Планиране на продажбите на фирма


Категория на документа: Икономика


 Икономически университет Варна

Катедра Икономика и управление на търговията

по

Планиране на търговската дейност

Тема: Планиране на продажбите на "Аралия ДНД" ЕООД

Разработил: Кристина Йорданова, Проверил: гл. ас. Виолета
ИТ, III курс, задочно, ф.№ 5167 Петева

Съдържание:

I. Теоретична част
1. Същност на продажбите
2. Технология на планирането на продажбите

II. Аналитична част
1. Обща характеристика на обекта на планирането- "Аралия ДНД" ЕООД
2. Планиране на общия обем на продажбите

2.1. Външна среда на фирмата
* Икономическа среда
* Социална среда

2.2. Вътрешнофирмена среда
3. Планиране обема на продажбите
3.1. SWAT анализ
3.2.Метод на екстраполацията

3.3. Метод на еднофакторния регресионен модел

III. Заключение

1. Система от управленски решения за реализиране на прогнозата за развитието на "Аралия ДНД" ЕООД

I. Теоретична част

1. Същност на продажбите

Продажбите са свързани с основната функция на търговската фирма в условия на пазарна иконимика, а именно покупка за продажба. Те могат да се разглеждат като функция и като резултат от стопанската дейност.

Разглеждани като функция продажбите изразяват съвкупност от икономически отношения които се формират и подържат във връзка със стокодвижението и реализацията на стоките на непосредствените потребители. Това са отношения които възникват в последния стадии от движението на стоките в сферата на обръщението при което те напускат тази сфера и преминават в сферата на потреблението където загубват стоковия си характер и приемат формата на предмети за потребление. На този етап от движението на стоките се пораждат отношения между търговци на едро и търговци на дребно, между основните доставчици на стоки, частни лица. На трето място това са отношенията между търговската фирма и клиентите явяващи се потребители на хранителни и нехранителни стоки и отношенията между търговските фирми и персонала.

Разглеждани като резултат продажбите изразяват количеството на продаваните хранителни и нехранителни стоки и платените търговски услуги оказани чрез търговската мрежа на потребителите. В тази си определеност продажбите най-пълно изразяват икономическата и социална значимост на фирмената дейност. Те показват степента на реализиране на основната операционна функция на търговската бизнес единица. Чрез тях се определя присъствието на търговската бизнес единица на даден регионален продуктов пазар. Те характеризират мащабите и капацитета на фирмената дейност, по тях могат да се правят изводи за приноса на търговската фирма от една страна за реализиране на БВП, а от друг за задоволяване потребностите на клиентите от стоки и услуги.

Икономическата значимост на продажбите изисква да бъдат обект на управления и в часност обект на планиране. Това ги прави обект на всяка фирмена стратегия, независимо от това дали тя е продуктова, пазарна или функционална. Продажбите са обект на тактическо и оперативно планиране. Планирането на продажбите може да се разгледа като процес на определяне на тяхната количествена определеност и динамика на развитие в съответствие с пазарните условия, вътрешнофирмените възможности, интереси и изисквания на непосредствените клиенти.

2. Технология на планирането на продажбитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на продажбите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.