Подбор на персонал


Категория на документа: Икономика
Развиване на темата
"Подбор на персонал"

Ива Петрова Замфирова
фак.номер 101189
специалност Икономика на човешките ресурси
поток 165
гр.1633

1.Същност на дейността по подбор на персонал

Подборът на персонал е процес, който включва дейности, изпълнявани в логическа последователност и свързани с оценяване на документите и професионалната компетентност на кандидатите за вакантната длъжност спрямо предварително определени критерии.

Оценката се извършва на два етапа. Първият етап е оценяване на документите на кандидатите за вакантна длъжност. Вторият етап е оценка на професионалната компетентност на кандидатите за вакантна длъжност посредством избрани от фирмата селекционни методи.

I. Оценяването на документите на кадидатите се извършва съобразно предварително приети критерии. Дейността по оценка на документите има две основни цели - разпределение на кадидатите в групи и подготовка на част от въпросите за интервю. Разпределението на кадидатите е в три групи - A, B и C. В група "А" попадат кандидатите, които напълно отговарят на поставените изисквания. В група "B" са кандидатите, които отговарят на част от изискванията и в група "C" са кандидатите, които не отговарят на изискванията.

Подготовката на част от въпросите към кандидатите за интервю е втората цел при оценка на документите. Тази дейност е свързана само с кандидатите от група "А". Към кандидатите от група "В" се формулират въпроси само в случай, че кандидатите от група "А" не покажат очакваното поведение и професионални компетентности.

Изполването на матрица за оценка на кандидатите е изключително удобно за оценяващите.

Обективността в оценяването на документите на кандидатите за вакантната длъжност изисква предварително определяне на скала с оценки и методика за формиране на крайна оценка на представените документи за всеки кандидат.

II. Селекционни методи за подбор на кадидати за вакантна длъжност
В практиката се наблюдава разнообразие от селекционни методи. Сред тях най-често прилаганите са интервю, тестове, центрове за оценка.

Интервю
Интервюто е целенасочен разговор, по време на който и двете страни (организацията и кандидата за вакантна длъжност) събират и оценяват информация с цел предприемане на последващи действия.
Видовете интервюта са:
- Структурирано интервю - интервю, при което въпросите към кадидатите са предварително определени
- Неструктурирано интервю - интервю, при което не са определени предварително въпросите към кандидатите
- Полуструктурирано - тези интервюта, при които част от въпросите са предварително определени, а друга част от въпросите се формират в зависимост от получената от кандидата информация.
- Ситуационно интервю - интервю, при което на кадидата се представя определена ситуация, на която трябва да се представи решение
- Серийното интервю - провеждане на поредица (серии) от интервюта с кандидата за вакантната длъжност. Първоначално интервюто може да е с представител на звеното по човешки ресурси. Следващото интервю може да е с прекия ръководител на кандидата за вакантна длъжност, следващото с директора на дирекцията и т.н.
- Груповото интервю- провежда се с няколко кандидати за вакантната длъжност. На всички тях се предоставя конкретен върос. Всеки от тях предлага разрешение, дискутира проблема с останалите кандидати, предлага решения и предоставя аргументи.
- Панелното интервю - това, при което няколко интервюиращи интервюират един кандидат за вакантна длъжност
- Стрес интервюто - съдържа въпроси, които целят тенденциозно да омаловажат постиженията на кандидата, да покажат съмнение в неговите способности, лоялност, авторитет. Идеята на този вид интервюта е да се установи прагът на търпимост на кандидата, да се оценят реакциите му в напрегната обстановка, поведението му в условията на стрес.

Провеждането на интервю изисква спазването на определени правила. Те са свързани с трите етапа на провеждане на интервюто - подготовка, провеждане и приключване.
Подготовката на интервюто включва няколко основни задачи: събиране на информация за характера на работата, анализ на автобиографиите, препоръките и на всички други представени от кандидата документи, определяне на интервюиращия/те, избор на вида интервю и формулиране на въпросите.
Провеждането на интервюто включва откриване на интервюто, запознаване на интервюирания с целта и с начина на провеждане на интервю, провеждане на интервюто и предоставяне на възможност на интервюирания също да задава въпроси.
Приключване на интервюто включва изразяване на благодарности за отделеното време, уточняване на последващи действия, изпращане на кандидата и отразяване на бележки за представянето на кадидата.
Най-често допусканите грешки при провеждане на интервю са:
* насочване към негативните черти на кадидата
* формиране на мнение няколко минути след интервюто
* използване на забранени въроси
* оценка на кандидатите по външност и пол
* информиране на кандидата за решението още в края на интервюто и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подбор на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.