алианс в друг според предмета на обсъжданите проблеми, пре-дотвратявайки каквито и да било антагонизиране или поляри-зиране на отношения.

Използвана литература:
1.Meждународни преговори в областта на сигурността - проф.Пламен Пантев
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подходи пред малките страни за справяне с проблема за асиметрията в силата при воденето на международни преговори по сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.