Платежен баланс


Категория на документа: Икономика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

на тема : П Л А Т Е Ж Е Н Б А Л А Н С

дисциплина :

Ф И Н А Н С О В О П Р О Г Р А М И Р А Н Е

Изготвил : Марина Стефанова Николова Проверил:...................
ФП - 074 - М гл.ас.д-р Катерина Войческа

Велико Търново
2014

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Платежен баланс ................................................... 1
2. Съставяне на платежен баланс............................................. 1
3. Валута на представяне и остойностяване..................... 5
4. Структура на платежен баланс................................. 6
4.1. Текуща сметка....................................................... 6
4.2. Капиталова сметка................................................ 7
4.3. Значение на статиите в платежния баланс.................. 8
4.4. Фенансови потоци в платежния баланс....................... 14
4.5. Салда и " неравновесия".......................................... 18
5. Текуща сметка. Устойчивост ................................... 20
5.1. Балансът на текуща сметка и национален доход........... 21
6. Разпространяване на информация за платежен баланс на България............................................................... 24

ЛИТЕРАТУРА

1. Платежен баланс

Така, както БНП и бюджетът са " огледало" на вътрешното състояние на икономиката на една страна, така "огледало" на икономическите и взаимоотношения е нейният платежен баланс.

Под платежен баланс се разбира баланс на всички постъпления от чужбина към дадена страна и на всички плащания от нея към чужбина в чуждестранна валутаза определен период, обикновено година. По този начин чрез платежния баланс се обхваща всяка трансакция , която предизвиква , от една страна , валутни постъпления отчужбина или от чужденци, а от друга страна , валутни плащания към чужбина или към чужденци , свързани с международното движение на стоки, услуги и капиталови активи.

Най- общо платежният баланс представлява система от сметки, която обобщава всички международни сделки, осъществени от индивидите, фирмите и правителствените институции на една страна през определен период от време. Той се създава по метода на двустранното счетоводство. Всяка сделка се отразява чрез две записвания с противоположен знак, а сумата от всички кредитни и дебитни записвания в ПБ трябва да бъда равна на нула. Автономните сделки се записват като кредит, когато пораждат приходи от чужбина за нашата страна, а като дебит - когато предизвикват плащане към чуждестранни пратньори.

Периодите, за които се съставят и публикуват платежните баланси на отделните страни, са 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 1 година. Относително най-голямо значение има годишният платежен баланс, при който се елиминира факторът сезонност на външноикономическите връзки и се изглаждат краткотрайните колебания на постъпленията и плащанията.

2. Съставяне на платежен баланс

Платежният баланс се съставя по метода на двустранно счетоводство , което означава , че в него всяка международна сделка се отразява чрез две записвания - като автономна сделка и като балансираща.

Автономните сделки са самостоятелно мотивираните сделки, които индивидите, фирмите и правните институции осъществяват, с оглед осъществяването на определени икономически цели.При осъществяването на тези сделки отсъства мотивът да се регулира салдото на платежния баланс.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Платежен баланс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.