Подбор на персонала


Категория на документа: Икономика


 През 21 век качественото набиране и подбор на персонала е първата крачка към успешното развитие на една фирма. С цел усъвършенстване на управлението на човешките ресурси, ръководствата на много организации полагат сериозни усилия в дейностите по набиране и подбор на подходящ персонал. Въвеждат се и се прилагат различни теоретични и практически методи, модели и техники за оценяване на кандидатите за работа и прогнозиране на бъдещото им поведение в трудовия процес.

Строителна фирма "Виладел" ООД е специализирана в строителството на жилищни, обществени и търговски сгради и ВИК мрежи. Адреса на управление е гр.Варна, ул."Стара планина" №2 с управител инж. Веселин Георгиев. Фирмата разполага с производствена база- ЗПЗ Варна разположена на площ от 10 дка. Персоналът се състои от 28 служители и 44 работници назначени на трудов договор, в това число:

1. Инженерно-технически персонал:
* строителен инженер - двама;
* машинни инженери - един;
* електро инженери и комуникации - трима;
* строителни техници - четирима;
* специалисти със средно образование - шестнадесет.
2. Икономисти с висше образование - двама.
3. Юристи с висше образование - един.

При набиране на персонал за фирма "Виладел" е важно да назначи служители с възможно най-подходящи умения и квалификации. Правилното управление на процесите за подбор и наемане на подходящ персонал допринася за положителния имидж на организацията. Работата на този етап зависи главно от разликата между наличната работна сила и бъдещи потребности от нея. Трябва да се имат предвид и фактори като:

• излизане в пенсия
• текучество на работната сила
• разширяване дейността на организацията

Подбора на персонала се осъществява на базата на набор от критерии за анкетиране, те се групират в следните групи:

• степен на образование
• степен на квалификация
• съответствие между притежавана и изискваща специализация
• изискваща стаж в организацията по специалността
• иновативност и отговорност
• склонност към иновационна дейност
• степен на лична дисциплина

Процеса на подбор на кандидатите чрез интервю включва следните етапи :

• разгласяване на вакантната длъжност
• обработка на получените писма и пресяване на кандидатурите
• провеждане на самото интервю с допуснатите кандидати.

Интервюто представлява целенасочен разговор в резултат, на който се получава необходимата информация за кандидата, позволяваща да се вземе решение дали той е подходящ за предлаганата длъжност. Преди кандидатите да бъдат допуснати до интервю интервюиращия трябва да си е отговорил на редица въпроси : отговаря ли кандидата на минималните критерии за вакантната длъжност - образование, стаж, възраст. След пресяване на кандидатурите на всеки кандидат се изпраща формуляр за кандидатстване. В процес на разговора интервюиращия се стреми да разбере колкото се може повече за уменията на кандидатите за дадена работа, но е важно и кандидатите да получат достатъчно информация, за да преценят дали мястото е подходящо или не за тях. За длъжности на по-ниските йерархичните равнища и за рутинни дейности е достатъчно едно интервю докато за заемането на длъжности на по - високите равнища трябва да се дадат възможности на двете страни да се опознаят по-добре чрез второ интервю.

Целта на този доклад е да покаже оптималниа подход за набиране и подбор на пер-сонала. От значение е и способността на ангажираните в подбора лица правилно да избират, прилагат и съчетават съответните инструменти за оценка на компетенциите на кандидатите. Условията, в които функционират съвременните организации се харак-теризират с широко развитие и приложение на нова техника, технологии, комуника-ционни и информационни системи. Въпреки това човешкият фактор заема водещо място като основна производителна и творческа сила в организацията.

Използвана литература:
1. Обща теория на мениджмънта - М. Андреева
2. Мениджмънт - Камен Каменов
3. Основи на мениджмънта - Ангел Ангелов

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подбор на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.