Планиране на Северозападен район


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Дисциплина "Прогнозиране и планиране"

Доклад на тема: Северозападен район за планиране

Изготвил:
Ф.н.:
Група:
Поток:

Дата на представяне:

София, 2011 г.

Северозападния Регион заема Северозападна България.На север допира до р.Дунав,на юг
до Югозападния Регион,на запад до границата със Сърбия,а на изток граничи със Северен Централен Регион.Населението и трудовите ресурси са важен фактор за развитието на СЗР.Там живеят приблизително 600 хил.души или около 8% от населението на страната.Средната гъстота е 56 д.кв.км,която е по-малка от средната за страната(74д.кв.км). По територия, брой на населението, икономически потенциал и произведен БВП регионът е на последно място в страната.Водещ отрасъл е растениевъдството.В СЗР се намират около 13% от обработваемата земя на страната.Най-отглежданите култури са царевица,ечемик,овес,соя и др.Той има сериозни демографски и социални проблеми. В неговия обхват са включени 3 административни области - Видинска, Врачанска и Монтана.От началото 90-те бързо се развива транспортът във връзка с пускането в експлоатация на ферибота "Видин - Калафат".Развиват се и други обслужващи отрасли като здравеопазването,образованието,туризмът(основно вътрешен) и др.
*

Развитието на региона е съпътствано от множество проблеми,като по-важните са:

> Лошото състояние на общинските сгради в големите градове Враца,Монтана и Видин
> Лоша инфраструктура на пътищата в региона
> Непълно използване на потенциала на региона като туристическа зона
> Няма изградена ефективна бизнес инфраструктура
> Образователната система е слабо развита и няма перспективи за бъдещо развитие на работната сила

Макар и да има всички тези проблеми СЗР има възможността за положително развитие и отстраняване на всички проблеми.В СЗР има множество неизползвани територии,предназначени за изграждане на производствени предприятия,както и много свободни сгради,които са собственост на съответните общини и могат да се предоставят на чуждестранни инвеститори.Външните и местни инвеститори могат да разчитат напълно на общинските ръководства,както и на институциите,които функционират в услуга на бизнеса.В северната си част в близост до р.Дунав,СЗР има екологично чиста зона,която е предпоставка за производство на качествени хранителни продукти.Макар и най-изостанал в региона има достатъчно подготвени и качествени специалисти,които могат да се включат възможно най-добре в евентуални бизнес начинания в чужди инвестиционни планове.Цените на местните имоти са едни от най-ниските и това ще спомогне на амбициите на общините да търсят и привлекат инвестиции и разкриване на нови работни места,което ще спомогне за по-нататъшното си развитие.
*

Основните проблеми в развитието на СЗР се зараждат в периода след 1990г.Преди 20г. повече от половината от населението на региона е били заето в промишлеността. Промените след 10 ноември 1989 г. дадоха сериозно отражение и върху икономическото развитие. От тогава се отбелязва значителен спад в продукцията на отраслите от 3-те стопански сектора.Това се дължи на връщането на земеделските земи на собствениците им,на забавената приватизация на промишлените предприятия ,на неблагоприятната конюнктура на международния пазар на някои производства във връзка с войните в бивша Югославия,на загубата на обширните пазари на СИВ и преориентирането на външната търговия към Централна и Западна Европа и на редица други фактори.Въпреки този спад,водещи стопански отрасли и до днес са промишлеността (добивна и обработваща), селското стопанство и транспортът.Много малка част от предприятията на нейната територия успяват да създадат условия за преструктуриране на дейността си и да запазят пазарите си.
Главните причини за това са:
> намалените пазари
> намаленото производство
> непълноценно натоварване на мощностите
> ревалоризация на материалните активи
> липса на средства за ремонт,реконструкция и възстановяване,за усвояване на нови производства
> неудачната приватизация на държавни и общински предприятия
> неблагоприятна икономическа среда

Работата с вносна суровина е неефективна поради нейната висока стойност и спадът на цените на международните пазари са причините за спиране на производствата в много от промишлените заводи. Неудачната приватизация и неблагоприятната пазарна среда след приватизационния период са причина за преустановяване на дейността и на едно от големите химически предприятия в България - "Химко" АД -Враца.
Стопанските условия в региона се влошават още повече,след като в края на 90-те и началото на новото десетилетие се закриват значително количество индустриални предприятия,били те заради политически или финансови причини,което води до намаляване на производството и работните места.Тези интензивни промени водят до нови проблеми за региона.Разпределението на произведен БВП по региони е за планиране е неравномерно.По този показател Северозападният регион е на последно място спрямо останалите региони за планиране.
Там произведеният БВП е два пъти по-малък отколкото останалите региони,а спрямо най-развитият регион-Югозападния,е четири пъти по-малък произведения БВП.Стойността на произведения БВП по текущи цени за СЗР за 2009г. възлиза на малко над 5 млрд. лв. (по данни на НСИ).СЗР изостава значително от другите региони в общия БВП и формира едва 7,42% от БВП на страната.Средната стойност на БВП на човек в СЗР регион е 5576 лв. при среден показател за страната от 9007 лв.Структурата на брутната добавена в СЗР се характеризира със силен превес на сектора на услугите,където се формира 57,0% от съвкупната добавена стойност в региона. В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по регион СЗР е на последно място с относителен дял от 2,42% от всички инвестиции за България,но заради икономическата криза през 2009г.чистата стойност на направените чуждестранни инвестиции в СЗР намалява.Най-малък брой от нефинансовите предприятия в България през 2009г. се намират в СЗР-7,93 от всички предприятия в страната.Макар и да има нисък ръст,СЗР регистрира бавен растеж на БВП спрямо останалите региони.Този растеж е положителен сигнал за възстановяване на икономиката от продължителното преструктуриране на индустрията.
В региона са регистрирани около 24хил. активни стопански субекта,или 5,4% от всичките в страната.Това е показателно за относителното му изоставяне в стопанско отношение в сравнение с останалите региони в България.Основната част от тези субекти (над 50%) се занимават с търговия,обществено хранене и транспорт.Повечето от тях са регистрирани в градовете Враца,Видин, и Монтана.Днес основни промишлени отрасли са енергетиката и хранителната промишленост,като хранително-вкусовата промишленост има около 4,5пъти по-малък дял в ОПП на СЗР,отколкото ХП.Това е доказателство за известна едностранчивост в стопанската специализация на СЗ България,което е неблагоприятен фактор за развитието на региона при новите социално-икономически и политически условия в страната и на Балканите.Важна особеност на промишлеността е максималният дял на общественият сектор в ОПП(90,1%) в сравнение с другите региони от България.Това се дължи на развитието на енергетиката и ХП,които са с национално значение.Енергетиката заема водещо място в стопанството на СЗР,като през последните 10г. производството нараства и днес е 43,1%.Втора по значение е промишления отрасъл в региона е химическата промишленост,която произвежда около 45% от ОПП и около 8% от националната.
*

Необходимите ресурси за успешното развитие на региона и постигане на желаните цели се крие в Националните Оперативни програми и проекти.

> Секторна оперативна програма "Транспорт"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на Северозападен район 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.