Пласментна дейност на предприятието


Категория на документа: Икономика


Всяко едно предприятие изработва, пренася и продава своята продукция. Дейноста по реализиране на стоката от завода производител до крайния потребител се нарича дистрибуция. Тя е вид посредничество и среден елемент от процеса на снабдяване клиента . Пласментът на предприятието представлява разпространение или препродажба на готови продукти от предприятието към търговски посредник или към крайния клиент.Може да се осъществи директно от предприятието към супермаркети, чрез прекупвачи - търговци на едро и дребно, поръчка по каталог, електронна търговия, телемаркетинг, по телефона.
Каналите за реализация на продукцията продават продуктите по оптимален начин с цел печалба. Взависимост дали са на предприятието или дистрибуторски те се разделят на преки и косвени.

Системите за организация на каналите за реализация са свързани с участниците в канала за пласмент.

Като средство за пласметна дейност на предприятието е и маркетинговата логистика. Тя улеснява и подобрява дистрибуцията. Складира , транспортира и информира.Представлява извозване на стоката от производителя до клиента по сухопътен, железопътен, воден и въздушен транспорт. Тя се характеризира със седем правила:
* Правилните стоки
* За правилните кленти
* По подходящото време
* На подходящото място
* В подходящото количество
* С подходящо качество
* Със разумни разходи
Следващият елемент е сервизната част, която означава поддръжка на машини и съоръжения в течение на тяхната експлоатация.
Сервизната дейност трябва да се извършва от фирмата-производител, но много често тя се прехвърля на други фирми, които осигуряват резервни части.
При физическата дистрибуция трябва да се спазват някои изисквания. За да бъде предложен и пуснат на пазара производителят нанася върху него маркировка "CE" и съставя декларация за съответствие с изискванията на ЕО. Производителят посочва върху продукта името си, фирмата или марката си, както и своя адрес. Той гарантира съответствието и на серийно произведените продукти. Продуктът трябва да бъде придружен от инструкции и информация за безопасност, написани на разбираем език.
Вносителят и дистрибуторът трябва да се уверят, че производителят е изпълнил задълженията си, което означава да проверят дали продуктът е обозначен с маркировка за съответствие и дали са предоставени необходимите документи.
Когато видите логото "CE" на даден продукт - независимо дали е произведен в Европа или другаде - вие знаете, че той отговаря на изискванията на ЕС по отношение на здравето, безопасността и защитата на околната среда.

Средствата и формите за пласмент са свързани с търговията на едро и дребно и техните форми.
При търговията на едро има продажба на стоки на търговец с цел тяхната препродажба. Търговецът на едро изкупува продукти от голям брой производители, концентрира ги в общи складове и извършва всички функции за решаване на двата проблема с количественото и асортиментното несъответствие. Търговецът на едро работи с професионални клиенти, а не с крайни потребители. Сделките са с голям обем с високи стойности, извършват се в промишлени и търговски зони. Търговецът на едро извършва маркетинговите проучвания и ги предоставя на останалите участници в канала. Той стимулира останалите участници, кредитира ги и поема голяма част от риска при пласмента.
Според начина на обслужване търговията на едро може да бъде с пълно или с частично обслужване, а според асортимента - затворен, наситен, широк и смесен асортимент. Към търговията на едро спадат още камионната търговия и писалищните джобери.
Търговията на дребно представлява продажба на стоки непосредствено на крайните потребители с цел лично потребление. Търговците на дребно изпълняват различни функции: набират необходимите стоки по асортимент и ги разполагат в магазините за търговия на дребно; въвеждат нови стоки и ги позиционират в съзнанието на потребителите; предоставят информация и квалифицирани консултации на потребителите; участват в рекламните кампании и промоциите, в стимулирането на продажбите и др.
Търговията на дребно се класифицира въз основа на различни критерии:

според вида на обслужване - традиционна, на самообслужване, с ограничено обслужване и с пълно обслужване.

според собствеността - самостоятелни (независими) търговци на дребно, франчайзинг, вериги от магазини на дребно, наети търговски площи и кооперативни магазини за търговия на дребно

според продуктовата специализация
* универсален магазин
* супермаркет
* суперстор
* хипермаркет
* продоволствен магазин
* специализиран магазин
* смесен магазин
* търговски център
* каталожна търговия
* търговия чрез автомати
Главният фирмен способ за стимулиране на търсенето и продажбите е комуникацията представлява съзнателно или несъзнателно обменяне на информация. Съществуват различни системи на комуникация: биологична, техническа, обществена.

Пласментната дейност на предриятието използва различни средства и се грижи преди всичко да задоволи своя клиент, с цел да удовлетвори своя частен интерес - печалбата. Разгледаните дотук части са включени в пласментния микс, който включва канали за пласмент, системи за пласмент, средства и форми за пласмент, маркетинг логистика и сервизно обслужване. Пласментът е част от процеса на глобализация, разделението на труда и развитието на търговската дейност. Тя показва великият преход на човечеството от простата натурална размяна до големите индустриални предприятия и складове. Благодарение на понятие като логистика и пласмент днес можем да си позволим да се занимаваме с каквото искаме и спокойно да пазаруваме каквото ни е нужно без да мислим много как и по какви начини достига в ръцете ни.

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пласментна дейност на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.